Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 19 -

 

Ðập chóe. Xung đột với Paskhur

1 Bấy giờ Yavê phán với Yêrêmya: Ngươi hãy mua một cái chóe của thợ gốm đồ sành và ngươi sẽ mang theo ngươi ít kỳ lão trong dân và vài tư tế. 2 Ðoạn ngươi ra phía thung lũng Ben-Hinnom, chỗ bên cửa Gốm và ở đó ngươi tuyên bố những lời Ta sẽ phán với ngươi. 3 Ngươi sẽ nói: Hãy nghe lời Yavê, hỡi các vua Yuđa, và dân cư Yêrusalem; Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của Israel phán thế này: Này Ta giáng xuống chốn này một tai họa mà mọi kẻ nghe đến sẽ phải ù tai. 4 Nhân vì chúng đã bỏ Ta, đã làm điên đảo chốn này. Ở đó chúng đã huân yên cho các thần khác, (những thần) chúng không biết, chúng cũng như cha ông chúng và các vua Yuđa, chúng đã đổ tràn đầy chốn này máu những kẻ vô tội. 5 Chúng đã xây Cao đàn kính Baal để thiêu con cái làm thượng hiến cho Baal, một điều Ta đã không truyền dạy, hay phán bảo, mà Ta cũng không hề nghĩ đến. 6 Cho nên sẽ đến những ngày - sấm của Yavê - người ta sẽ không gọi chốn này là Tôphet hay Thung lũng Ben-Hinnom, nhưng là Thung lũng Hạ sát. 7 Và Ta sẽ đập tan tành ở chốn này, mưu đồ của Yuđa và Yêrusalem; Ta sẽ để chúng ngã gục gươm đâm trước mặt các địch thù của chúng, và do tay những kẻ tìm hại mạng chúng. Ta sẽ thí bỏ thây ma chúng làm mồi cho chim trời thú đất. 8 Ta sẽ cho thành này nên điều kinh rởn, làm trò bêu diếu; làm ai qua lại bên nó sẽ phải rởn mình mà huýt gió trước tất cả những vết đòn của nó. 9 Ta sẽ để cho chúng phải ăn thịt con trai, thịt con gái chúng; người ta sẽ ăn thịt lẫn nhau, trong cảnh khắc khoải cùng quẫn do sức uy hiếp của địch thù chúng và những kẻ tìm hại mạng chúng.

10 Ngươi sẽ đập bể chóe trước mắt những người đi với ngươi, 11 rồi ngươi nói với chúng: Yavê các cơ binh phán thế này: Cũng vậy, Ta sẽ đập bể dân này và thành này, như người ta đập bể bình sành thợ gốm, khiến không còn có thể chữa lành được nữa.

Và người ta sẽ chôn cất ở Tôphet vì không còn chỗ chôn. 12 Cũng vậy Ta sẽ xử với chốn này - sấm của Yavê - và dân cư trong đó, là biến thành này nên Tôphet. 13 Nhà cửa Yêrusalem và nhà cửa các vua Yuđa sẽ ra nhơ uế như chốn Tôphet: Tất cả những nhà cửa trên có mái làm chỗ chúng huân yên cho cơ binh trên trời và dâng rượu tế kính các thần khác.

14 Ðoạn Yêrêmya bỏ Tôphet, nơi Yavê đã sai ông đi tuyên sấm, ông về và đứng nơi tiền đình Nhà Yavê mà nói với toàn dân: "15 Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của Israel phán thế này: Này Ta sắp giáng xuống thành này và các thành của nó tất cả họa tai Ta đã phán về nó vì chúng cứng cổ không nghe các lời của Ta".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page