Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 13 -

 

Cái xiêm vô ích

1 Yavê phán với tôi thế này: "Hãy đi mua một cái xiêm gai mịn mà quấn bên lưng, nhưng đừng nhúng nước". 2 Vậy theo lời Yavê, tôi đã đi mua một cái xiêm và quấn lấy vào lưng tôi. 3 Xảy có lời Yavê đến với tôi lần thứ hai rằng: "4 Hãy lấy cái xiêm ngươi đã mua và hiện ở bên lưng ngươi và dậy! Ði ngay tới Phơrat và giấu nó ở đó trong một kẽ đá". 5 Vậy tôi đã đi giấu xiêm ấy ở Phơrat như Yavê đã truyền dạy tôi. 6 Sau nhiều ngày, Yavê phán với tôi: "Dậy! Ði Phơrat mà lấy lại xiêm Ta đã truyền ngươi giấu ở đó". 7 Tôi đã đi Phơrat và moi tìm lấy lại chiếc xiêm nơi tôi đã giấu. Nhưng này chiếc xiêm đã hư hoại, ra hoàn toàn vô dụng. 8 Xảy có lời Yavê đến với tôi và nói: "9 Yavê phán thế này: Cũng vậy Ta sẽ hủy hoại đi các vinh của Yuđa, cái vinh lớn lao của Yêrusalem. 10 Dân xấu xa này, những kẻ không chịu nghe các lời của Ta, những kẻ đi theo lòng ngoan cố của chúng nó, và đi theo những thần khác, để phụng sự thờ lạy chúng, dân ấy sẽ nên như chiếc xiêm kia, hoàn toàn vô dụng. 11 Vì cũng như xiêm thắt chặt bên lưng người ta, cũng vậy Ta đã thắt chặt với Ta toàn thể Nhà Israel và toàn thể Nhà Yuđa - sấm của Yavê - để chúng làm dân của Ta, làm danh giá, khen ngợi, và trang sức cho Ta, nhưng chúng đã không nghe!"

 

Vò rượu va nhau

12 Ngươi sẽ nói với chúng lời này: "Yavê Thiên Chúa của Israel phán rằng: Ðã là vò thì phải đầy rượu". Chúng nói với ngươi: "Họa chăng chúng tôi không biết: Ðã là vò thì phải đầy rượu?" 13 Ngươi sẽ nói với chúng: "Yavê phán rằng: Này Ta sẽ đổ đầy say ngất cho dân cư xứ này, cho các vua ngồi ngai Ðavit, cho tư tế và tiên tri, cho tất cả dân cư Yêrusalem. 14 Ðoạn Ta đập chúng tan tành, đứa này và đứa khác, cả cha lẫn con một thể -- sấm của Yavê - Ta sẽ không thương, không xót, không dung cho chúng khỏi bị hủy diệt".

 

Lời cảnh cáo cuối cùng

15 Hãy nghe và lắng tai: Ðừng có tự cao tự đại, vì Yavê phán.

16 Cho Yavê, Thiên Chúa của các ngươi, hãy dâng kính vinh quang,

trước khi trời tối, trước khi chân các ngươi vấp,

rặng núi lẫn vào nhá nhem. Các ngươi trông còn sáng,

nhưng Người sẽ đổi thành u minh, biến ra mù tối.

17 Nhược bằng các ngươi không nghe,

trong âm thầm hồn ta chỉ còn biết khóc sự kiêu mạn (của các ngươi),

và mắt ta nhỏ lệ, vì đàn chiên của Yavê bị dẫn đi đày.

 

Lời cảnh cáo Yôyakin

18 Ngươi hãy bảo vua và thái hậu: Hãy tụt xuống ngồi dưới thấp

vì triều thiên sán lạn đã rơi khỏi đầu các ngươi.

19 Các thành Namsa đã bị phong tỏa mà không ai mở được

Toàn thể Yuđa đã bị đày, đã bị đày cả đám.

 

Cảnh cáo Yêrusalem

20 Hãy ngước mắt mà coi những người từ Bắc đến.

Ðâu rồi đàn vật ký thác cho ngươi,

những chiên dê, hãnh diện của ngươi?

21 Ngươi sẽ nói gì khi Người đặt làm đầu cai trị ngươi,

những kẻ ngươi đã mon men làm thân?

Quặn đau lại không bắt chụp lấy ngươi như gái lâm bồn đó sao?

22 Có khi ngươi tự hỏi trong lòng:

Tại sao nông nổi ấy xảy đến cho tôi?

Chính vì bao tội quá phạm của ngươi mà ngươi bị lột vảy,

cho người ta đánh vào gót chân!

23 Bao giờ da đen đổi lốt và beo hết rằn ri?

Cả các ngươi nữa, làm sao các ngươi có thể làm lành

khi đã quá quen làm dữ?

24 Ta sẽ cho chúng tan tác,

như cọng rơm cuốn theo gió lốc sa mạc.

25 Này đây số của ngươi, phần Ta đã đo cho ngươi

-- sấm của Yavê --

vì ngươi đã lãng quên Ta, và cậy ở gian tà.

26 Chính Ta, Ta cũng tốc váy lên mặt ngươi,

cho thiên hạ thấy cái nhuốc hổ của ngươi.

27 Ôi! những là ngoại tình, tiếng hí cụp lạc, trò đĩ thõa dâm ô!

Trên các gò nỗng, ngoài đồng ruộng,

Ta đã thấy những đồ nhờm tởm của ngươi.

Khốn cho ngươi, hỡi Yêrusalem!

Thế mà ngươi vẫn không thanh tẩy!

Ngươi còn trù trừ cho đến bao giờ nữa?

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page