Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 43 -

 

1 Xảy ra là Yêrêmya vừa nói xong với toàn dân tất cả các lời của Yavê, Thiên Chúa của họ, những lời Yavê Thiên Chúa của họ đã gửi đến cho họ -- tất cả các lời trên. 2 thì Azaryah, con của Hôshayah, và Yôkhanan con của Qarêakh, các tướng binh, những người lỗ mãng và ương ngạnh đã nói với Yêrêmya rằng: "Ông nói láo! Yavê Thiên Chúa của chúng tôi đâu có sai ông nói: "Các ngươi không được qua Aicập để ngụ cư ở đó!" 3 Nhưng chính Baruk, con của Nêriyah, đã xúi ông chống lại chúng tôi, cố ý nộp chúng tôi trong tay quân Kanđu, hoặc để họ giết chúng tôi, hoặc để họ đày chúng tôi qua Babel.

- Chương 42 -

19 (Yêrêmya đáp lại): "Hỡi số sót Yuđa, chính Yavê đã bảo các ông: "Các ngươi không được qua Aicập". Hãy nhận cho tỏ là tôi cam đoan như thế với các ông hôm nay! 20 Các ông đã tự dối mình mà chuốc họa vào thân, vì chính các ông đã phái tôi đi gặp Yavê Thiên Chúa của các ông mà rằng: "Xin ngài cầu nguyện cho chúng tôi với Yavê Thiên Chúa của các ông mà rằng: "Xin Ngài cầu nguyện cho chúng tôi với Yavê Thiên Chúa của chúng tôi, và như Yavê Thiên Chúa của chúng tôi phán, bất cứ như thế nào, xin ngài cứ báo lại cho chúng tôi như vậy và chúng tôi sẽ thi hành". 21 Vậy hôm nay tôi đã báo lại cho các ông, nhưng các ông đã không vâng nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của các ông, chiếu theo mọi sự Người đã sai tôi nói với các ông. 22 Vậy bây giờ xin các ông biết cho rằng: Các ông sẽ chết gươm, chết đói, chết dịch ở nơi các ông muốn qua để ngụ cư ở đó!"

- Chương 43 -

4 Song le Yôkhanan con của Qarêakh, các tướng binh và toàn dân đã không vâng nghe tiếng của Yavê mà ở lại trong xứ Yuđa. 5 Yôkhanan, con của Qarêakh và các tướng binh đã kéo đi tất cả toàn dân Yuđa đã hồi cư trong xứ Yuđa từ các dân tộc nơi họ đã phiêu bạt tới: 6 Ðàn ông, đàn bà và trẻ con, các công chúa, và mọi người Nabuzarađan, hồng-lô-tự-khanh đã để lại dưới quyền của Gôđôlya, con của Akhiqam, con của Shaphan, và cả Yêrêmya, tiên tri và Baruk, con của Nêriyah. 7 Họ đã qua đất Aicập, vì họ đã không vâng nghe tiếng của Yavê, và họ đã đến Takhpankhes.

Yêrêmya nói tiên tri:

Aicập sẽ bị Nabukôđônôsor xâm lược

8 Xảy có lời Yavê đến với Yêrêmya ở Takhpankhes rằng: 9 Ngươi hãy ra tay khuân những viên đá lớn mà chôn trong vôi hồ ở sân gạch nơi lối vào đền Pharaô ở Takhpankhes trước mắt những người Yuđa. 10 Ngươi sẽ nói với chúng: "Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của Israel phán thế này: Này Ta sẽ sai đi triệu Nabukôđônôsor, vua Babel, tôi tớ của Ta; nó sẽ đặt ngai nó trên các viên đá Ta đã chôn này và nó sẽ căng phương du của nó trên các viên đá này. 11 Nó sẽ đến đánh xứ Aicập:

Ai phải chết dịch sẽ phải chết dịch!

Ai phải đi đày, sẽ phải đi đày!

Ai bị gươm chém, sẽ bị gươm chém!

12 Nó sẽ đốt cháy đền miếu các thần Aicập mà thiêu đi và bắt các thần đi đày; nó sẽ lục lạo xứ Aicập, như mục đồng mò rận trong áo, rồi nó sẽ ra đi an toàn. 13 Nó sẽ đập tan tành trụ cột Ðền thờ Mặt trời ở xứ Aicập, và đốt lửa thiêu đền miếu các thần Aicập.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page