Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 10 -

 

Yavê và các tà thần

1 Hãy nghe lời Yavê phán trên các ngươi, hỡi nhà Israel!

2 Yavê phán rằng:

Ðạo các dân tộc, các ngươi đừng học đòi,

các ngươi đừng tán đảm vì các điềm trời,

cho dù các dân tộc có tán đảm.

3 Quả thế kinh cụ nơi các dân chỉ là đồ khí gió;

một súc gỗ đẵn trên rừng,

công trình của tay bác phó mộc với cái đục;

4 đoạn người ta điểm tô vàng bạc:

9 bạc lá từ Tarsis đem lại, và vàng Ophir,

công trình của thợ chạm và bác kim hoàn,

với bộ áo gấm tía gấm điều,

thay thảy đều là công trình của bàn tay khéo léo.

4b brồi với đinh với búa, người ta đóng cho khỏi lung lay,

5 chúng như bù nhìn ruộng dưa,

chẳng nói chẳng rằng và phải bê đi vì không đi được!

Ðừng sợ chúng vì chúng chẳng làm hại,

mà gây phúc chúng cũng chẳng có quyền!

6 Không ai như Người, lạy Yavê,

Người lớn lao, và Danh Người lớn lao quyền phép!

7 Ai lại không kính sợ Người, lạy vua cả muôn dân?

Thật xứng đáng thay!

Vì giữa tất cả hàng khôn ngoan trong các dân tộc

và trong các nước, không ai như Người!

8 Chúng đều cục súc ngu đần cả lũ,

đạo giáo của đồ phù phiếm chẳng qua chỉ là súc gỗ!

10 Còn Yavê thật là Thiên Chúa, Thiên Chúa hằng sống,

vua muôn đời. Trước lôi đình của Người, đất phải run lên

và các dân tộc không sao đương nổi cơn thịnh nộ của Người.

[11 Các ngươi sẽ nói với chúng thế này:

"Nhưng thần linh không làm ra trời đất

sẽ tiêu diệt khỏi đất, khỏi trong thiên hạ"].

12 Ðấng ra sức mạnh làm nên cõi đất,

khôn ngoan Người kê vững dương gian,

trí hiểu của Người đã căng tầng trời.

13 Người lên tiếng, nước trên trời gầm vang,

Người cho mây tự mút cùng cõi đất ùn lên.

Người làm sấm chớp dọn mưa,

Người kéo gió ra từ trong kho của Người.

14 Mọi người đều là cục súc vô tri,

các thợ kim hoàn xấu hổ với tượng thần (làm ra).

Tượng đúc của nói một trò lừa dối, trong đó không làn khí thở:

15 Chúng là đồ khí gió, một trò lố bịch,

thời chúng bị hỏi tội, chúng sẽ diệt vong.

16 Nhưng không thế, "Phần của Yacob", vì Người đã nắn ra vũ trụ,

vì Israel là chi tộc cơ nghiệp của Người,

Yavê các cơ binh là Danh Người.

 

Vong quốc đến nơi

17 Hãy cuốn gói khỏi xứ: Ngươi đang ngồi trong vòng vây!

18 Vì Yavê phán thế này:

Lần này, Ta đây, Ta sẽ cho dân cư trong xứ văng xa,

Ta sẽ dồn ép chúng sao cho người ta đuổi kịp.

19 - "Khốn thân tôi vì bao thương tích đòn bọng đớn đau!

Tôi đã nghĩ: Chẳng qua là nỗi khổ đau phải chịu!

20 Lều của tôi đã bị phá tung, dây căng đứt cả. Con cái tôi ra đi,

biến hết, không còn ai căng lều dựng trướng cho tôi".

21 - Ấy vì mục tử (dân tôi) là đồ cục súc,

chúng không hỏi biết Yavê, bởi đó chúng đã không thịnh!

22 Có tiếng vọng, kìa nó đã lan thấu: Rung chuyển dữ dội từ phương Bắc

để biến các thành Yuđa thành hoang địa, ổ của sài lang.

23 Tôi biết, lạy Yavê,

không thuộc quyền người phàm đường lối của nó,

và nước bước của mình, kẻ đi không thể bấm chắc!

24 Xin sửa dạy chúng tôi, lạy Yavê, nhưng châm chế theo đức

công minh, chứ đừng theo cơn giận của Người,

kẻo Người làm chúng tôi đốn mạt.

25 Phẫn nộ của Người, xin đổ xuống các dân tộc không biết Người,

trên các tông tộc không kêu Danh Người,

vì chúng ngốn Yacob, chúng ngốn nó và tận diệt nó,

chúng đã tàn phá cơ đồ của nó.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page