Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 21 -

 

3- Vua Và Tiên Tri

 

Trả lời cho phái đoàn của Sêđêqya

1 Lời tự nơi Yavê đến với Yêrêmya, nhân dịp vua Sêđêqya phái Paskhur con của Malqiya và tư tế Xaphanya, con của Maasêya đến nói: "2 Hãy thỉnh vấn Yavê cho chúng tôi, vì Nabukôđônôsor vua Babel giao chinh với ta: Họa chăng Yavê có làm lại cho ta tất cả các phép lạ của Người, khiến vua ấy phải triệt thoái khỏi nơi ta?" 3 Yêrêmya đã nói với họ: "Xin các ông nói với Sêđêqya thế này: 4 Ðây lời Yavê Thiên Chúa của Israel phán: Này, binh khí các ngươi cầm tay giao chiến với vua Babel và quân Kanđê vây hãm các ngươi, Ta sẽ bắt phải bỏ ngoài tường thành mà quay lui, Ta sẽ thâu lại vào giữa thành này. 5 Chính Ta, Ta sẽ giao chinh đánh lại các ngươi, mạnh cánh thẳng tay, trong giận dữ và phẫn nộ, trong cơn lôi đình lớn lao. 6 Ta sẽ đánh phạt dân cư thành này, từ người cho đến thú vật: Chúng sẽ chết dịch dữ dằn. 7 Sau đó - sấm của Yavê - về phần Sêđêqya vua Yuđa, và bầy tôi của nó với dân chúng, những kẻ sót lại trong thành này và không phải chết dịch, chết gươm, chết đói, Ta sẽ phó nộp chúng trong tay Nabukôđônôsor vua Babel, trong tay các địch thù chúng, trong tay những kẻ tìm hại mạng chúng. Và người ta sẽ tuốt gươm làm cỏ chúng; đối với chúng, người ta sẽ không xót, không thương, không dung thứ".

8 Ngươi sẽ nói với dân ấy: "Ðây lời Yavê phán: Này Ta đặt trước mặt các ngươi, con đường sống và con đường chết. 9 Ai ở trong thành này sẽ chết gươm, chết đói, chết dịch; ai ra đầu hàng chiều theo quân Kanđê đang vây hãm các ngươi, sẽ sống và của sót lại ít ra còn có mạng mình. 10 Vì Ta quay nhan Ta chống lại thành này, để giá họa chứ không phải để tác phúc - sấm của Yavê - Thành sẽ bị nộp trong tay vua Babel và sẽ bị nó phóng hỏa".

 

Sấm trên các vua

11 Về hoàng gia Yuđa. Hãy nghe lời của Yavê! 12 Hỡi nhà Ðavit, đây là lời Yavê phán:

Sáng sáng hãy phân xử công minh,

hãy giựt kẻ bị bóc lột khỏi tay người áp bức.

Ðừng để cho phẫn nộ của Ta như lửa phóng ra,

nó bốc cháy mà không ai có tài dập tắt,

vì những hành vi ngang trái của các ngươi.

13 Này Ta chống lại ngươi, lệnh bà ngự trên cao cai trị cánh đồng

-- trên tảng đá bình đài - sấm của Yavê -

Các ngươi nói: "Ai lao xuống được trên chúng ta?

Ai nhập vào được sào huyệt của chúng ta?"

14 Ta sẽ hỏi tội các ngươi, tùy vào kết quả

của việc các ngươi làm - sấm của Yavê -

Ta sẽ phóng lửa đốt rừng của nó:

Và lửa sẽ thiêu rụi tất cả xung quanh!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page