Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 32 -

 

4- Thêm Vào Lời Báo Phúc

 

Yêrêmya tậu ruộng

1 Lời từ nơi Yavê đến với Yêrêmya, năm thứ mười, đời Sêđêqya, vua Yuđa - tức năm mười tám triều Nabukôđônôsor. 2 Bấy giờ đạo binh của vua Babel đang vây hãm Yêrusalem và tiên tri Yêrêmya bị giam trong sân khu Vệ quân thuộc đền vua Yuđa. 3 Sêđêqya, vua Yuđa, đã giam ông ở đó, (vua) nói: "Tại sao ngươi lại tuyên sấm rằng: Yavê phán như vầy: Này Ta sẽ nộp thành này trong tay vua Babel, và nó sẽ chiếm thành; 4 Sêđêqya, vua Yuđa sẽ không luột khỏi tay quân Kanđu, vì thế nào nó cũng sẽ bị nộp trong tay vua Babel và nó sẽ nói với y tận miệng và trông thấy y tận mắt, 5 rồi y sẽ điệu Sêđêqya về Babel và (Sêđêqya) sẽ phải ở đó (cho đến khi Ta viếng nó - sấm của Yavê - Khi các ngươi chiến đấu với quân Kanđu, các ngươi sẽ chẳng thành công!)"

6 Yêrêmya nói: "Xảy có lời Yavê đến với tôi rằng: 7 Này Khanamel, con của Shallum, là chú ngươi sẽ đến gặp ngươi mà nói: Xin anh tậu lấy thửa ruộng của tôi ở Anatôt vì anh có quyền chuộc lại để tậu lấy". 8 Vậy như lời Yavê đã phán, Khanamel con chú tôi đã đến gặp tôi ở sân khu Vệ quân và nói với tôi: Xin anh tậu lấy thửa ruộng của tôi ở Anatôt đất Benyamin, vì anh có quyền tậu và chuộc lại, anh hãy tậu lấy!" Và tôi đã nhận ra đó là lời của Yavê. 9 Vậy tôi đã tậu thửa ruộng của Khanamel, con chú tôi, ở Anatôt, và tôi đã cân bạc cho nó: Mười bảy lạng bạc. 10 Tôi đã viết văn tự, niêm ấn và gọi người làm chứng cùng đã cân bạc trên bàn cân. 11 Ðoạn tôi cầm lấy văn tự mại khế, bản niêm ấn và bản để ngỏ, có đầy đủ thủ tục và luật lệ, 12 và tôi đã trao văn tự mại khế ấy cho Baruk con của Nêriyah, con của Makhêsêyah, trước mắt Khanamel con chú tôi, trước mắt các chứng nhân đã ký vào văn tự mại khế, và trước mắt mọi người Yuđa ngồi trong sân khu Vệ quân. 13 Và trước mắt họ, tôi đã truyền cho Baruk rằng: "14 Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của Israel phán thế này: Hãy cầm lấy các văn tự này, văn tự mại khế, bản niêm ấn và bản để ngỏ, mà đặt vào một hũ sành để có thể lưu giữ được nhiều năm. 15 Vì Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của Israel phán như vầy: Ở tại xứ này, người ta sẽ còn tậu nhà cửa, ruộng đất và vườn nho!"

16 Sau khi đã trao văn tự mại khế cho Baruk, con của Nêriyah, tôi đã cầu nguyện với Yavê rằng: "17 A! Lạy Ðức Chúa Yavê, này chính Người đã làm nên trời đất bởi sức mạnh lớn lao và cánh tay trương thẳng của Người. Ðối với Người, tuyệt nhiên không có gì là khó khăn huyền diệu! 18 Người xử nhân nghĩa với từng ngàn, nhưng Người oán trả tội cha ông nơi thân mình con cái nối sau chúng. Thiên Chúa lớn lao, Ðấng anh hùng, Yavê các cơ binh là Danh Người. 19 Lớn lao về mưu cơ, vĩ đại trong kỳ công, Ðấng mà mắt hằng mở trên mọi đường lối con cái người phàm, để trả lại cho mỗi người, tùy theo đường lối và kết quả những việc làm của nó. 20 Ðấng đã làm ra dấu lạ điềm thiêng ở đất Aicập, cho đến ngày nay trên Israel và giữa loài người, và đã gây được danh tiếng như (thấy) ngày nay. 21 Người đã đem dân của Người là Israel ra khỏi đất Aicập, giữa những dấu lạ và điềm thiêng, nhờ tay mạnh mẽ, cánh tay giương giữa khiếp đảm lớn lao. 22 Người đã ban cho chúng đất này, đất Người đã thề sẽ ban cho cha ông chúng, đất tràn lan sữa mật. 23 Chúng đã vào và đã chiếm lấy; nhưng chúng đã không nghe tiếng Người, không đi theo luật của Người, không thi hành mọi điều Người đã truyền dạy chúng phải thi hành. Nên mới xảy ra cho chúng tất cả nông nổi này. 24 Kìa ụ đắp tiến gần thành để đánh thành. Và thành bị nộp trong tay quân Kanđu đang công hãm nó bằng gươm, bằng đói, bằng ôn dịch. Ðiều Người phán trước thì đã xảy đến, và này chính Người trông thấy. 25 Thế mà Người lại phán với tôi, lạy Ðức Chúa Yavê: Hãy tậu lấy thửa ruộng bằng giá bạc, hãy gọi chứng nhân làm chứng, trong khi thành đã bị nộp trong tay quân Kanđu!"

