Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 50 -

 

Về Babylon

1 Lời Yavê đã phán về Babel và đất Kanđu, qua trung gian tiên tri Yêrêmya:

 

Babel vong quốc - Israel hồi hương

2 Hãy loan đi trong các nước, hãy truyền tin, hãy phất cờ làm hiệu,

hãy thông báo, đừng giấu diếm, hãy nói lên: Babel đã bị hạ!

Bel phải hổ ngươi, Mơrôđak tán đảm.

(Các hình nhân của nó phải hổ thẹn, các đồ xú uế của nó tán đảm!)

3 Vì có dân tộc từ Bắc lên đánh nó,

mà làm cho xứ nó nên điều kinh rợn, và nơi nó sẽ không còn ai ở,

người và vật đều bỏ chạy ra đi!

4 Vào những ngày ấy, vào thời ấy, -- sấm của Yavê --

con cái Israel sẽ đến (chúng làm một với con cái Yuđa),

chúng sẽ vừa đi vừa khóc mà tìm kiếm Thiên Chúa chúng (thờ).

5 Chúng sẽ hỏi đường về Sion, mặt hướng về phía đó:

"Ðến nào? Ta sẽ khắn khít với Yavê

trong một giao ước vĩnh tồn không quên!"

6 Dân Ta là chiên thất lạc, các mục tử đã dẫn chúng sai đường,

để chúng lạc mất trên các núi non,

chúng đã đi qua hết núi đến đồi, chúng đã quên ràn của chúng.

7 Ai gặp chúng thì làm thịt.

Nghịch thù chúng phân bua: "Chúng tôi có tội lệ gì.

Chính bởi chúng đã lỗi đạo với Ðức Yavê,

bãi cỏ nhân nghĩa và là mối trông cậy của cha ông chúng".

8 Hãy trốn khỏi Babel, thoát đất Kanđu.

Ra đi! Làm như cừu đực đi trước chiên dê!

9 Vì này Ta sắp thúc đại hội các dân, những dân hùng hậu vùng dậy,

đi lên đánh lại Babel, từ đất Bắc, chúng sẽ dàn trận đánh nó,

và từ phía đó, nó sẽ bị hạ: Các mũi tên của chúng,

(mũi tên) của anh hùng bách thắng không hề trở về tay không.

10 Kanđu sẽ làm mồi cướp,

mọi người cướp của nơi nó sẽ được no đã - sấm của Yavê.

11 Cứ vui nhộn, cứ truy hoan, hỡi quân đánh cướp cơ đồ của Ta.

Cứ tung tăng như bê giữa cỏ xanh, cứ hí lên như bầy ngựa giống.

12 Mẹ các ngươi xấu hổ thẹn thuồng,

đứa đẻ ra các ngươi mang lấy ô nhục! Ðó kìa đồ mạt giữa muôn dân:

(Chỉ còn là) sa mạc, đất hạn hán, một chốn hoang giao!

13 Vì bởi cơn giận của Ðức Yavê, nó sẽ không còn người ở,

toàn cõi chỉ là hoang địa.

Phàm ai qua lại bên cạnh Babel đều phải rởn mình,

mà huýt gió trước tất cả những vết đòn của nó.

14 Hãy dàn trận đánh Babel tứ phía, tất cả những người trương cung;

nhắm nó mà bắn, đừng tiếc mũi tên, vì nói đã mắc tội với Yavê!

15 Tứ phía hãy hò xung phong, nó đã giơ tay hàng; lũy đã nhào,

tường đã sập, vì đó là cuộc báo thù của Yavê!

Hãy báo thù trên nó, nó đã xử làm sao, hãy xử lại thế!

16 Hãy tiễu trừ khỏi Babel người gieo giống

và kẻ cầm liềm vào mùa gặt hái! Trước gươm bạo tàn,

ai nấy quay về dân mình, ai nấy trốn chạy về với xứ sở.

17 Israel là con chiên phiêu dạt, bị bầy sư tử xua đi.

Trước tiên nó bị vua Assur làm thịt và người sau hết đã róc xương nó là Nabukôđônôsor, vua Babel. 18 Cho nên Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của Israel phán thế này: Này Ta sẽ hỏi tội vua Babel và xứ sở nó như Ta đã hỏi tội vua Assur.

19 Ta sẽ đưa Israel về đồng cỏ của nó,

nó sẽ được chăn nuôi ở Karmel, ở Bashan,

trên núi Ephraim và ở Galaađ, nó sẽ được no nê thỏa dạ.

20 Vào những ngày ấy, vào thời ấy, sấm của Yavê,

tội của Israel, có tìm cũng sẽ không ra,

lỗi lầm của Yuđa, có kiếm cũng sẽ không gặp,

vì Ta sẽ tha thứ cho những ai Ta chừa sót lại.

 

Tin Babel bị hạ báo về Sion

21 (Kìa) đất Mơrataim, hãy lên đánh nó và cả dân cư Pơqođ;

hãy đâm chém, ra án hiến phù trên cả hậu duệ -- sấm của Yavê,

hãy thi hành mọi điều Ta truyền dạy.

22 Tiếng giặc giã ầm ầm khắp xứ, và đổ vỡ lớn lao!

23 Làm sao nó đã tan tành từng mảnh, búa bổ cả thiên hạ?

Làm sao nó đã nên đồ kinh rởn, Babel ngất nghểu trên các nước?

