Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 29 -

 

Yêrêmya viết thư cho dân lưu đày

1 Ðây là lời lẽ bức thư tiên tri Yêrêmya đã gửi từ Yêrusalem đến những người sót lại trong hàng kỳ mục của nhóm lưu đày, đến các tư tế và tiên tri cùng toàn dân đã bị Nabukôđônôsor đày khỏi Yêrusalem qua Babel, 2 sau khi vua Yơkônya, bà thái hậu, các hoạn quan, các vương công của Yuđa và Yêrusalem và các thợ rèn, thợ khóa đã rời khỏi Yêrusalem, 3 nhờ tay Êlêasa,con của Shaphan, và Gơmarya con của Khilqiya, những người Sêđêqya, vua Yuđa, đã sai đi Babel đến yết kiến Nabukôđônôsor, vua Babel. Thư rằng:

"4 Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của Israel phán thế này với toàn thể dân lưu đày Ta đã đày khỏi Yêrusalem qua Babel: 5 Các ngươi hãy xây nhà mà ở, hãy trồng vườn cây mà ăn trái; 6 hãy cưới vợ và sinh dựng con trai con gái; hãy dựng vợ gả chồng cho con cái các ngươi; để chúng sinh con đẻ cái. Hãy sinh sôi ở đó chứ đừng để giảm! 7 Hãy mưu tìm thịnh vượng cho xứ nơi Ta đã đày các ngươi; hãy cầu nguyện Yavê cho xứ ấy, vì sự thịnh vượng của nó cũng là sự thịnh vượng của các ngươi. (8.9*) 10 Vì Yavê phán thế này: Vận bảy mươi năm có mãn cho Babel, Ta mới viếng thăm các ngươi mà giữ ứng nghiệm lời tốt lành của Ta với các ngươi để đem các ngươi về lại chốn này. 11 Vì chính Ta, Ta biết các mưu định. Ta đã quyết về các ngươi - sấm của Yavê - những mưu định phúc thái chứ không phải họa tai, để ban cho các ngươi được tương lai và hy vọng. 12 Các ngươi sẽ kêu lên Ta, các ngươi sẽ khấn nguyện với Ta và Ta sẽ nhậm lời các ngươi. 13 Các ngươi sẽ tìm kiếm Ta và sẽ gặp, vì các ngươi sẽ dõi tìm Ta hết lòng các ngươi. 14 Ta sẽ để cho các ngươi gặp Ta - sấm của Yavê - Ta sẽ đổi vận các ngươi, và sẽ thâu họp các ngươi từ khắp muôn dân, từ mọi nơi Ta đã xua các ngươi đến - sấm của Yavê - và sẽ đem các ngươi về lại chỗ Ta đã bắt các ngươi phải bỏ mà đi đày.

15 Có khi các ngươi nói: "Yavê đã cho những tiên tri chỗi dậy giữa chúng tôi ở Babel!" 8 Nhưng Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của Israel phán thế này: Ðừng để cho các tiên tri ở giữa các ngươi và các thầy bói của các ngươi lừa phỉnh các ngươi! Ðừng nghe theo các điềm mộng mà các ngươi chiêm bao! 9 Vì chính chúng tuyên sấm láo cho các ngươi nhân Danh Ta, Ta không sai chúng - sấm của Yavê.

16 Vì chưng Yavê phán thế này về vua đương ngồi trên ngai Ðavit và về toàn dân ở trong thành này, (tức là) những anh em các ngươi không phải đi đày với các ngươi: 17 Yavê các cơ binh phán như vầy: Này Ta sắp sai đến trên chúng: Gươm, đói và ôn dịch; Ta sẽ cho chúng biến thành những quả vả loét không thể ăn được vì quá xấu. 18 Với gươm, với đói và ôn dịch, Ta sẽ đuổi theo chúng; Ta sẽ đặt chúng làm điều quái gở giữa tất cả các nước thiên hạ, làm lời nguyền, làm sự kinh rợn, làm trò bêu diễu và ô nhục giữa tất cả các dân tộc nơi Ta xua đuổi chúng đến. 19 Nguyên vì chúng đã không nghe các lời của Ta - sấm của Yavê - cho dù ngay từ sớm Ta đã sai đi sai lại các tôi tớ của Ta là các tiên tri, đến với chúng, nhưng các ngươi đã chẳng nghe - sấm của Yavê - 20 Còn các ngươi, hãy nghe lời của Yavê, hỡi tất cả nhóm lưu đày Ta đã sai từ Yêrusalem qua Babel.

21 Yavê các cơ binh Thiên Chúa của Israel phán thế này về Akhab con của Yôlaya và Xiđqiyahu, con của Maasêya, những kẻ tuyên sấm láo cho các ngươi nhân Danh Ta. Này Ta sắp phó nộp chúng trong tay Nabukôđônôsor, vua Babel, và nó sẽ gia hình chúng trước mắt các ngươi. 22 Người ta sẽ lấy chúng làm lời rủa độc giữa nhóm lưu đày Yuđa ở Babel, mà rằng: "Xin Yavê xử với ngươi như với Xiđqiyahu và Akhab, những kẻ đã bị vua Babel nướng lửa". 23 Nhân vì chúng đã làm một sự điên rồ trong Israel và đã thông dâm với vợ các đồng liêu của chúng và nói lời láo khoét nhân Danh Ta, điều Ta đã chẳng truyền dạy chúng. Chính Ta thông biết và chứng giám - sấm của Yavê.

 

Về Shơmaya

24 Với Shơmaya, người Nêkhêlam, ngươi sẽ nói rằng: 25 Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của Israel phán thế này, rằng: Nhân vì ngươi đã tự tiện gửi thư cho toàn dân ở Yêrusalem và cho tư tế Xơphanya, con của Maasêya (và tất cả hàng tư tế) mà rằng: "26 Yavê đã đặt ông làm tư tế thay tư tế Yơhôyađa để ông làm khán thủ nơi Nhà Yavê, có quyền trên mọi kẻ nổi điên và giả trò làm tiên tri, để tống nói vào gông cùm. 27 Vậy tại sao bây giờ ông không khiển trách Yêrêmya người Anatôt, kẻ tuyên sấm cho các ông? 28 Kìa chính vì thế mà y đã thư qua Babel cho chúng tôi mà rằng: "Sẽ kéo dài đó! Hãy xây nhà mà ở, hãy trồng vườn cây mà ăn trái!"

29 (Tư tế Xơphanya đã đọc thư ấy cho chính ta Yêrêmya nghe). 30 Xảy có lời đến với Yêrêmya mà rằng: "31 Hãy gửi thư cho toàn thể những người lưu đày mà nói: Yavê phán thế này về Shơmaya, người Nêkhêlam: Nhân vì Shơmaya tuyên sấm cho các ngươi, mặc dù Ta đã không sai nó, và nó đã làm cho các ngươi quá tin cậy vào một lời dối láo, 32 cho nên Yavê phán như vầy: Này Ta sẽ hỏi tội Shơmaya, người Nêkhêlam và dòng giống nó. Sẽ không có người nào nhà nó tồn tại giữa dân này để hòng thấy được phúc lành Ta dành cho dân Ta (-- sấm của Yavê - vì nó đã đề xướng làm loạn với Yavê)".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page