Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 25 -

 

4- Babylon, Cái Roi Của Yavê

 

1 Lời về toàn dân Yuđa đến với Yêrêmya năm thứ tư đời Yôyaqim con của Yôsya vua Yuđa, (tức là nguyên niên triều Nabukôđônôsor vua Babel), 2 Ðây là điều tiên tri Yêrêmya đã nói với toàn dân Yuđa và tất cả dân cư Yêrusalem; ông nói:

3 Từ năm mười ba đời Yôsya, con của Amon, vua Yuđa, cho đến ngày nay, ròng rã hai mươi ba năm, lời Yavê đã đến với tôi và tôi đã nói đi nói lại với các ngươi ngay từ sớm (nhưng các ngươi đã chẳng nghe. 4 Yavê đã sai đi sai lại ngay từ sớm đến với các ngươi, tất cả các tôi tớ của Người là các tiên tri; nhưng các ngươi đã chẳng nghe, chẳng ghé tai lại để nghe). 5 Lời rằng: Hãy trở lại, mỗi người bỏ đàng dữ và sự dữ nơi những việc làm của các ngươi và các ngươi sẽ được ở trên thửa đất Yavê đã ban cho các ngươi và cha ông các ngươi từ đời đời cho đến đời đời. (6 Các ngươi đừng đi theo các thần khác để phụng sự và bái lạy chúng; các ngươi đừng xúc phạm đến Ta bởi những việc tay các ngươi làm: Như thế Ta sẽ không giáng họa cho các ngươi). 7 Nhưng các ngươi đã chẳng nghe Ta - (sấm của Yavê - khiến các ngươi đã xúc phạm đến Ta bởi việc tay các ngươi làm, mà chuốc họa lấy cho mình).

8 Cho nên Yavê các cơ binh phán thế này: Nhân vì các ngươi không nghe các lời của Ta, 9 thì này Ta sai đi mộ tất cả các họ phương Bắc - (sấm của Yavê - với Nabukôđônôsor vua Babel, tôi tớ của Ta) và Ta sẽ dẫn chúng đến đánh xứ này và dân cư trong xứ (cùng tất cả các dân tộc xung quanh kia), Ta sẽ ra án hiến phù trên chúng và biến chúng nên một đồ ghê tởm, nên trò bêu diễu, nên những điêu tàn muôn đời. 10 Ta sẽ trừ tiệt khỏi nơi chúng tiếng mừng vui, tiếng hoan lạc, tiếng cô dâu chú rể, tiếng cối xay (sáng sớm) và ánh đèn (đêm hôm). 11 Toàn xứ này sẽ thành cảnh thê lương, một hoang địa, (và chúng, các dân tộc ấy), chúng sẽ làm tôi vua Babel bảy mươi năm. 12 Mãn bảy mươi năm, Ta sẽ hỏi tội vua Babel và dân tộc ấy - sấm của Yavê - và xứ Kanđu, và Ta sẽ biến nó thành những hoang địa vĩnh viễn. 13 Ta sẽ giáng xuống xứ này mọi điều Ta đã phán về nó, mọi điều chép trong sách này. - Ðiều tiên tri Yêrêmya đã tuyên sấm trên tất cả các dân tộc.

(14 Vì cả chúng nữa cũng sẽ bị những dân tộc hùng cường, những vua lớn lao bắt làm tôi. Ta sẽ hoàn trả lại chúng xứng với công lênh của chúng và những việc tay chúng đã làm).

