Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 39 -

 

Yêrêmya thời Yêrusalem thất thủ

1 Tháng mười, năm thứ chín đời Sêđêqya, vua Yuđa, Nabukôđônôsor, vua Babel, và tất cả quân binh của ông, đến Yêrusalem và đã vây thành. 2 Mồng chín, tháng tư, năm mười một, đời Sêđêqya, thành bị công phá.

3 ...Tất cả các tướng lãnh của vua Babel đi vào, và đặt bản doanh ở Cổng giữa: Nergal-sar-êser, Sin-Magir quận công, đại thần, Nơbushazban, quan đại phu và tất cả các tướng lãnh khác của vua Babel.

4 Vừa thấy thế Sêđêqya, vua Yuđa, và tất cả binh lính bỏ chạy và ra khỏi thành ban đêm theo hướng con đường ngự uyển, qua Cổng-giữa-hai-lũy. Vậy ông đã ra theo con đường đến Hoang giao. 5 Quân Kanđu đuổi theo sau họ và chúng đã đuổi kịp Sêđêqya trong vùng Hoang giao Yêrikhô; chúng đã bắt lấy ông và điệu ông đến với Nabukôđônôsor, vua Babel, ở Ribla trong đất Khamat và (vua Babel) đã tuyên án trên ông. 6 Vua Babel đã cho hạ sát ở Ribla các con của Sêđêqya, trước mắt ông; vua Babel cũng đã cho hạ sát tất cả hàng thân hào Yuđa. 7 Ðoạn (vua) đã đâm mù mắt Sêđêqya và cho xiềng ông lại bằng hai xích đồng để điệu về Babel. 8 Quân Kanđu đã phóng hỏa đền vua và nhà của dân chúng, cùng phá sập các tường lũy Yêrusalem. 9 Dân còn sót lại trong thành, những ngừơi đã đào ngũ theo (vua Babel) và những thợ thuyền còn lại, thì hồng-lô-tự-khanh Nơbuzarađan, đã đày qua Babel. 10 Còn lê dân không có gì, thì hồng-lô-tự-khanh Nơbuzarađan, để lại trong xứ Yuđa và đồng thời cấp cho họ vườn nho và ruộng đất.

11 Nabukôđônôsor, vua Babel, ra lệnh cho Nơbuzarađan hồng-lô-tự-khanh, về Yêrêmya, rằng: "12 Khanh hãy đem ông ấy ra và lưu ý đến ông! Ðừng gây phiền hà gì, trái lại ông ấy có nói sao với khanh, khanh hãy xử với ông ấy như vậy".

13 Nơbuzarađan hồng-lô-tự-khanh, Nơbushazban, quan đại phu, và Nergal-sar-êser, đại thần, và tất cả các quan lớn của vua Babel, 14 đã sai người đem Yêrêmya ra khỏi sân khu Vệ quân và ký thác ông cho Gôđôlyahu, con của Akhiqam, con của Shaphan, để ông này dẫn về nơi cư trú. Như vậy Yêrêmya đã ở lại giữa dân.

 

Sấm về Êbeđ-Mêlek

15 Có lời Yavê đến với Yêrêmya, khi ông bị câu lưu trong sân khu Vệ quân rằng: "16 Hãy đi nói với Êbeđ-Mêlek, người dân Kush rằng: Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của Israel phán như vầy: Này Ta sắp cho thành tựu các lời của Ta về thành này, để gây họa chứ không phải để tác phúc. Ngày nào các điều ấy thành sự trước mắt ngươi, 17 ngày ấy Ta sẽ giựt thoát ngươi - sấm của Yavê. Ngươi sẽ không bị nộp trong tay những kẻ ngươi sợ hãi khi giáp mặt. 18 Vì thế nào Ta cũng sẽ giải thoát ngươi. Ngươi sẽ không phải ngã gục gươm đâm, và của sót lại được là chính mạng ngươi, vì ngươi đã tin cậy vào Ta - sấm của Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page