Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 27 -

 

2- Xung Ðột Với Các Tiên Tri

 

Yêrêmya mang ách

(1 Vào thời đầu triều Yôyaqim, con của Yôsya, vua Yuđa, xảy có lời này từ nơi Yavê đến với Yêrêmya mà rằng:) 2 Yavê phán với tôi thế này: Ngươi hãy lấy thừng và ách mà quàng vào cổ ngươi! 3 Ðoạn ngươi (đem tin) cho vua Eđom, vua Moab, vua của con cái Ammon, vua Tyrô và vua Siđôn, nhờ tay các sứ thần của họ đến Yêrusalem gặp Sêđêkya vua Yuđa. 4 Ngươi sẽ truyền cho họ thưa lại với các chúa công của họ, rằng: "Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của Israel phán thế này: Các ngươi hãy nói lại với các chúa công của các ngươi thế này: 5 Chính Ta đã làm ra đất, loài người và thú vật trên mặt đất, do sức mạnh lớn lao của Ta, do cánh tay giương thẳng của Ta, và Ta ban nó cho ai thấy vừa mắt Ta. 6 Nay Ta đã ban tất cả các xứ này trong tay Nabukôđônôsor, vua Babel, tôi tớ của Ta; Ta đã bắt cả những dã thú phải làm tôi nó. 7 Tất cả các dân tộc sẽ làm tôi nó, con nó, cháu nó, cho tới khi nào thời vận đến cho cả xứ sở nó, và nhiều dân tộc lớn sẽ bá chủ xứ ấy. 8 Và sẽ xảy ra là dân tộc hay nước nào không chịu làm tôi Nabukôđônôsor, vua Babel; hay không chịu tra cổ vào ách của vua Babel, Ta sẽ trị tội dân tộc ấy bằng gươm, bằng đói, bằng ôn dịch - sấm của Yavê - cho đến khi nào Ta phó nộp chúng trong tay nó. 9 Còn các ngươi, các ngươi đừng nghe theo các tiên tri hay thầy bói, thầy mộng, thầy chiêm và phù thủy của các ngươi, những kẻ nói với các ngươi rằng: "Các ngươi sẽ không phải làm tôi vua Babel". 10 Vì chúng tuyên sấm láo cho các ngươi, khiến các ngươi phải lìa xa đất của mình, và làm Ta phải xua các ngươi đi cho các ngươi vong mạng. 11 Dân tộc nào tra cổ vào ách vua Babel và làm tôi nó, Ta sẽ để cho lưu lại đất của mình - sấm của Yavê - mà canh tác và cư trú ở đó."

12 Với Sêđêqya vua Yuđa, tôi cũng đã nói những lời như thế, mà rằng: "Các ngươi hãy đưa cổ vào ách của vua Babel; hãy làm tôi nó và dân nó, và các ngươi sẽ được sống. 13 Tại sao các ngươi lại muốn chết, ngươi và dân của ngươi, bởi gươm, bởi đói, bởi ôn dịch, như Yavê đã phán về dân tộc nào không chịu làm tôi vua Babel. 14 Ðừng nghe lời lẽ những tiên tri nói với các ngươi rằng: "Các ngươi sẽ không phải làm tôi vua Babel", vì chúng tuyên sấm láo cho các ngươi: 15 Vì Ta không sai chúng - sấm của Yavê - và chúng tuyên sấm láo nhân Danh Ta, khiến Ta phải xua các ngươi đi cho các ngươi vong mạng, các ngươi và những tiên tri tuyên sấm cho các ngươi".

16 Với các tư tế và toàn dân này, tôi đã nói rằng: "Yavê phán thế này. Ðừng nghe lời lẽ các tiên tri tuyên sấm cho các ngươi, mà rằng: Các đồ dùng của Nhà Yavê kíp đây sẽ được vãn hồi từ Babel, vì chúng tuyên sấm láo cho các ngươi. 17 Ðừng nghe chúng! Hãy làm tôi vua Babel và các ngươi sẽ được sống. Tại sao thành này lại phải trở nên một hoang địa? 18 Ví thử chúng là tiên tri, và có lời Yavê ở với chúng, tất chúng đã chuyên cần với Yavê các cơ binh, xin Người đừng để cho những đồ còn sót lại nơi nhà Yavê, nơi Nhà của vua Yuđa và tại Yêrusalem phải đi Babel. 19 Vì Yavê các cơ binh phán thế này: "(Về các cột trụ, Bể và các giá và) về những đồ còn sót lại trong thành này 20 không bị Nabukôđônôsor vua Babel lấy, khi ông đày khỏi Yêrusalem qua Babel Yơkônyah, con của Yôyaqim, vua Yuđa, làm một với hàng thân hào của Yuđa và Yêrusalem. 21 Quả Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của Israel phán thế này về các đồ còn sót lại nơi Nhà Yavê, nhà của vua Yuđa và tại Yêrusalem; 22 tất cả sẽ bị đem đi Babel, và sẽ ở đó cho đến ngày Ta đòi chúng lại - sấm của Yavê - (và Ta sẽ đem chúng lên và kéo chúng về lại nơi này)".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page