Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 23 -

 

Vua lai thời

1 Khốn cho những mục tử làm thất lạc, làm tan tác chiên của ràn Ta - sấm của Yavê. 2 Cho nên, Yavê Thiên Chúa của Israel phán thế này về những mục tử, những kẻ phải chăn dắt dân Ta: Các ngươi đã làm chiên Ta tan tác và đã xua đuổi chúng đi; các ngươi đã chẳng hỏi han đến chúng. Này Ta sẽ hỏi tội các ngươi vì những hành vi ngang trái của các ngươi - sấm của Yavê. 3 Nhưng chính Ta, Ta sẽ thâu họp số sót đàn chiên Ta từ mọi xứ, nơi Ta đã xua chúng đến. Ta sẽ đem chúng về đồng cỏ của chúng; và chúng sẽ sinh sôi nảy nở. 4 Ta sẽ cho chỗi dậy những mục tử cai chúng; họ sẽ chăn dắt chúng và chúng sẽ không còn phải sợ hãi, tán đảm hay mất mát - sấm của Yavê!

5 Này sẽ đến những ngày - sấm của Yavê -

Ta sẽ làm chỗi dậy cho Ðavit chồi lộc đức hậu

ngài sẽ làm vua xứng vị vua, một cách khôn khéo,

trong xứ, ngài sẽ thi hành công minh.

6 Vào thời ngài, Yuđa sẽ được cứu thoát, và Israel hưởng cảnh an cư,

và này đây tên hiệu gọi ngài: "Yavê đức nghĩa của chúng tôi".

7 Cho nên này sẽ đến những ngày - sấm của Yavê - người ta sẽ không nói: "Yavê hằng sống! Ðấng đã đưa con cái Israel lên từ đất Aicập", 8 nhưng là: "Yavê hằng sống! Ðấng đã đưa lên, Ðấng đã dẫn về dòng giống nhà Israel, từ đất phương Bắc, và từ mọi xứ, Ta đã xua chúng đến, và chúng sẽ lại được ở trên thửa đất của chúng!"

 

Sấm trên hàng tiên tri

9 Về các tiên tri. Tim tôi tan vỡ trong tôi,

xương cốt tôi rụng rời, tôi ra như một người say,

như kẻ bị rượu chế ngự, vì Ðức Yavê, vì các Lời thánh của Người.

10 Phường ngoại tình dẫy đầy cả xứ,

phải, vì nguyền rủa, xứ phải để tang,

bãi cỏ đồng hoang đã ra khô cháy. Chúng chạy theo đường ác,

sức anh dũng của chúng dồn vào bất lương.

11 Vì ngay tiên tri lẫn tư tế đều là vô đạo,

ngay nơi Nhà Ta, Ta cũng đã gặp thấy sự dữ của chúng

-- sấm của Yavê.

12 Cho nên đường của chúng sẽ là dốc trơn,

trong bóng tối chúng trượt, chúng ngã, vì Ta sẽ giáng họa trên chúng

vào năm Ta hỏi tội chúng - sấm của Yavê.

13 Ðã hẳn nơi hàng tiên tri Samari, Ta đã thấy cái vô vị:

Chúng hứng theo Baal tuyên sấm mà làm cho dân Ta là Israel lầm lạc.

14 Nhưng nơi hàng tiên tri Yêrusalem, Ta đã thấy một sự quái đản,

chúng ngoại tình và đi theo dối trá, chúng củng cố tay lũ ác ôn,

khiến không ai bỏ đàng tà mà trở lại.

Ðối với Ta, tất cả chúng đều đã nên như Sôđôm,

và dân cư trong thành như Gômôra.

15 Cho nên, đây là lời Yavê các cơ binh phán về các tiên tri:

Này Ta sẽ cho chúng ăn khổ ngải và uống nước thuốc độc,

vì tự các tiên tri Yêrusalem, vô đạo đã lan tràn khắp xứ.

16 Yavê các cơ binh phán thế này: Ðừng nghe lời các tiên tri,

những kẻ tuyên sấm cho các ngươi,

chúng làm các ngươi ra nông nỗi,

chúng nói thị kiến lòng chúng nghĩ ra,

chứ không phải do miệng Yavê phán.

17 Chúng nói với những kẻ khinh màng lời của Yavê

"Các ngươi sẽ được bình an!"

với mọi kẻ đi theo lòng ngoan cố của mình chúng nói:

"Họa tai sẽ chẳng đến trên các ngươi!"

