Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 47 -

 

Về quân Philitin

1 Lời của Yavê đã đến với tiên tri Yêrêmya về dân Philitin, trước khi Pharaô đánh Gaza. 2 Yavê phán thế này:

Kìa nước từ phương Bắc dâng lên và biến thành thác lũ,

nước tràn lút cả xứ và mọi sự trong xứ, thành thị với cả dân cư:

Thiên hạ kêu ôi ối và tất cả dân cư trong xứ, chúng rú lên.

3 Tiếng vó câu thình thình, tiếng xe rền trời và bánh xe sầm sập,

khiến cha cũng chẳng đoái hoài đến con, hai tay bủn rủn,

4 vì đã đến ngày tàn phá trên toàn dân Philitin,

khiến không ai sót lại mà tiếp cứu Tyrô và Siđôn.

Phải, Yavê tàn sát dân Philitin, số sót lại của đảo Kaptor.

5 Gaza xuống tóc cạo đầu, Asqalon thì phải nín câm:

Asđođ, số sót của (giống) Anaqim

cho đến bao giờ ngươi sẽ rạch trầy mình mẩy?

6 Ôi! Kiếm của Yavê, cho đến bao giờ ngươi mới nghỉ?

Hãy thu mình lại vào bao! Nghỉ đi! Yên đi!

7 Làm sao nó nghỉ được, khi Yavê đã ra lịnh cho nó!

Nhắm Asqalon và vùng duyên hải, Người đã hẹn nó đến đó!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page