Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 03 -

 

Phản phúc và trở lại

1 Xảy có lời Yavê đến với tôi mà rằng: Giả như chồng đã rẫy vợ,

và vợ bỏ chồng ra đi và đã thuộc về chồng khác,

hỏi: Chồng trước còn có thể về với nó nữa không?

Há xứ này lại đã không thành vô đạo đó sao?

Còn ngươi, ngươi đã đánh đĩ với bao gã tình nhân,

ngươi lại có thể trở lại với Ta sao? - sấm của Yavê.

2 Hãy ngước mắt lên các đồi trọc mà xem:

Ở đâu ngươi lại đã không thất thân rồi? Dọc các đường cái,

ngươi ngồi đón khách, (thao láo) như Árập (rình cướp) trong sa mạc.

Ngươi đã làm cả xứ táng tận,

vì những việc đĩ thỏa và ác đức của ngươi!

3 Mưa móc tiêu ma, mưa cuối mùa không đến.

Nhưng ngươi cứ mặt dày mày dạn con đĩ, mà lì ra không biết xấu hổ.

4 Mới đây há ngươi đã không gọi Ta là "Cha tôi,

bạn thanh khí tuổi thiếu thời của tôi chính là Người!

5 Phải chăng Người sẽ mang hờn mãi mãi,

hay Người sẽ chấp giận luôn luôn?"

Ngươi nói thế rồi ngươi cứ trổ tài làm ác!

 

Israel và Yuđa trở lại

6 Yavê phán với tôi vào thời vua Yôsya: Ngươi có thấy đồ loạn tặc là Israel đã làm gì không? Nó đã đi lên mọi núi cao, dưới mọi cây rậm và đánh đĩ ở đó! 7 Ta những tự nhủ: "Sau khi đãalàm tất cả các điều rồi, nó sẽ trở lại với Ta!" Nó đã không trở lại! Em nó là đồ bội tín, Yuđa, đã chứng kiến. 8 Nó đã chứng kiến là chính vì những tội ngoại tình đã phạm mà Ta đã rẫy từ đồ loạn tặc Israel và Ta đã vất thư ly hôn cho nó. Nhưng em nó là đồ bội tín, Yuđa, đã không sợ, lại đi đánh đĩ, cả nó nữa! 9 Và bởi tính lẳng lơ đĩ thõa nó đã làm táng tận cả xứ, và thông dâm với đá với gỗ. 10 Dù vậy, em nó là đồ bội tín, Yuđa, cũng đã không hết lòng trở lại! (Có chăng) là chỉ giả vờ! - sấm của Yavê.

11 Yavê phán với tôi: Ðồ loạn tặc Israel không lỗi đạo bằng đồ bội tín Yuđa! 12 Hãy đi lên phương Bắc rao các lời này và nói:

Hãy trở lại với Ta, hỡi đồ loạn tặc Israel - sấm của Yavê --

Ta sẽ không sầm nét mặt trên các ngươi

vì Ta nhân nghĩa - sấm của Yavê --

Ta sẽ không mang hờn mãi mãi.

13 Nhưng có một điều là ngươi hãy nhìn nhận tội lỗi ngươi:

Là ngươi đã ngỗ nghịch với Yavê, Thiên Chúa của ngươi,

là ngươi đã lăng xăng đi lại với các khách lạ, dưới mọi cây rậm,

và các ngươi đã chẳng nghe tiếng Ta - sấm của Yavê.

14 Hãy trở lại, hỡi phường con phản loạn, -- sấm của Yavê - vì chính Ta là Chúa tể của các ngươi. Ta sẽ nhặt các ngươi, một người thành này, hai người họ nọ, và Ta sẽ dẫn các ngươi về Sion. 15 Ta sẽ ban cho các ngươi những mục tử theo lòng Ta mong muốn, và chúng sẽ chăn dắt các ngươi theo sự hiểu biết, theo lẽ khôn ngoan. 16 Và sẽ xảy ra là khi các ngươi đã sinh sôi nẩy nở trong xứ, vào những ngày ấy, người ta sẽ không còn nói đến Khám Giao ước của Yavê; sẽ chẳng có ai nghĩ đến; và người ta sẽ không còn nhớ tiếc hay làm lại nữa. 17 Thuở ấy, người ta sẽ gọi Yêrusalem là "Ngai của Yavê", và các dân tộc hết thảy sẽ đổ về đó kính Danh Yavê, ở Yêrusalem; chúng sẽ không còn đi theo lòng ngoan cố xấu xa của chúng.

18 Trong những ngày ấy nhà Yuđa sẽ hợp đoàn với nhà Israel, và cùng nhau chúng sẽ từ đất phương Bắc trở về xứ Ta đã ban làm cơ nghiệp cho cha ông các ngươi.

 

Trở lại với Yavê

19 Phần Ta, Ta đã nói:

Làm sao Ta những muốn đặt ngươi đầu hàng con cái?

Ta sẽ ban cho ngươi một giang sơn gấm vóc,

một cơ nghiệp như ngọc bội giữa các nước!

Và Ta tự nghĩ là các ngươi sẽ gọi Ta: "Cha tôi",

và sẽ không quay lưng đánh tháo với Ta.

20 Quả thế, như cô gái bội ước với tình nhân,

cũng vậy, các ngươi đã bội tín với Ta,

hỡi nhà Israel - sấm của Yavê.

21 Nghe có tiếng trên các chỏm đồi,

tiếng con cái Israel than khóc nài van,

vì chúng đã theo con đường tà vạy,

chúng đã quên Yavê, Thiên Chúa của chúng.

22 Hãy trở lại hỡi phường con phản loạn,

Ta sẽ chữa lành tội phản của các ngươi!

-- "Này chúng tôi đây, chúng tôi đến với Người,

vì chính Người là Yavê Thiên Chúa của chúng tôi!"

23 Quả thế, chỉ là trò dối trá (lễ) đầu gò, và huyên náo chóp núi!

Quả thế, chỉ có nơi Yavê Thiên Chúa của ta, phúc cứu độ của Israel!

24 Ô nhục đã ngốn cả công lao của cha ông chúng ta,

từ thời niên thiếu của ta, chiên bò với con trai con gái họ.

25 Ta hãy rạt mình xuống trong nỗi thẹn thuồng của ta,

hổ nhục của ta hãy trùm lấy ta,

vì ta đã phạm tội chống lại Yavê, Thiên Chúa của ta.

Ta và cha ông chúng ta từ thời niên thiếu cho đến hôm nay,

chúng ta đã chẳng nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của ta.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page