Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 45 -

 

Lời ủy lạo Baruk

1 Lời tiên tri Yêrêmya đã nói với Baruk, con của Nêriyah, năm thứ tư đời Yôyaqim, con của Yôsya, vua Yuđa, vào buổi ông nghe miệng Yêrêmya mà chép các lời ấy vào sách. Lời rằng: "2 Yavê Thiên Chúa của Israel phán như vầy về ngươi, hỡi Baruk. 3 Bởi vì ngươi nói: "Khốn thân tôi! Vì đã đau khổ, Yavê lại chất thêm phiền sầu cho tôi: Tôi những tiêu hao vì rên xiết, và chẳng được nghỉ ngơi chút nào!" 4 Nên ngươi sẽ nói với nó: Yavê phán như vầy: Này Ta sẽ lật điều Ta xây, Ta nhổ cái Ta trồng tức là tất cả xứ này! 5 Thế mà phần ngươi, ngươi lại muốn tìm cho được những chuyện lớn lao? Ðừng tìm như thế! Vì này Ta sắp giáng họa trên mọi xác phàm - sấm của Yavê - Nhưng như của sót cho ngươi, Ta sẽ chừa lại mạng ngươi bất cứ chỗ nào ngươi đi đến!"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page