Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 35 -

 

Gương của nhà Rêkab

1 Lời từ nơi Yavê đến với Yêrêmya vào những ngày đời Yôyaqim, con của Yôsya, vua Yuđa, mà rằng: "2 Ngươi hãy đi gặp nhà Rêkab và nói với chúng, rủ chúng vào nhà Yavê, trong một phòng nào, rồi chuốc rượu đãi chúng". 3 Vậy tôi đã rủ theo tôi Yaazanyah, con của Yirmêyahu, con của Khabaxinyah và các anh em ông cùng tất cả con cái ông, tất cả nhà Rêkab. 4 Tôi đã dẫn họ đến Nhà Yavê, vào phòng của con cái Khanan, con của Yigơđalyahu và là người của Thiên Chúa, bên cạnh phòng của các vương công, bên trên phòng của Maasêyahu con của Shallum, viên thủ hộ. 5 Trước mặt con cái Nhà Rêkab, tôi đặt những vò đầy rượu và chén, đoạn tôi nói với họ: "Mời các ông xơi rượu!"

6 Họ đã nói: "Chúng tôi không uống rượu, vì Yônađab, con của Rêkab, cha chúng tôi đã truyền cho chúng tôi rằng: Rượu, các ngươi sẽ không uống, các ngươi và con cái các ngươi cho đến đời đời. 7 Nhà, các ngươi sẽ không xây; giống, các ngươi sẽ không gieo; nho, các ngươi sẽ không trồng. Hết các điều ấy, các ngươi sẽ không có. Song le các ngươi sẽ ở lều mọi ngày suốt đời các ngươi, ngõ hầu các ngươi được sống dài ngày trên mặt đất, nơi các ngươi chỉ là khách ngụ. 8 Chúng tôi đã nghe tiếng của Yônađab, con của Rêkab, cha chúng tôi, về mọi sự ngài đã truyền dạy chúng tôi, là mọi ngày suốt đời chúng tôi, chúng tôi không uống rượu, chúng tôi, cũng như vợ và con trai con gái chúng tôi; 9 chúng tôi không xây nhà để ở, không có vườn nho và đồng ruộng, giống gieo. 10 Chúng tôi ở lều; chúng tôi vâng nghe và làm theo mọi điều Yônađab, cha chúng tôi, đã truyền dạy chúng tôi. 11 Nhưng khi Nabukôđônôsor, vua Babel, tiến vào xứ, chúng tôi đã bảo nhau: "Nào, ta vào Yêrusalem lánh mặt quân Kanđu và quân Aram, nên chúng tôi đã lưu lại ở Yêrusalem".

12 Xảy có lời Yavê đến với Yêrêmya mà rằng: 13 Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của Israel phán thế này: Hãy đi nói với người Yuđa và dân cư Yêrusalem: Há các ngươi lại không lãnh lấy bài học mà nghe các lời của Ta hay sao? - sấm của Yavê. 14 Người ta đã giữ vững các lời của Yônađab, con của Rêkab, truyền cho con cái nó không được uống rượu, và chúng đã không uống rượu cho đến ngày nay, vì chúng đã vâng nghe lịnh của cha chúng. Còn Ta, từ sớm Ta đã nói đi nói lại, mà các ngươi không vâng nghe Ta. 15 Ngay từ sớm, Ta đã sai lại tất cả các tôi tớ Ta là các tiên tri, đến với các ngươi, mà rằng: Các ngươi mỗi người hãy trở lại, bỏ đàng tà của mình, và hãy cải thiện các hành vi của các ngươi; đừng đi theo các thần khác để sợ chúng, và các ngươi sẽ được ở trên thửa đất Ta đã ban cho các ngươi và cha ông các ngươi. Nhưng các ngươi không ghé tai lại, các ngươi đã không nghe Ta. 16 Thế đó, con cái Yônađab, con của Rêkab, đã giữ vững lịnh cha chúng truyền cho chúng; còn dân này đã không nghe Ta. 17 Cho nên Yavê, Thiên Chúa các cơ binh, Thiên Chúa của Israel, phán như vầy: Này Ta sẽ giáng xuống Yuđa và toàn thể dân cư Yêrusalem, tất cả tai họa Ta đã báo về chúng: Nhân vì Ta đã phán bảo chúng mà chúng không nghe, Ta gọi chúng mà chúng không đáp lại.

18 Ðoạn Yêrêmya nói với nhà Rêkab: "Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của Israel phán thế này: Nhân vì các ngươi đã nghe lịnh truyền của Yônađab, cha các ngươi, và giữ tất cả các lịnh truyền của người và làm theo tất cả các điều người truyền dạy các ngươi. 19 Cho nên, Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của Israel phán như vầy: Yônađab, con của Rêkab, sẽ không bị tiễu trừ để chẳng phải thiếu người đứng trước nhan Ta mọi ngày.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page