Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 08 -

 

1 Thuở ấy - sấm của Yavê - người ta sẽ bốc ra khỏi mồ hài cốt của các vua Yuđa, hài cốt các khanh tướng của nó, hài cốt các tư tế, hài cốt các tiên tri, hài cốt dân cư Yêrusalem. 2 Người ta sẽ vãi ra trước mặt trời, mặt trăng, và tất cả cơ binh trên trời, những vật chúng đã mến chuộng làm tôi, chúng đã đi theo, đã xin quẻ, đã bái thờ. (Các hài) cốt ấy sẽ không ai thâu lượm, không ai chôn cất, chúng sẽ làm phân phơi trên mặt đất. 3 Chết sẽ còn đáng chuộng hơn là sống, đối với số sót trong những người sống sót của dòng họ xấu xa này mà Ta đã xua đến mọi nơi - sấm của Yavê các cơ binh.

 

Sưu tập ít lời Sấm

Israel lạc đường

4 Ngươi sẽ nói với chúng: Yavê phán thế này:

Ai ngã mà lại không chỗi dậy, ai quay đi mà lại không trở lại?

5 Tại sao dân này bội nghịch, bội nghịch liên miên?

Chúng bám chặt lấy ảo tưởng không chịu trở lại.

6 Chú ý, tôi nghe: Chúng nói những điều bất chính.

Không ai hối tiếc tội ác của mình, mà tự hỏi: "Tôi đã làm gì?"

Cả lũ quay theo hướng đã chạy, như ngựa xông xáo vào trận.

7 Ngay con cò trên trời cũng biết mùa, chim cu, chim cú, con hạc,

giữ đúng thời quay trở lại,

nhưng dân Ta không biết đạo thường Yavê!

 

Luật ngụy tạo

8 Làm sao các ngươi dám nói: "Chúng tôi là hạng khôn ngoan

chúng tôi có luật của Yavê? Ðã hẳn, đó là lời xảo trá

do cái bút ngụy tạo của hàng ký lục làm ra.

9 Chúng sẽ xấu hổ, hạng khôn ngoan, chúng sợ hãi và sẽ mắc bẫy:

Này chúng đã khinh màng lời của Yavê,

thì sự khôn ngoan của chúng là cái thá gì?

10 Cho nên Ta sẽ phó nộp vợ chúng cho người khác,

ruộng cho quân xâm lăng, vì kẻ bé đến người lớn, cả lũ đều trục lợi;

từ tiên tri đến tư tế, cả lũ đều gian ngoa.

11 Sự đổ vỡ của con gái dân Ta, chúng ràng qua quít, những rằng:

"Yên lành, yên lành!" Mà nào có yên lành gì đâu!

12 Chúng sẽ phải xấu hổ bởi chúng đã làm điều quái gở.

Nhưng ngay xấu hổ, chúng cũng không còn cảm thấy,

nhục nhã chúng cũng không biết.

Cho nên chúng sẽ ngã giữa những kẻ ngã gục,

vào thời chúng bị hỏi tội, chúng sẽ lăn nhào, Yavê đã phán.

 

Ðe dọa vườn nho Yuđa

13 Ta định hái (quả) nơi chúng - sấm của Yavê --

nhưng nho không quả, vả không trái, và lá đã úa tàn,

Ta thí chúng cho kẻ qua (đàng).

"14 Sao chúng ta lại ngồi yên? Tập họp lại,

ta hãy vào trong các thành trì mà chết ngủm trong đó!

Vì Yavê, Thiên Chúa của ta đã để mặc ta chết đâm,

Ngươi đã cho ta uống nước thuốc độc,

vì ta đã phạm tội nghịch cùng Yavê.

15 Chúng ta trông được bình an, nhưng chẳng có gì lành,

(trông) được bình phục, nhưng này khiếp kinh!

16 Người ta nghe tiếng ngựa thở hồng hộc từ Ðan vọng xuống,

tiếng đàn chiến mã hí vang làm cả xứ run lên,

chúng vào, chúng ngốn cả xứ lẫn thổ sản,

thành và dân cư trong thành".

17 Vì này nơi chúng,

ta sẽ sai mãng xà đến mà không bùa nào dụ chúng được,

chúng sẽ cắn các ngươi - sấm của Yavê -

 

Ai ca của tiên tri

18 Vô phương điều trị, phiền sầu lên ngút trên tôi.

Lòng tôi đòi đoạn.

19 Kìa tiếng con gái dân tôi kêu cứu từ khắp xứ xa rộng (vang lên)

"Phải chăng Yavê không còn ở Sion,

hay Ðức Vua của nó không còn bên trong?

Tại sao chúng đã chọc tức Ta với các tượng thần của chúng,

những đồ phù phiếm từ nước ngoài?

20 Mùa gặt đã qua, mùa hè đã vãn,

nhưng chúng tôi chẳng được đáp cứu".

21 Vì cảnh đoạn trường của con gái dân tôi, tôi cũng đoạn trường,

tôi ủ rũ, và mình rởn gai ốc.

22 Họa chăng Galaađ không còn dầu bóp,

hay ở đó lương y đã biến cả?

Vậy tại sao nó đã chẳng thuyên giảm, bệnh tình của con gái dân tôi?

23 Phải chi đầu tôi vữa thành nước, và mắt tôi thành suối lệ,

để tôi khóc ngày đêm những người tử nạn của con gái dân tôi.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page