Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 30 -

 

3- Lời Báo Phúc Cho Israel

 

Israel được hứa phục hưng

1 Lời từ Yavê đến với Yêrêmya rằng: 2 Yavê Thiên Chúa của Israel phán thế này: Ngươi hãy viết vào sách cho mình tất cả các lời Ta đã phán với ngươi, 3 vì này sẽ đến những ngày - sấm của Yavê - Ta sẽ đảo vận dân Ta là Israel (và Yuđa) - Yavê đã phán - và Ta sẽ đem chúng về lại xứ Ta đã ban cho cha ông chúng và chúng sẽ chiếm lấy.

4 Ðây là những lời Yavê đã phán về Israel (và Yuđa):

5 Vì Yavê đã phán thế này: Tôi nghe có tiếng thất kinh hồn vía,

hãi sợ chứ không an bình!

6 Hãy hỏi thử xem: Họa chăng giống đực đẻ con?

Tại sao tôi lại thấy cả lũ đàn ông

tay ôm lấy hông - như sản phụ --

và mặt mày hết thảy đều biến đổi mà ra tái mét.

7 Quả ngày lớn lao, ngày ấy không có ngày nào sánh được!

Ðó là thời quẫn bách cho Yacob,

nhưng nó sẽ vượt qua, thoát nạn!

8 (Sẽ xảy ra là vào ngày ấy - sấm của Yavê các cơ binh - Ta sẽ đập tan ách khỏi cổ ngươi và giựt tung thừng trói ngươi! Và chúng sẽ không còn lệ thuộc ngoại bang. 9 Chúng sẽ làm tôi Yavê Thiên Chúa của chúng và Ðavit vua của chúng, kẻ Ta sẽ cho chỗi dậy cai quản chúng).

10 Còn ngươi, đừng sợ, hỡi Yacob, tôi tớ của Ta, -- sấm của Yavê -

đừng tán đảm, hỡi Israel!

Vì này Ta sẽ cứu ngươi từ các phương xa

và dòng giống ngươi từ đất lưu đày:

Yacob sẽ được trở về và được an cư,

vô tư lự, không người dọa nạt!

11 (Còn ngươi đừng sợ, hỡi Yacob, tôi tớ của Ta!)

vì có Ta ở với ngươi - sấm của Yavê - để giải thoát ngươi,

giữa chư dân, Ta sẽ ra án tru di,

những nơi Ta đã phân tán ngươi;

song với ngươi, Ta sẽ không ra án tru di,

Ta sẽ chỉ sửa dạy ngươi theo tình độ lượng,

không muốn để người có tội mà lại vô can.

12 Vì Yavê phán thế này: Thương tích của ngươi quá hiểm,

vết đòn của ngươi vô phương điều trị.

13 Vết hằn của ngươi không có thuốc,

vết thương của ngươi hết đường se miệng!

14 Tình nhân của ngươi hết thảy đều đã quên ngươi,

chúng không màng tới ngươi, vì Ta đã đánh ngươi,

đánh một đòn thù và trừng trị (ngươi) tàn nhẫn,

vì tội ngươi quá lớn và lỗi lầm của ngươi quá nặng.

15 Ngươi kêu ca làm gì vì thương tích, vì cơn đau quá hiểm?

Chính vì tội ngươi quá lớn và lỗi lầm của ngươi quá nặng,

mà Ta xử như thế với ngươi.

16 Cho nên mọi kẻ ngốn ngươi sẽ bị ngốn

các kẻ địch thù của ngươi sẽ đi đày cả lũ,

những ai bóc lột ngươi sẽ bị bóc lột,

mọi kẻ cướp của ngươi, Ta sẽ phó cho quân cướp,

17b Vì người ta gọi ngươi là "Ðồ bị đuổi",

"Ðó là Sion, chẳng ai màng tới".

17a Vì Ta sẽ điều trị cho ngươi bình phục

và sẽ chữa lành các đòn hằn của ngươi - sấm của Yavê -

18 Yavê phán thế này: Này Ta sẽ trả nguyên vẹn lều trại Yacob,

và chạnh thương doanh trướng của nó.

Mỗi thành sẽ xây dựng lại trên phế tích xưa,

và lâu đài sẽ tọa lạc đúng chỗ cũ.

19 Từ giữa chúng vọng ra lời khánh hạ và tiếng cười reo.

Ta sẽ cho chúng sinh sôi, chứ không bị giảm sút,

Ta sẽ cho chúng được tôn trọng, chứ không bị khinh rẻ.

20 Con cái nó sẽ lại như thuở xưa.

Cộng đoàn của nó sẽ vững trước nhan Ta.

Ta sẽ hỏi tội những ai bức hiếp nó.

21 Thủ lĩnh của nó, sẽ do tự nó,

và người cai quản nó sẽ từ nó xuất ra,

Ta sẽ cho người đến gần và tiến lại với Ta,

và ai nào có gan dám lại với Ta - sấm của Yavê -

22 Các ngươi sẽ là dân của Ta,

và Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi.

23 Này bão táp của Yavê phát ra

một trận cuồng phong, lốc trên đầu các kẻ dữ.

24 Cơn giận bừng bừng của Yavê sẽ không hối lại,

cho đến khi Người đã làm và giữ vững mưu định của lòng Người.

Rồi ra các ngươi sẽ hiểu rõ vào buổi niên cùng thế tận!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page