Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 01 -

 

1 Lời của Yêrêmya, con của Khilqiyahu, thuộc hàng tư tế ở Anatôt, trong đất Benyamin. 2 Xảy có lời của Yavê đến với ông vào đời Yôsya, con của Amôn, vua Yuđa, năm mười ba triều ông. 3 (Lời cũng) đến (với ông) vào đời Yôyaqim, con của Yôsya, vua Yuđa, cho đến cuối năm mười một Sêđêqya, con của Yôsya, vua Yuđa, đến cuộc lưu đày của Yêrusalem, hồi tháng năm.

 

I. Sấm Trên Yuđa và Yêrusalem

1-Thời Yosya

 

Yêrêmya được kêu gọi

4 Xảy có lời Yavê đến với tôi mà rằng:

5 Trước khi Ta nắn ra ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi;

và trước khi lọt dạ mẹ, Ta đã tác thánh ngươi,

Ta đã đặt ngươi làm tiên tri cho các dân tộc!

6 Tôi mới nói: "A ha! Lạy Ðức Chúa Yavê,

này tôi đâu có biết nói, vì tôi chỉ là một đứa trẻ!"

7 Nhưng Yavê phán bảo tôi:

Ðừng nói: "Tôi chỉ là một đứa trẻ!"

Vì hễ Ta sai ngươi đến với ai, ngươi sẽ đi,

và hễ Ta truyền cho ngươi gì, ngươi sẽ nói!

8 Trước mặt chúng, ngươi đừng sợ,

vì có Ta ở với ngươi để giựt thoát ngươi, sấm của Yavê.

9 Ðoạn Yavê đưa tay đụng đến miệng tôi. Và Yavê phán bảo tôi:

Này Ta đặt lời lẽ của Ta trong miệng ngươi.

10 Coi, hôm nay, Ta cử ngươi cai các dân tộc và các nước,

để nhổ và lật đổ, để hủy và để phá, để xây và cấy trồng.

11 Xảy có lời Yavê đến với tôi mà rằng: "Yêrêmya, ngươi thấy gì?" Tôi thưa: "Tôi thấy cành cây thức sớm!" 12 Yavê phán bảo tôi: "Ðúng thế! việc ngươi thấy đó! Vì Ta cũng thức sớm để thi hành các lời của Ta".

13 Lại xảy có lời Yavê đến với tôi lần thứ hai, mà rằng: "Ngươi thấy gì?" Tôi thưa: "Tôi thấy một cái nồi đang đun, mặt nồi từ Bắc (nghiêng xuống)". 14 Yavê phán bảo tôi:

Từ Bắc, họa sẽ ập đến trên tất cả dân cư trong xứ.

15 Vì này Ta gọi tất cả các tông tộc các nước phương Bắc --

sấm của Yavê. Quân ấy sẽ đến, và mỗi người sẽ đặt ngai mình

nơi lối vào các cổng Yêrusalem,

mà đánh vào các tường thành quanh nó,

cùng tất cả các thành Yuđa.

16 Ta sẽ tuyên án của Ta trên chúng,

vì tất cả sự dữ chúng (làm) là đã bỏ Ta,

và đã huân yên cho các thần khác,

cùng thờ lạy những đồ tay chúng làm ra.

17 Còn ngươi, ngươi sẽ nai lưng,

ngươi sẽ đứng dậy mà nói với chúng

tất cả những gì Ta sẽ truyền dạy ngươi.

Ðừng sợ hãi trước mặt chúng,

kẻo trước mặt chúng, Ta sẽ bắt ngươi phải hãi sợ!

18 Phần Ta, nay Ta đặt ngươi làm một thành trì,

làm trụ sắt, làm tường đồng cự lại cả xứ,

cự lại các vua Yuđa, các khanh tướng của nó,

cự lại hàng tư tế và dân trong xứ.

19 Chúng sẽ tuyên chiến với ngươi,

nhưng chúng sẽ không làm gì được ngươi,

vì có Ta ở với ngươi - sấm của Yavê - để giựt thoát ngươi.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page