Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 09 -

 

Sự đồi bại trong dân

1 Phải chi tôi tìm được lữ quán trong sa mạc,

tôi sẽ bỏ dân tôi, mà đi cho khuất chúng,

vì chúng hết thảy đều là ngoại tình, một đám phản bội.

2 chúng trương lưỡi chúng làm nỏ, điêu ngoa, không phải tín trực,

thắng thế trong xứ; vì hết điều ác này,

chúng tiến điều ác khác, nhưng chúng không biết Yavê.

3 Mỗi người hãy coi chừng bạn bè mình,

anh em đi nữa cũng đừng tin,

vì anh em nào lại không giở trò Yacob!

Bạn bè nào cũng nhanh chân đặt điều vu khống.

4 Người người lừa gạt lẫn nhau, sự thật, chúng không nói,

chúng đã tập quen cho lưỡi nói dối,

chúng ra đồi bại, vô phương trở lại.

5 Hết bịp lại bợm, hết giảo lại quyệt,

chúng không màng đến việc biết Yavê.

6 Cho nên đây là lời Yavê các cơ binh phán:

Này Ta sẽ thí luyện, hạch xét chúng,

vì nào Ta có thể làm gì hơn được đối với con gái dân Ta?

7 Lưỡi chúng là mũi tên giết người, điều nói nơi miệng rặt là mưu gian,

với bạn bè, thì những nói bình an, nhưng trong lòng đã sẵn cạm bẫy!

8 Những điều ấy, há Ta lại không trừng trị hay sao? - sấm của Yavê --

Hay trên một dân tộc ngữ ấy, hồn Ta lại không báo thù?

 

Ai ca

9 Trên núi đồi, hãy vang lên khóc lóc hỉ ôi,

với ai ca trên các bãi cỏ hoang vu. Vì chúng đã bị thiêu,

không người qua lại; tiếng súc vật, người ta không còn nghe thấy,

chim trời cho đến thú vật, chúng đều trốn chạy bỏ đi.

10 Ta sẽ cho Yêrusalem thành đống gạch vụn, ổ của sài lang,

các thành Yuđa, Ta sẽ cho hóa nên hoang địa, không người ở.

11 Ai là người khôn đủ để hiểu điều này?

Hay ai đã được miệng Yavê phán bảo để loan báo lại?

Vì lẽ xứ sở đã diệt vong, bị thiêu như sa mạc không người qua lại?

12 Và Yavê đã phán: Vì chúng đã bỏ thánh chỉ của Ta, điều Ta đã bày trước mặt chúng, chúng đã không nghe tiếng Ta và đi theo đó. 13 Nhưng chúng đã đi theo lòng ngoan cố của chúng; theo các Baal, điều cha ông chúng đã dạy lại cho chúng. 14 Cho nên đây lời của Yavê các cơ binh, Thiên Chúa Israel thờ: Này Ta sẽ cho chúng - cho dân ấy - ăn khổ ngải, và uống nước thuốc độc, 15 Ta sẽ phân tán chúng trong các dân tộc chúng và cha ông chúng không biết; Ta sẽ sai gươm đuổi theo chúng mà tận diệt chúng cho kỳ được.

16 Yavê các cơ binh phán thế này:

Hỡi đồng bào! Hãy gọi các bà khóc mướn lại,

hãy sai người mời những tay sành nghề,

17 chúng hãy đến mau mà kêu "hỡi ơi" trên chúng ta!

Cho mắt ta nhỏ lệ, cho mi ta ròng ròng nước mắt!

18 Kìa tiếng "hỡi ơi" nghe được từ Sion!

"Ôi! Tan hoang cả rồi, nhục ôi là nhục, và ta đã phải bỏ quê nhà,

vì chúng đã giật sập nhà cửa chúng ta"

19 Các bà ơi, hãy nghe lời của Yavê,

tai hãy lĩnh lấy lời từ miệng Người;

hãy dạy cho lũ con gái các bà lời "hỡi ơi",

bà này dạy bà khác một khúc ai ca, ấy là:

"20 Chết chóc đã leo cửa sổ nhà ta, nó đã lọt vào trong lâu đài,

mà hái mạng trẻ thơ nơi phố xá, những tráng niên nơi công trường.

21 Hãy nói thế này: Sấm của Yavê.

Thây người lăn lóc như phân trên mặt ruộng,

như bó lúa sau lưng thợ gặt, mà không người thu lượm!"

 

Sự tự hào chính đáng

22 Ðây là lời Yavê phán:

Kẻ khôn ngoan đừng tự hào nơi sự khôn ngoan của mình,

người lực lưỡng đừng tự hào nơi sức lực của mình;

kẻ giàu có đừng tự hào nơi của cải mình có!

23 Nhưng ai muốn tự hào, thì hãy tự hào nơi điều này:

Minh mẫn và biết Ta, vì Ta là Yavê,

Ðấng thi hành từ nhân, công minh, đức nghĩa trên trần,

vì Ta trìu mến những người như thế -- sấm của Yavê.

 

Cắt bì mà thôi chẳng có giá trị

24 Này sẽ đến những ngày - sấm của Yavê - Ta hạch tội những kẻ chỉ cắt bì ngoài da: 25 Aicập và Yuđa, Eđom và con cái Ammon, Moab và tất cả quân cạo màng tang, vì các dân tộc ấy hết thảy đều không cắt bì, cũng như toàn thể nhà Israel, những kẻ không cắt bì trong lòng.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page