Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 41 -

 

Gôđôlya bị ám sát

1 Xảy ra là vào tháng bảy, Ismael, con của Nơtanyah, con của Elishama, người hoàng tộc, cùng mười bộ hạ đi với y, đã đến gặp Gôđôlya, con của Akhiqam ở Mispa. Trong khi họ cùng nhau dùng bữa, 2 thì Ismael con của Nơtanyah cùng mười bộ hạ đi với y, đã chỗi dậy, rút kiếm đâm Gôđôlya, con của Akhiqam, con của Shaphan. Thế là y đã giết người vua Babel đặt cai trị xứ. 3 Ismael cũng đâm chết tất cả những người Yuđa ở với ông, với Gôđôlya ở Mispa, và những quân nhân người Kanđu có mặt ở đó.

4 Ngày thứ hai sau vụ ám sát Gôđôlya, trong khi chưa có ai biết, 5 thì có những người từ Sikem, Silô và Samari đến, (tất cả là) 80 người, râu cạo nhẵn, áo xé rách, rạch trầy mình mẩy, tay nâng lễ vật và hương trầm đem dâng nơi Nhà Yavê. 6 Ismael, con của Nơtanyah ra khỏi Mispa đi đón họ. Y vừa đi vừa khóc, và thoạt vừa gặp họ, y nói với họ: "Các ông hãy vào gặp Gôđôlya, con của Akhiqam!" 7 Nhưng khi họ đã vào giữa thành, thì Ismael con của Nơtanyah và bộ hạ của y hạ sát họ (và quăng xác) trong bể nước. 8 Nhưng xảy có 10 người trong nhóm nói với Ismael: "Xin đừng giết chúng tôi, vì chúng tôi còn có đồ dự trữ giấu ngoài đồng: Lúa miến, lúa mạch, dầu và mật ông", nên y đã bỏ qua không giết họ cùng với các bạn đồng hành của họ. 9 Còn bể nước trong đó Ismael đã quăng xác những người y đã thủ tiên là cái Bể lớn vua Asa đã làm trong thời xung đột với Baasa vua Israel... Ismael con của Nơtanyah đã chất bể ấy đầy xác người. 10 Ðoạn Ismael lùa đi tất cả số dân chúng sót lại ở Mispa, làm một với các công chúa và tất cả dân chúng còn ở lại Misap, những người Nơbuzarađan, hồng-lô-tự-khanh đã ủy thác cho Gôđôlya, con của Akhiqam trông nom. Ismael con của Nơtanyah đã lùa họ đi trong khi y lên đường qua vùng con cái Ammôn.

11 Khi Yôkhanan, con của Qarêakh và các tướng binh ở với ông nghe biết tất cả tội ác Ismael, con của Nơtanyah đã làm, 12 thì họ liền lấy tất cả bộ hạ đi đánh Ismael, con của Nơtanyah. Họ đã bắt gặp y gần Ao lớn tại Gabaôn. 13 Vừa thấy Yôkhanan, con của Qarêakh và các tướng binh đi với ông, tất cả dân chúng phía Ismael, con của Nơtanyah đều vui mừng. 14 Tất cả dân chúng, Ismael đã lùa đi khỏi Mispa đã quay đầu trở lại mà đi theo Yôkhanan, con của Qarêakh. 15 Nhưng Ismael với 8 người đã thoát được Yôkhanan mà qua vùng con cái Ammôn. 16 Bấy giờ Yôkhanan, con của Qarêakh và các tướng binh đi với ông đã đem theo họ tất cả số dân chúng còn sót. (Yôkhanan) đã chiêu hồi được Ismael, con của Nơtanyah, những người Ismael đã lùa đi khỏi Mispa, sau khi đã hại Gôđôlya, con của Akhiqam, đàn ông, lính tráng, đàn bà và trẻ con, và những hoạn quan, những người (Yôkhanan) đã chiêu hồi được ở Gabaôn. 17 Họ ra đi và đã tạm lưu lại ở quán trọ Kimham, bên cạnh Bêlem, để lên đường theo hướng Aicập, 18 tránh mặt quân Kanđu, vì cả sợ, bởi Ismael con của Nơtanyah đã sát hại con của Akhiqam, người vua Babel đã đặt cai trị xứ.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page