Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 07 -

 

2- Sấm Tuyên Chung Vào Thời Yôyaqim

 

Những tệ đoan tôn giáo

a) Giảng về Ðền thờ

1 Lời từ nơi Yavê đến với Yêrêmya rằng:

2 Ngươi hãy đứng nơi cửa Nhà Yavê và ở đó hãy hô lên lời này, ngươi nói: Hãy nghe lời Yavê, hỡi toàn thể Yuđa, những kẻ qua những cửa này vào thờ phượng Yavê. 3 Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của Israel phán thế này: Hãy cải thiện đường đi nước bước cùng hành vi của các ngươi, và Ta sẽ để cho các ngươi lưu lại chốn này. 4 Ðừng tin cậy nơi những lời dối trá, những rằng: "Ðền thờ của Yavê, Ðền thờ của Yavê, Ðền thờ của Yavê chính là đây!" 5 Phải, nếu các ngươi cải thiện đường đi nước bước cùng hành vi của các ngươi; nếu giữa đồng bào với nhau, các ngươi thi hành công lý; 6 nếu các ngươi không áp bức khách ngụ cư, mồ côi, quả phụ; nếu các ngươi không đổ máu vô tội ở chốn này; nếu các ngươi không đi theo các thần khác - để mà phải khốn vào thân, 7 thì Ta sẽ để các ngươi lưu lại chốn này, trên đất Ta đã ban cho cha ông các ngươi, từ đời đời cho đến đời đời. 8 Nhưng này các ngươi tin cậy nơi những lời dối trá - mà nào có báo bổ gì! 9 Sao? Trộm cắp, giết người, ngoại tình, thề dối, huân yên kính Baal, đi theo các thần khác các ngươi không biết, 10 đoạn lại đến chầu trước nhan Ta trong Nhà này, Nhà trên đó Danh Ta đã được kêu khấn, và các ngươi nói: "Thế là thoát nợ!" để rồi cứ tiếp tục cái tội gở ấy! 11 Cái Nhà này, Nhà trên đó Danh Ta đã được kêu khấn, phải chăng nó là hang trộm cướp trước mắt các ngươi? Nhưng Ta đây, Ta đã thấy, sấm của Yavê!

12 Hãy đi tới chỗ thánh của Ta ở Silô, nơi Ta đã để Danh Ta lưu lại ban đầu, mà xem Ta đã làm gì cho nó, vì tội ác của Israel dân Ta! 13 Và bây giờ, nhân vì các ngươi đã làm tất cả các điều ấy - sấm của Yavê - nhân vì Ta đã nói đi nói lại với các ngươi, từ sớm, mà các ngươi đã chẳng nghe, Ta gọi mà các ngươi đã chẳng đáp, 14 thì Ngôi Nhà trên đó Danh Ta đã được kêu khấn và các ngươi tin cậy, chỗ thánh Ta đã ban cho các ngươi như cho cha ông các ngươi, Ta sẽ làm cho nó điều Ta đã làm cho Silô. 15 Ta sẽ xua các ngươi khỏi nhan Ta, như Ta đã xua anh em các ngươi, tất cả nòi giống Ephraim.

 

b) Các thần xa lạ

16 Phần ngươi, đừng chuyển cầu cho dân ấy; đừng dâng lên lời kêu van khẩn nguyện cho chúng; đừng nài nẵng Ta, vì Ta không nghe ngươi đâu. 17 Phải chăng ngươi không thấy chúng làm gì trong các thành Yuđa và nơi các phố phường Yêrusalem? 18 Con cái lượm củi, các ông bố nhóm lửa, các bà vợ nhồi bột làm oản kính Thiên nữ vương; đoạn chúng chước tửu tế kính các thần khác để khiêu khích Ta. 19 Phải chăng là chúng xúc phạm đến Ta? - sấm của Yavê - Lại không phải là chúng phạm đến chính mình chúng để mà chuốc lấy nhục đó sao? 20 Cho nên đây là lời Yavê phán: Này cơn giận và phẫn nộ của Ta sẽ trút xuống chốn này, xuống người, xuống vật, xuống cây ngoài đồng, xuống hoa quả ruộng đất; nó sẽ bốc cháy mà không tắt.

 

c) Hạch tội về tế lễ

21 Ðây là lời của Yavê các cơ binh, Thiên Chúa Israel thờ: Với các lễ tế của các ngươi, hãy thêm thượng hiến nữa mà ăn thịt đi! 22 Bởi chưng về mục thượng hiến và lễ tế, Ta đã chẳng bảo, chẳng truyền gì cho cha ông các ngươi, ngày Ta đem chúng ra khỏi đất Aicập. 23 Nhưng chỉ có điều này, Ta đã truyền dạy chúng, là: Các ngươi hãy nghe tiếng Ta, và Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi, và các ngươi sẽ là dân của Ta; các ngươi sẽ đi đến cùng theo đường lối Ta truyền cho các ngươi, ngõ hầu các ngươi được phúc. 24 Nhưng chúng đã không nghe, đã không ghé tai lại; chúng đã đi theo dự định, sự ngoan cố của lòng dạ xấu xa của chúng; chúng đã tháo lui chứ không tiến lên trước. 25 Từ ngày cha ông các ngươi ra khỏi đất Aicập cho đến ngày nay, ngay từ sớm, Ta đã sai đi sai lại, đến với các ngươi, ngày ngày tất cả các tôi tớ của Ta, là các tiên tri; 26 nhưng chúng đã chẳng nghe Ta, chẳng ghé tai lại; chúng đã ra cứng cổ, chúng đã làm sự dữ hơn cha ông chúng. 27 Ngươi có nói với chúng tất cả các lời này, chúng cũng sẽ chẳng nghe ngươi, ngươi có kêu gọi chúng, chúng cũng sẽ không đáp lại ngươi. 28 Ngươi sẽ nói với chúng: Ðây là một dân tộc không nghe tiếng Yavê, Thiên Chúa chúng thờ, không lĩnh lời chỉ giáo, tín thành đã tiệt, biến hẳn nơi miệng chúng.

 

d) Hình phạt thờ quấy

29 Bộ tóc thườn thượt của ngươi, hãy xén quăng đi.

Trên các đồi trọc hãy ai ca,

vì Yavê đã bỏ, đã từ

thế hệ đã chọc tức Người.

30 Vì sự dữ trước mắt Ta, con cái Yuđa đã làm - sấm của Yavê - chúng đã đặt những đồ nhờm tởm của chúng trong Nhà trên đó Danh Ta đã được kêu khấn, để làm cho Nhà ấy ra nhơ uế. 31 Chúng đã xây Cao đàn Tôphet, trong thung lũng Ben-Hinnom, để hỏa thiêu con trai, con gái chúng, điều Ta đã không truyền dạy, ý không hề nảy lên nơi lòng Ta. 32 Cho nên sẽ đến những ngày - sấm của Yavê - người ta sẽ không nói là Tôphet hay thung lũng Ben-Hinnom nữa, nhưng là "Thung lũng hạ sát", và người ta sẽ chôn cất ở Tôphet vì không còn chỗ. 33 Và thây ma dân này sẽ làm mồi cho chim trời, thú đất, không người dọa nạt. 34 Trong các thành Yuđa và nơi các phố phường Yêrusalem, Ta sẽ cho im bặt tiếng mừng vui, tiếng hoan lạc, tiếng cô dâu chú rể, vì xứ sẽ thành một cõi hoang vu.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page