Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 16 -

 

Ðời tiên tri làm triệu báo

1 Xảy có lời Yavê đến với tôi mà rằng:

2 Ngươi đừng cưới vợ, đừng có con trai con gái ở nơi đây. 3 Vì Yavê phán thế này về những con trai con gái sinh ở nơi đây, về những người mẹ đẻ con, và những người cha sinh ra chúng trong xứ này 4 (là) chúng sẽ chết dữ, không ai than khóc, không ai chôn cất; chúng sẽ làm phân phơi mặt đất; chúng sẽ xong đời vì gươm, vì đói; thây ma chúng sẽ làm mồi cho chim trời thú đất.

5 Vì Yavê đã phán thế này: Ngươi đừng vào nhà có ma chay, đừng đi phúng điếu phân ưu với chúng, vì Ta đã thu hồi bình an của Ta khỏi dân này - sấm của Yavê - những gì nhân nghĩa chạnh thương. 6 Trong xứ này, chúng sẽ chết cả lớn lẫn bé; sẽ không còn chôn cất, làm tang cho chúng, không người rạch mình, thí phát vì chúng. 7 Không người bẻ bánh cho người cư tang để phân ưu với nó vì người chết, hay rót cho nó chén phân ưu vì tang cha tang mẹ.

8 Nhà có tiệc tùng, ngươi không được vào ngồi chung với họ mà ăn uống, 9 vì Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của Israel phán thế này: Này Ta sẽ cho im bặt ở nơi đây, ngay trước mắt các ngươi, vào đời các ngươi, tiếng vui mừng, tiếng hoan lạc, tiếng cô dâu chú rể.

10 Sẽ xảy ra là khi ngươi báo cho dân ấy các lời này, chúng sẽ nói với ngươi: "Vì lẽ gì Yavê đã ra cho chúng tôi tất cả các tai họa ấy? Cái gì đã làm nên tội, nên lỗi chúng tôi phạm đến Yavê Thiên Chúa của chúng tôi?" 11 Ngươi sẽ nói với chúng: "Chính cha ông các ngươi đã bỏ Ta - sấm của Yavê - chúng đã đi theo các thần khác và đã phụng sự và thờ lạy chúng nó. Còn Ta, chúng đã bỏ; và luật Ta, chúng không tuân giữ. 12 Phần các ngươi, các ngươi còn tệ hơn là cha ông các ngươi. Này các ngươi, mỗi người buông theo lòng ngoan cố xấu xa của mình mà chẳng vâng nghe Ta. 13 Ta sẽ liệng các ngươi khỏi xứ này, đến một xứ mà các ngươi và cả cha ông các ngươi đều không biết. Ở đó các ngươi sẽ phụng sự đêm ngày các thần khác, vì Ta sẽ không xử nhân từ với các ngươi nữa".

 

Báo hồi hương

14 Sẽ đến những ngày sấm - sấm của Yavê - người ta sẽ không còn nói: "Yavê hằng sống! Ðấng đã đưa con cái Israel lên từ đất Aicập", 15 nhưng là: "Yavê hằng sống! Ðấng đã đưa con cái Israel lên từ đất phương Bắc, từ mọi xứ Người đã xua chúng đến", rồi Ta sẽ dẫn chúng về thửa đất của chúng, (đất) Ta đã ban cho cha ông chúng.

 

Loan báo tai họa

16 Này Ta sai ngư phủ đến, một số đông - sấm của Yavê - và họ sẽ (vung) lưới bắt chúng; đoạn Ta sẽ sai vô số thợ săn đến và họ sẽ săn bắt chúng trên các núi, các đồi, các kẽ đá. 17 Vì có mắt Ta trên mọi đường lối chúng; chúng không luột khỏi nhan Ta, và tội chúng không khuất được mắt Ta. 18 Trước tiên Ta sẽ hoàn trả lại gấp đôi cho tội của chúng, cho lỗi của chúng, vì chúng đã phạm thánh đến xứ của Ta với thây ma của những đồ nhờm tởm của chúng, và đã chất đầy những điều quái gở của chúng trên cơ nghiệp của Ta.

 

Muôn dân trở lại

19 Lạy Yavê, sức mạnh, và là đồn trú của tôi,

nơi tôi ẩn núp vào ngày gặp khốn!

Muôn dân sẽ đến với Người từ mút cùng cõi đất và nói:

Tổ tiên chúng tôi thừa tự rặt đồ dối trá, đồ khí gió, đồ vô dụng!

20 Họa chăng phàm nhân tạo được thần linh?

Hẳn chúng không phải là thần!

21 Cho nên này Ta sẽ dạy cho chúng biết,

lần này Ta sẽ dạy cho chúng biết: Tay Ta, dũng lực của Ta,

và chúng sẽ biết Danh Ta là Yavê!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page