Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 40 -

 

Yêrêmya được thả về

1 Lời từ nơi Yavê đến với Yêrêmya, sau khi Nơbuzarađan hồng-lô-tự-khanh, đã cho ông rời khỏi Ramah, nơi vị quan ấy đã gặp ông trong khi ông bị xiềng trói ở giữa đám lưu đồ (người) Yêrusalem và Yuđa, sắp bị đày qua Babel.

2 Hồng-lô-tự-khanh kéo Yêrêmya lại và nói với ông: "Yavê Thiên Chúa của ông đã tiên báo tai họa ấy trên chốn này, 3 điều Người tiên báo, Yavê đã giáng xuống, đã thi hành vì các ông đã có lỗi với Yavê và đã không nghe tiếng Người, vì vậy mà nông nỗi này đã xảy đến cho các ông. 4 Bây giờ này: Hôm nay, tôi cởi xiềng xích nơi tay ông! Nếu theo mắt ông, ông thấy là hay, có thể đến Babel với tôi, xin ông cứ đi, tôi sẽ để mắt lo cho ông, đi Babel với tôi có điều chẳng tiện, thì thôi! Có cả xứ trước mắt ông, ông thấy đâu tiện, vừa ý ông muốn đi, xin ông cứ đi!" 5 Yêrêmya còn chưa kịp trả lời, (thì Nơbuzarađan đã tiếp): "Ông cứ lại với Gôđôlya, con của Akhiqam, con của Shaphan, vua Babel đã đặt cai trị các thành Yuđa ông hãy ở lại với ông ấy ở giữa dân; hay bất cứ đâu vừa ý ông muốn đi, xin ông cứ đi". Ðoạn quan hồng-lô-tự-khanh cấp cho ông của ăn đi đường và một món quà, rồi tiễn chân ông. 6 Yêrêmya đã đến với Gôđôlya, con của Akhiqam, ở Mispa, và đã ở lại với ông ấy ở giữa dân còn sót lại trong xứ.

 

Chiêu hồi dân chạy loạn

7 Tất cả các tướng binh (tản) trong vùng quê, họ và các người của họ, nghe tin vua Babel đã đặt Gôđôlya, con của Akhiqam, cai xứ và đã ủy thác cho ông lo cho đàn ông, đàn bà và trẻ con thuộc hạng lê dân, trong xứ không bị đày qua Babel, 8 thì đã đến với Gôđôlya ở Mispa: Ismael, con của Nơtanyahu, Yôkhanan và Yônatan những người con của Qarêakh, Sơrayah con của Tankhumet, con cái của Ophai, người Nơtôphah, Yzanyahu, con của Maakati, họ và các người của họ. 9 Gôđôlya, con của Akhiqam, con của Shaphan thề với họ và các người của họ rằng: "Ðừng sợ phải phục dịch người Kanđu; hãy ở lại trong xứ và phục dịch vua Babel và các bạn sẽ được thịnh vượng. 10 Phần tôi, tôi có trụ sở ở Mispa để liên lạc với người Kanđu đến với chúng ta. Phần các bạn, các bạn hãy lo thu hoạch nho rượu, hoa trái và dầu mà cất trong các đồ dự trữ; hãy lập cư trong các thành các bạn đã chiếm ở".

11 Cũng vậy tất cả những người Yuđa ở Moab, nơi vùng con cái Ammôn, ở Êđom và tất cả các xứ khác, nghe tin vua Babel đã chừa lại cho Yuđa một số sót, cùng đã đặt Gôđôlya, con của Akhiqam, con của Shaphan làm tổng trấn, 12 thì tất cả các người Yuđa ấy, từ mọi nơi họ bị đánh bạt đến, đã lục tục trở về và đến với Gôđôlya ở Mispa. Họ đã thu hoạch nho rượu và hoa trái nhiều lắm.

13 Yôkhanan, con của Qarêakh và tất cả các tướng binh trong vùng quê đến gặp Gôđôlya ở Mispa. 14 Họ nói với ông: "Ông có biết không? Baalis, vua của con cái Ammôn đã phái Ismael con của Nơtanyah đến để hại tính mạng ông". Nhưng Gôđôlya, con của Akhiqam không tin. 15 Bấy giờ Yôkhanan, con của Qarêakh mới nói kín với Gôđôlya ở Mispa rằng: "Xin để tôi đi thủ tiêu tên Ismael, con của Nơtanyah mà không ai biết! Tại sao y lại muốn hại tính mạng ông, mà làm cho toàn thể Yuđa qui tụ bên ông lại phải tan tác và số sót của Yuđa bị tiêu diệt?" 16 Gôđôlya, con của Akhiqam nói với Yôkhanan con của Qarêakh: "Ông không được làm điều ấy! Vu khống đó, điều ông gán cho Ismael!"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page