18 Nhưng ai trong chúng đã dự vào cơ mật của Ðức Yavê, đã thấy Người và đã nghe lời Người? Ai đã để tai vào lời của Người để mà loan báo?

19 Này bão táp của Yavê phát ra,

một trận cuồng phong lốc cuốn trên đầu các kẻ dữ.

20 Cơn giận của Yavê sẽ không hối lại,

cho đến khi Người đã làm và giữ vững mưu kế của lòng Người,

rồi ra các ngươi sẽ hiểu rõ vào năm cùng tháng tận!

21 Ta không sai chúng, thế mà chúng đã chạy đi,

Ta không phán bảo chúng, thế mà chúng đã tuyên sấm!

22 Giả như chúng đã dự vào cơ mật của Ta,

ắt chúng đã loan báo cho dân Ta các lời của Ta,

làm nó trở lại, ra khỏi đàng tà,

và những hành vi ngang trái của nó.

 

Chiêm bao và lời Yavê

23 Họa chăng, có gần Ta mới là Thiên Chúa,

chứ ở xa, Ta không phải là Thiên Chúa?

24 Hay là ai có thể ẩn mình một nơi kín ẩn,

khiến Ta không thấy nó được? - sấm của Yavê.

25 Ta đã nghe điều các tiên tri nói, những tiên tri tuyên sấm láo, những rằng: "Tôi chiêm bao! Tôi chiêm bao!" 26 Cho đến bao giờ? Họa chăng có Ta nơi lòng các tiên tri tuyên sấm láo, tuyên sấm cho hư tưởng lòng chúng? 27 Chúng chủ ý làm cho dân Ta quên lãng Danh Ta, bằng các chiêm bao chúng thuật lại cho nhau, như cha ông chúng đã quên Danh Ta (mà tưởng niệm) Baal! 28 Tiên tri có chiêm bao thì thuật lại chiêm bao; ai có Lời Ta thì trung tín nói Lời của Ta:

Giữa rơm và lúa có gì chung nhau? - sấm của Yavê.

29 Lời Ta lại không bốc cháy như lửa sao?

như búa đập tan đá tảng?

30 Cho nên này Ta chống lại - sấm của Yavê - những tiên tri ăn cắp lẫn nhau lời của Ta. 31 Này Ta chống lại - sấm của Yavê - những tiên tri múa lưỡi đặt điều mà tuyên bố sấm ngôn. 32 Này Ta chống lại những kẻ tuyên sấm những chiêm bao dối láo - sấm của Yavê - chiêm bao chúng thuật lại và đã mê hoặc dân Ta bằng lời láo khoét và nói dóc, trong khi chính Ta không sai chúng, không truyền dạy chúng; chúng thật vô ích cho dân này - sấm của Yavê.

33 Khi nào dân ấy, hoặc là tiên tri hay tư tế, hỏi ngươi: "Quẻ Yavê ban thế nào?" ngươi sẽ nói với chúng: "Chính các ngươi giở quẻ! Và Ta sẽ bốc các ngươi đi, sấm của Yavê".

34 Còn tiên tri, tư tế hay dân chúng, kẻ nào nói: "Quẻ của Yavê", thì Ta sẽ hỏi tội người ấy và cả nhà nó. 35 Vậy các ngươi sẽ nói với nhau, người này với người khác: "Yavê đã trả lời thế nào, Yavê đã phán thế nào?" 36 Chứ "Quẻ của Yavê" các ngươi sẽ không nhắc đến nữa. Chẳng vậy, đối với mỗi người, lời của nó sẽ giở quẻ với nó! Các ngươi làm điên đảo các lời của Thiên Chúa hằng sống, Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của chúng ta. 37 Vậy các ngươi sẽ nói với tiên tri thế này: "Yavê đã trả lời ngài thế nào, Yavê đã phán làm sao?" 38 Còn nếu các ngươi nói: "Quẻ của Yavê", thì nhân vì lời này: "Quẻ của Yavê", trong khi Ta đã sai người đến bảo các ngươi rằng: "Ðừng nói: Quẻ của Yavê", 39 cho nên, này Ta sẽ giở quẻ với các ngươi mà bốc đi khỏi Nhan Ta! Các ngươi và thành Ta đã ban cho các ngươi và cha ông các ngươi. 40 Ta sẽ để các ngươi mang lấy thẹn thuồng, nhục nhã đời đời không sao quên được.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page