26 Xảy ra có lời Yavê đến với tôi rằng: 27 Này chính Ta, Yavê là Thiên Chúa trên mọi xác phàm. Nào có gì là khó khăn huyền diệu quá sức Ta.

28 Cho nên Yavê đã phán thế này: Này Ta sắp nộp thành này trong tay quân Kanđu và trong tay Nabukôđônôsor, vua Babel, và nó sẽ chiếm thành. 29 Quân Kanđu đang công hãm thành này sẽ vào và phóng hỏa thành này cùng thiêu hủy nó với nhà cửa trên có mái làm nơi chúng huân yên cho Baal và dâng rượu tế kính các thần khác để xúc phạm đến Ta. 30 Vì con cái Israel và con cái Yuđa chỉ làm sự dữ mà thôi trước mắt Ta từ thuở bé. Toàn thể con cái Israel chỉ xúc phạm đến Ta thôi bởi công việc tay chúng làm, -- sấm của Yavê. 31 Quả thực thành này đã trêu cơn giận, sự phẫn nộ của Ta từ ngày người ta xây dựng nó cho đến hôm nay, khiến Ta phải loại nó đi khỏi nhan Ta, 32 vì tất cả sự dữ con cái Israel và con cái Yuđa đã làm để xúc phạm đến Ta, chúng và các vua của chúng, các vương công, tư tế và tiên tri của chúng, người Yuđa và dân cư Yêrusalem. 33 Chúng đã quay lưng cho Ta chứ không quay mặt; ngay từ sớm Ta đã dạy đi dạy lại, nhưng chúng không chịu nghe để lãnh lời sửa dạy. 34 Chúng đã đặt những đồ nhờm tởm của chúng trong Nhà trên đó Danh Ta đã được kêu khấn để làm cho Nhà ấy ra nhơ uế. 35 Chúng đã xây cao đàn kính Baal trong thung lũng Ben-Hinnom để hỏa siêu con trai con gái chúng cho Môlok, điều Ta đã không truyền dạy, ý nghĩ không hề nảy trong lòng Ta, khiến chúng đã làm điều quái gở để cho Yuđa phạm tội.

36 Nhưng bây giờ, dù vậy, Yavê Thiên Chúa của Israel phán thế này về thành này, thành mà các ngươi nói đã bị nộp trong tay vua Babel, bằng gươm, bằng đói, bằng ôn dịch! 37 Này Ta sẽ thâu họp chúng từ khắp các xứ, mọi nơi Ta đã xua chúng đến trong cơn giận, trong sự phẫn nộ và bực tức quá sức của Ta; và Ta sẽ dẫn chúng về lại nơi này và sẽ cho chúng được ở an toàn. 38 Chúng sẽ là dân Ta; còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. 39 Ta sẽ ban cho chúng cùng một tấm lòng, cùng một đường lối, để chúng kính sợ Ta mọi ngày, nên nguồn hạnh phúc cho chúng và con cái nối sau chúng. 40 Ta sẽ kết với chúng một giao ước muôn đời, do đó Ta sẽ không ngừng theo dõi chúng để gây hạnh phúc cho chúng; Ta sẽ đặt sự kính sợ Ta nơi lòng chúng, để chúng không còn lìa bỏ Ta. 41 Ta sẽ vui sướng mà gây hạnh phúc cho chúng và một cách chân thật, Ta sẽ đem hết lòng, hết sinh mạng Ta mà trồng chúng trong xứ này. 42 Vì Yavê phán như vầy: Cũng như Ta đã giáng xuống dân này tất cả họa tai lớn lao ấy thế nào, thì cũng như vậy, Ta sẽ giáng xuống trên chúng tất cả phúc lành Ta tiên báo về chúng. 43 Và trong xứ này, người ta sẽ mua tậu ruộng đất, xứ mà các ngươi nói là một hoang địa, không người không vật, và bị nộp trong tay quân Kanđu. 44 Chúng sẽ tậu ruộng bằng giá bạc: Người ta sẽ viết văn tự, sẽ niêm ấn, sẽ gọi chứng nhân làm chứng, trong đất Benyamin, các vùng xung quanh Yêrusalem, các thành Yuđa, các thành sơn cước, các thành Hạ-bạn, các thành Namsa: Vào thời Ta đổi vận cho chúng, sấm của Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page