Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 20 -

 

1 Tư tế Paskhur, con của Immer và là chánh khán thủ nơi Nhà Yavê đã nghe Yêrêmya tuyên sấm các điều ấy. 2 Paskhur đã đánh đòn tiên tri Yêrêmya và gông lại giam nơi cửa Benyamin, cửa trên nơi Nhà Yavê. 3 Xảy ra là hôm sau, Paskhur tháo gông cho Yêrêmya. Yêrêmya mới nói với y: "Yavê không gọi tên ngươi là Paskhur, mà là: "Kinh-hoàng-tứ-phía". 4 Vì Yavê phán thế này: Này Ta sẽ phó mặc ngươi cho kinh hoàng, ngươi và tất cả những kẻ thân yêu của ngươi. Chúng sẽ ngã gục dưới gươm địch thù của chúng; chính mắt ngươi sẽ thấy! Toàn thể Yuđa, Ta sẽ nộp trong tay vua Babel; và nó sẽ đày chúng qua Babel và cho gươm chém. 5 Và tất cả của cải thành này, tất cả công lao, tất cả đồ sang quí, tất cả kho tàng của các vua Yuđa, Ta sẽ phó nộp trong tay các địch thù của chúng và chúng sẽ cướp lấy đem về Babel. 6 Còn ngươi, Paskhur, và tất cả gia đình ngươi đều sẽ đi đày. Ngươi sẽ đi Babel, và ngươi sẽ chết ở đó, ngươi và tất cả những người thân yêu của ngươi, những kẻ đã được ngươi tuyên sấm láo".

 

Tâm chiến của Tiên tri

7 Người đã dụ dỗ tôi, lạy Yavê, và tôi đã để mình bị dụ,

Ngươi đã uy hiếp tôi và đã thắng:

suốt ngày tôi đã nên trò cười, cả lũ chúng nhạo báng tôi.

8 Vì hễ tôi phải nói, là tôi la lối,

những kêu lên: "Hành hung và bức hiếp".

Vì lời Yavê đã nên cho tôi mối hổ nhục và chế diễu suốt ngày.

9 Tôi những tự nhủ: Tôi sẽ không nghĩ đến nữa,

tôi sẽ không nói nhân Danh Người nữa!

Nhưng nơi lòng tôi như lửa bừng bừng,

bị dồn ép trong xương cốt tôi.

Tôi hết sức nén lại, nhưng không tài nào nén được.

10 Ấy vì tôi nghe lắm người đàm tiếu:

"Tứ phía kinh hoàng! Tố cáo đi! Ta hãy tố cáo nó đi!"

Mọi kẻ thân tín của tôi đều dòm ngó chờ tôi sẩy ngã.

"Biết đâu nó sẽ mắc hớ và sẽ thắng được nó,

và ta sẽ báo thù được nó!"

11 Nhưng Yavê ở với tôi như dũng tướng vạn năng,

bởi thế, những kẻ bách hại tôi trượt nhào không sao thắng nổi,

chúng phải tủi hổ quá đỗi bởi chẳng thành công,

nhục nhã đời đời không sao quên được.

12 Nhưng lạy Yavê các cơ binh, Ðấng dò xét người đức nghĩa,

Ðấng nhìn thấy tâm can lòng dạ,

tôi sẽ thấy Người phục thù trên chúng

vì tôi đã tỏ với Người oan khúc của tôi.

13 Hãy hát mừng Yavê, hãy ngợi khen Ðức Yavê,

vì Người đã giựt mạng kẻ khó khỏi tay lũ ác nhân.

14 Ðồ chúc dữ, cái ngày tôi đã sinh ra!

Ngày mẹ tôi đã đẻ ra tôi, ước gì nó chẳng được chúc lành!

15 Ðồ chúc dữ, kẻ đã đem tin mừng cho cha tôi

mà rằng: "Con ông đã ra đời, một con trai!"

và đã làm cho người mừng vui khôn tả!

16 Người ấy hãy nên như các thành

Yavê đã lật nhào mà chẳng hề hối tiếc,

sáng sớm nó hãy nghe kêu cứu

và vào buổi trưa tiếng hò xung phong!

17 Bởi nó đã chẳng giết quách tôi ngay nơi bụng mẹ,

khiến cho mẹ tôi nên mồ chôn tôi và bụng mẹ tôi chửa tôi mãi mãi!

18 Tôi đã lọt lòng mẹ làm gì, để phải thấy những lao đao phiền sầu,

và ngày đời tôi tiêu hao trong tủi hổ?

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page