Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 26 -

 

III. Lời Báo Phúc Cho Israel

1- Yêrêmya Là Tiên Tri Thật

 

Yêrêmya bị bắt

1 Vào thời đầu triều Yôyaqim, con của Yôsya vua Yuđa, xảy có lời này từ nơi Yavê đến với Yêrêmya mà rằng: 2 Yavê phán thế này: Ngươi hãy đứng trong tiền đình nhà Yavê; và với tất cả các thành Yuđa vào thờ phượng trong Nhà Yavê, ngươi sẽ nói tất cả lời Ta đã truyền cho ngươi phải nói với chúng. Ðừng xén bớt lời nào! 3 Có lẽ chúng sẽ nghe và trở lại, mỗi người bỏ đường dữ của mình, và Ta sẽ hối lại sự dữ Ta có ý làm cho chúng vì những hành vi ngang trái của chúng. 4 Ngươi sẽ bảo chúng: Yavê phán thế này: Nếu các ngươi không nghe Ta mà đi theo Luật Ta đã đặt trước mặt các ngươi, 5 mà nghe lời lẽ của các tôi tớ Ta là các tiên tri, ngay từ sớm, Ta đã sai đi sai lại đến với các ngươi, nhưng các ngươi đã chẳng nghe, 6 Ta sẽ cho Nhà này biến ra như Silô, và thành này, Ta sẽ cho hóa nên một lời rủa độc trước mặt các nước thiên hạ.

7 Các tư tế, các tiên tri và toàn dân đã nghe Yêrêmya nói các lời ấy trong Nhà Yavê. 8 Yêrêmya vừa nói xong tất cả những gì Yavê đã truyền cho ông phải nói với toàn dân, thì các tư tế, các tiên tri và toàn dân liền túm lấy ông, mà nói: "Ngươi sẽ chết và phải chết! 9 Tại sao ngươi dám tuyên sấm nhân Danh Yavê, rằng: Nhà này sẽ nên như Silô, và thành này sẽ tan hoang không người ở?" Và toàn dân đã xúm lại bên Yêrêmya nơi Nhà Yavê. 10 Các vương công Yuđa nghe biết sự thể, thì liền rời nhà của vua mà lên Nhà Yavê, và họ đã ngồi xử ở lối vào nơi Cửa mới của Nhà Yavê.

11 Các tư tế và các tiên tri thưa với các vương công và toàn dân rằng: "Án tử hình cho tên này! Vì y đã tuyên sấm phạm đến thành này, như chính tai các ngài đã nghe!" 12 Bấy giờ Yêrêmya nói với các vương công và toàn dân rằng: "Yavê đã sai tôi tuyên sấm, về Nhà này và thành này, tất cả những lời các ông đã nghe. 13 Vậy bây giờ các ông hãy cải thiện đường đi nước bước cùng hành vi của các ông; hãy nghe lời của Yavê Thiên Chúa của các ông, và Yavê sẽ hối lại sự dữ Người đã phán trên các ông. 14 Về phần tôi, này tôi trong tay các ông; trước mắt các ông, phải chăng hay chớ làm sao, xin các ông cứ thi hành. 15 Có điều xin các ông biết cho tỏ là nếu các ông xử tử tôi, các ông sẽ chuốc lấy máu vô tội trên mình các ông, trên thành này và dân cư trong thành, vì quả thật chính Yavê đã sai tôi đến nói vào tai các ông tất cả các lời ấy".

16 Các vương công và toàn dân đã nói với các tư tế và tiên tri: "Người này không can án chết, vì chính nhân Danh Yavê, Thiên Chúa của chúng ta mà ông đã nói với chúng ta". 17 Có ít người trong hàng kỳ mục trong xứ đứng dậy nói với toàn thể dân hội rằng: "18 Mica người Môrêset, làm tiên tri vào thời Êzêkya vua Yuđa, đã nói với toàn dân Yuđa rằng: "Yavê các cơ binh phán thế này:

Sion sẽ thành ruộng cày,

Yêrusalem hóa thành đống vụn,

Núi của Nhà, một gò rừng hoang".

19 Phải chăng Êzêkya vua Yuđa và toàn thể Yuđa đã xử tử ông ấy? Lại không phải là vua đã kính sợ Yavê và đã vỗ về Nhan Yavê và Yavê đã hối lại sự dữ Người đã phán trên họ đó ư? Còn chúng ta, chúng ta sẽ tự chuốc lấy cho mạng mình một sự dữ lớn như thế hay sao?

20 Cũng có một người nữa tuyên sấm nhân Danh Yavê: Uriyahu, con của Shơmayahu, quê ở Qiriat-Yơarim. Ông đã tuyên sấm về thành này và xứ này như các lời của Yêrêmya. 21 Vua Yôyaqim và tất cả đình thần của ông cùng tất cả các vương công đã nghe được các lời của ông. Và vua đã tìm cách giết ông. Uriyahu nghe biết thì sợ và đã chạy trốn qua Aicập. 22 Vua Yôyaqim sai người qua Aicập; Elnatan, con của Akbor và bộ hạ đi với ông qua Aicập. 23 Họ đã điệu Uriyahu ra khỏi Aicập mà nạp cho vua Yôyaqim và vua đã cho gươm chém ông và quăng thây ông giữa mồ mả tha ma. 24 Nhưng Yêrêmya được tay Akhiqam con của Shaphan phù trợ, khiến ông đã không bị sa vào tay dân và phải chết.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page