Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 34 -

 

Vận mạng Sêđêqya

1 Lời từ nơi Yavê đến với Yêrêmya khi Nabukôđônôsor vua Babel cùng toàn thể đạo binh, làm một với tất cả các nước thiên hạ dưới quyền tay ông và các dân hết thảy đang công hãm Yêrusalem và tất cả các thành của nó, (lời) rằng: 2 Yavê Thiên Chúa của Israel phán thế này: Hãy đi nói với Sêđêqya vua Yuđa: Ngươi sẽ nói với nó: Yavê phán thế này: Này Ta sắp nộp thành này trong tay vua Babel, và nó sẽ đốt thành. 3 Còn ngươi, ngươi sẽ không luột khỏi tay nó; mắt ngươi sẽ nhìn mắt vua Babel; và miệng nó sẽ nói giáp miệng ngươi; đoạn ngươi sẽ đi Babel. 4 Nhưng miễn là ngươi hãy lo nghe lời Yavê, hỡi Sêđêqya, vua Yuđa, thì Yavê phán như vầy về ngươi: Ngươi sẽ không phải chết gươm chém, 5 nhưng ngươi sẽ được chết bình an; và cũng như người ta đã lo khói hương cho cha ông ngươi, các tiên vương đi trước ngươi, cũng vậy người ta sẽ lo khói hương cho ngươi và than khóc trên ngươi: "Ôi! Chúa thượng!" Quả đó là lời Ta đã phán - sấm của Yavê.

6 Tiên tri Yêrêmya đã nói với Sêđêqya, vua Yuđa, tất cả các lời ấy ở Yêrusalem, 7 trong khi quân của vua Babel công hãm Yêrusalem và tất cả các thành còn cầm cự: Lakish và Azêqa, vì đó là những thành có phòng thủ còn sót lại trong các thành của Yuđa.

 

Vụ miễn xá nô lệ

8 Lời từ nơi Yavê đến với Yêrêmya (sau biến cố này): Vua Sêđêqya đã cùng toàn dân ở Yêrusalem kết Giao ước cam đoan công bố giải phóng: 9 Mỗi người sẽ thả về tự do người tớ trai Hipri hay người tớ gái Hipri của mình, khiến không ai bắt giữ người anh em Dothái nào làm nô lệ. 10 Tất cả các vương công và toàn dân vào Giao ước đều ưng thuận mỗi người sẽ thả tự do tớ trai tớ gái của mình, khiến không ai bắt các người ấy làm nô lệ. Họ đã ưng thuận và đã thả cho về. 11 Nhưng sau đó, họ đã trở lòng, và bắt về lại các tớ trai tớ gái. 12 Vậy xảy có lời Yavê đến với Yêrêmya, rằng: 13 Yavê Thiên Chúa của Israel phán thế này: Ta đã kết Giao ước với cha ông các ngươi, ngày Ta đưa chúng ra khỏi đất Aicập, khỏi nhà tôi mọi, mà rằng: "14 Cứ mỗi bảy năm các ngươi, mỗi người sẽ thả cho về anh em Hipri của nó đã phải bán mình cho ngươi và đã làm tôi ngươi sáu năm. Ngươi sẽ thả cho nó về tự do". Nhưng cha ông các ngươi đã không vâng lời Ta, chúng đã không để tai nghe. 15 Nhưng ngày nay, các ngươi đã trở lại và làm một điều ngay chính trước mắt Ta là công bố giải phóng, mỗi người cho đồng loại mình và đã kết Giao ước trước nhan Ta, nơi Nhà trên đó Danh Ta đã được kêu khấn. 16 Nhưng rồi các ngươi đã trở lòng mà phạm thánh Danh Ta: Các ngươi mỗi người đã bắt về lại tớ trai tớ gái của mình, những kẻ các ngươi vừa thả về tự do cho chúng đi đâu tùy ý; các ngươi cầm hãm chúng làm tớ trai tớ gái cho các ngươi.

17 Cho nên Yavê phán thế này: Các ngươi đã không vâng lời Ta mà công bố giải phóng, mỗi người cho anh em mình, mỗi người cho đồng loại mình, thì này, chống lại các ngươi, Ta sẽ công bố giải phóng - sấm của Yavê - cho gươm, cho dịch, cho đói; Ta sẽ đặt các ngươi làm điềm kinh gở giữa các nước thiên hạ. 18 Những kẻ đã phạm đến Giao ước của Ta, không giữ vững các lời Giao ước chúng đã kết trước nhan Ta, Ta sẽ cho chúng nên như con bê, chúng đã phanh đôi và đã ngang qua các mảnh bê ấy. 19 Các vương công Yuđa và các vương công Yêrusalem, các hoạn quan, tư tế và toàn dân trong xứ, những kẻ đã ngang qua giữa các mảnh bê, 20 Ta sẽ nộp chúng trong tay các địch thù của chúng, và trong tay những kẻ tìm hại mạng chúng; và xác chúng sẽ làm mối cho chim trời thú đất. 21 Sêđêqya, vua Yuđa, và các vương công của nó, Ta sẽ nộp trong tay các địch thù của chúng và trong tay những kẻ tìm hại mạng chúng, trong tay quân của vua Babel, những kẻ vừa rút khỏi nơi các ngươi. 22 Này Ta sẽ ra lịnh - sấm của Yavê - và Ta sẽ đem chúng trở lại thành này để công hãm nó, chiếm nói mà đốt đi. Ta biến các thành Yuđa nên hoang địa không người ở.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page