24 Ta đã đặt tròng cho ngươi, hỡi Babel, và ngươi đã mắc mà không ngờ;

ngươi đã sa chân và bị thộp, vì ngươi đã dám khiêu chiến với Yavê!

25 Yavê đã mở kho vũ khí,

Người đã tung ra giáp binh thịnh nộ của Người,

vì Ðức Chúa Yavê các cơ binh có việc trong đất Kanđu.

"26 Hãy xông vào nó, (tất cả) không được trừ ai, hãy mở hết các vựa!

Hãy chất đống cả lên mà ra án hiến phù,

không được chừa sót lại mảy may.

27 Hãy đâm chém tất cả các bò tơ, chúng hãy vào lò sát sinh!

Khốn cho chúng, vì ngày của chúng đến nơi,

thời chúng bị hỏi tội!"

28 Tiếng người chạy trốn, tẩu thoát khỏi đất Babel,

để loan báo ở Sion cuộc báo thù của Yavê Thiên Chúa chúng ta,

cuộc báo thù cho Ðền thờ của Người.

 

Tội lộng lược của Babel

29 Hãy triệu tập thiện xạ đánh Babel, tất cả những người trương cung!

Hãy hạ trại vây quanh nó, đừng để cho đứa nào thoát được!

Hãy oán trả rạch ròi xứng với việc nó làm,

nó đã xử làm sao, hãy xử lại hoàn toàn như thế,

vì nó đã lộng lược với Yavê, Ðấng Thánh của Israel!

30 Cho nên trai tráng nó ngã gục nơi công trường,

và hết thảy quân binh tử thương trong ngày ấy - sấm của Yavê.

31 Này Ta chống lại ngươi, đồ lộng lược

-- sấm của Ðức Chúa Yavê các cơ binh --

vì ngày của ngươi đến nơi, thời Ta hỏi tội ngươi.

32 Ðồ lộng lược đã trượt ngã lăn nhào, mà không người nâng dậy.

Ta sẽ đốt cháy các thành của nó,

và lửa sẽ thiêu rụi tất cả xung quanh.

 

Israel được giải phóng

33 Yavê các cơ binh phán thế này:

Chúng đã bị áp bức, con cái Israel làm một với con cái Yuđa;

những kẻ đày ải chúng, nắm chặt lấy chúng, không chịu buông ra.

34 Nhưng Ðấng chuộc chúng cường mạnh,

-- Yavê các cơ binh là Danh Người.

Người sẽ tranh tụng cho quyền lợi chúng,

để đem lại an lạc cho cõi đất và làm cho dân cư Babel rụng rời.

35 Gươm chống lại quân Kanđu - sấm của Yavê - và dân cư Babel,

chống lại các vương công và hạng khôn ngoan của nó!

36 Gươm chống lại các thầy chiêm bốc của nó cho chúng hóa điên!

Gươm chống lại các anh hùng của nó, cho chúng tán đảm!

37 Gươm chống lại tất cả các dân ô hợp giữa nó,

cho chúng hóa thành nữ nhi!

Gươm chống lại các kho tàng của nó, cho chúng thành mồi cướp!

38 Gươm chống lại sông ngòi của nó, cho chúng cạn khô!

vì nó là xứ của thần tượng, và chúng mê say ngáo ộp.

39 Cho nên nơi nó, cáo tinh ở với soi tinh;

nơi nó đà điểu làm nhà, mãi mãi nơi nó sẽ không ai đến lập cư,

cho đến đời đời không người lưu trú.

40 Như khi Thiên Chúa lật nhào

Sôđôm, Gômôra và các thành lân cận - sấm của Yavê --

Tại đó sẽ không ai đến lập cư, không phàm nhân nào lưu ngụ.

 

Dân phương Bắc và sư tử Yorđan

41 Này một dân từ phương Bắc đến,

từ địa cực sẽ chỗi dậy một nước lớn và những vua hùng cường.

42 Chúng cầm cung nỏ câu liêm, chúng độc ác không biết xót thương,

tiếng chúng ầm vang như biển động, trên mình ngựa chúng cưỡi.

Ai nấy đều trang bị để xung trận, đánh vào ngươi, hỡi nữ tử Babel!

43 Vua Babel nghe tin về chúng, tay đã rã rời,

bồi hồi níu lấy nó, cái đau quặn ruột như thiếu phụ trở dạ sinh.

44 Này như sư tử từ bụi rậm Yorđan,

phóc lên đồng cỏ bốn mùa xanh tươi.

Cũng vậy trong chốc lát, Ta sẽ làm cho chúng xéo đi.

Kẻ nào Ta chọn, Ta sẽ đặt cai trị trên nó! Vì nào có ai như Ta?

Hay ai nào sẽ hẹn Ta ra tòa?

Mục tử nào đứng vững được trước nhan Ta?

45 Cho nên hãy nghe kế hoạch Yavê đã trù,

mưu định Người đã nghiền ngẫm về đất Kanđu:

Phải, ngay cả những chiên nhỏ cũng sẽ bị tha đi,

phải, ngay đồng cỏ chúng ăn cũng phải rởn mình vì chúng.

46 Tiếng Babel ngã xuống làm rung thiên hạ,

tiếng vang nghe dội nơi các nước!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page