 

II. Sấm Trên Các Dân Tộc

 

Án trên các dân

15 Yavê Thiên Chúa của Israel phán với tôi thế này: Hãy cầm lấy chén rượu phẫn nộ này nơi tay Ta mà đãi tất cả các dân tộc, nơi Ta sai ngươi đến; 16 Chúng sẽ uống, sẽ lảo đảo, sẽ hóa điên, trước thanh gươm Ta phái đến giữa chúng. 17 Và tôi đã lĩnh lấy chén nơi tay Yavê và đãi tất cả các dân tộc, nơi Yavê sai tôi đến: 18 (Yêrusalem và các thành Yuđa, các vua, các vương công của nó, để biến chúng thành đống vụn, thành hoang địa, làm trò bêu diễu, làm câu rủa độc, như (thấy) ngày nay). 19 Pharaô vua Aicập, các đình thần, các vương công và toàn dân của nó, 20 và tất cả dân tứ chiếng; (tất cả các vua xứ Us); tất cả các vua đất Philitin: Asqalôn, Gaza, Eqrôn, và những gì còn sót lại của Asđođ. 21 Eđom, Moab, và con cái Ammôn; 22 tất cả các vua Tyrô, tất cả các vua Siđôn, các vua ở cù lao hải ngoại; 23 Ðơđan, Teyma, Buz, và tất cả dân cạo màng tang, 24 tất cả các vua Árập lưu ngụ chốn sa mạc; 25 (tất cả các vua Zimri), tất cả các vua Êlam, tất cả các vua Mêđi; 26 tất cả các vua phương Bắc, từ gần đến xa; tất cả các nước thiên hạ trên mặt đất! (Và sau chúng, vua của Sesak sẽ uống).

27 Ngươi sẽ bảo chúng: Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của Israel phán thế này: Uống say đi! Rồi mửa, rồi ngã vật xuống mà đừng chỗi dậy nữa trước thanh gươm Ta phái đến giữa các ngươi. 28 Giả như chúng từ khước không chịu cầm lấy uống chén nơi tay ngươi, ngươi sẽ bảo chúng: Yavê các cơ binh phán thế này: Thế nào các ngươi cũng phải uống! 29 Vì này thành trên đó Danh Ta đã được kêu khấn, Ta còn ra tay giá họa, thế mà các ngươi sẽ được vô can ư? Không đâu! Các ngươi sẽ không được vô can, vì Ta đang triệu gươm đến trên toàn thể dân cư cõi đất - sấm của Yavê các cơ binh.

30 Phần ngươi, ngươi sẽ tuyên sấm trên chúng tất cả các lời này; ngươi sẽ nói:

Yavê gầm thét trên cao,

từ điện thánh của Người, Người gióng tiếng

Người thét, Người gầm trên lãnh địa của Người,

Oang lên như tiếng hồ khoan của người đạp nho,

trên toàn thể dân cư cõi đất.

31 Ồn ào vọng đến mút cùng cõi đất,

vì Yavê mở phiên xử tội các dân tộc,

Người lên tòa đoán phạt mọi xác phàm,

hạng phi nghĩa Người thí cho gươm chém, -- sấm của Yavê -

32 Yavê các cơ binh phán thế này:

Này họa tai lan từ dân này đến dân nọ,

và từ địa cực nổi dậy một trận cuồng phong.

33 Sẽ có thây ma bởi Yavê (đánh phạt, la liệt) từ đầu đến cuối cõi đất. Không ai than khóc, không ai thâu lượm, không ai chôn cất; chúng sẽ làm phân phơi mặt đất.

34 Hãy gào lên, hỡi các mục tử, hãy kêu la,

hãy lăn mình (xuống bụi), hỡi các đầu sỏ đàn chiên,

vì các ngươi đã đầy ngày để vào lò sát

các ngươi sẽ gục xuống như cừu ưu hạng.

35 Mục tử mất nơi trú ẩn,

và đầu sỏ đàn chiên hết phương tẩu thoát.

36 Kìa! Tiếng mục tử kêu la,

tiếng tru tréo của các đầu sỏ đàn chiên!

vì Yavê phá tan ràn của chúng.

37 Các đồng cỏ an lạc đã im bặt

trước cơn giận bừng bừng của Ðức Yavê.

38 Hùm non đã rời bụi rậm, xứ của chúng đã thành hoang vu,

trước gươm bạo hành, trước cơn giận bừng bừng của Ðức Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page