Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 37 -

 

Nhận xét chung về triều Sêđêqya

1 Vua Sêđêqya, con của Yôsya, đã lên làm vua thay cho Kônya, con của Yôyaqim. Chính Nabukôđônôsor, vua Babel, đã tôn ông làm vua xứ Yuđa. 2 Ông cũng như đình thần của ông và dân trong xứ đã không nghe lời Yavê phán ngang qua trung gian là tiên tri Yêrêmya.

Sêđêqya thỉnh vấn Yêrêmya

khi Yêrusalem tạm được giải vây (-588)

3 Vua Sêđêqya sai Yukal, của của Shêlêmyah và tư tế Xơphanyahu, con của Maasêya đến gặp tiên tri Yêrêmya mà rằng: "Hãy chuyển cầu cho chúng tôi với Yavê Thiên Chúa của chúng tôi!" 4 Vào thời ấy, Yêrêmya vẫn được vào ra giữa dân; người ta chưa tống giam ông. 5 Quân binh của Pharaô đã từ Aicập xuất chinh. Quân Kanđu đang vây hãm Yêrusalem nghe tin ấy thì liền rút lui khỏi Yêrusalem.

6 Xảy có lời Yavê đến với tiên tri Yêrêmya rằng: 7 Yavê Thiên Chúa của Israel phán thế này: Các ngươi sẽ nói với vua Yuđa, kẻ đã sai các ngươi đến gặp Ta để thỉnh vấn Ta: Này quân binh của Pharaô xuất chinh tiếp viện các ngươi sẽ quay trở về đất Aicập của chúng. 8 Quân Kanđu sẽ trở lại công hãm thành này và chúng sẽ bắt và đốt thành. 9 Yavê phán như vầy: Các ngươi chớ có tự dối mình, mà rằng: "Quân Kanđu chắc hẳn đã đi khỏi nơi ta". Quả thế chúng sẽ không đi hẳn đâu! 10 Cho là các ngươi có đánh bại được tất cả quân binh Kanđu đang giao chiến với các ngươi và chúng chỉ còn sót lại một lũ tàn phế, thì chúng cũng sẽ chỗi dậy, ai nơi trại nấy, mà phóng hỏa thành này!

 

Yêrêmya bị bắt giam

11 Nhân dịp quân binh Kanđu rút lui khỏi Yêrusalem, vì quân binh của Pharaô (tiến đến), 12 Yêrêmya muốn rời Yêrusalem mà đi về đất Benyamin dự việc phân chia gia tài trong hàng bà con. 13 Khi ông đến bên Cổng Benyamin, ở đó có tên Yriya con của Shêlêmyah, con của Khananyah, làm đội trưởng tuần cảnh, y liền túm lấy tiên tri Yêrêmya mà rằng: "Ông đào ngũ theo quân Kanđu!" 14 Yêrêmya nói: "Láo! Tôi không đào ngũ theo quân Kanđu!" Nhưng y nhất định không nghe. Yriya đã túm lấy Yêrêmya mà điệu đến các tướng lãnh. 15 Các tướng lãnh lôi đình nổi lên với Yêrêmya. Họ đã đánh đập ông, đoạn tống ông vào ngục thất nơi nhà Yôkhanan, viên ký lục; họ đã biến nhà ấy làm nhà giam. 16 Vậy Yêrêmya đã phải (giam) vào một cái hầm có mái vòm. Và Yêrêmya đã phải ở đó nhiều ngày.

17 Vua Sêđêqya sai đi triệu ông đến và vua đã mật hỏi ông trong đền và nói: "Từ nơi Yavê, có lời nào không?" Yêrêmya thưa: "Có!" Rồi ông nói: "Ngài sẽ bị nộp trong tay vua Babel!" 18 Ðoạn Yêrêmya nói với vua Sêđêqya: "Nào tôi có lỗi gì với ngài, với đình thần của ngài và dân này, để các ngài tống tôi vào nhà giam? 19 Ðâu rồi những tiên tri đã từng tuyên sấm với các ngài rằng: Vua Babel sẽ không tiến đánh các ngài và xứ này? 20 Bấy giờ xin đức vua chúa công tôi khấng nghe, cho tôi đệ lên trước mặt ngài một lời thỉnh nguyện: Xin đừng để tôi phải về lại nhà của Yônatan viên ký lục, sợ rằng tôi sẽ chết mất ở đó!" 21 Vua Sêđêqya ra lịnh cho người ta chuyển Yêrêmya đến sân khu Vệ quân, và cấp cho ông mỗi ngày một ổ bánh lấy ở phố Hàng bánh, cho đến khi nào bánh trong thành hết sạch. Và Yêrêmya đã lưu lại trong sân khu Vệ quân.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page