Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 24 -

 

Hai thúng vả

1 Yavê đã cho tôi thấy và này: Có hai thúng vả bày trước Ðền thờ Yavê - Ðó là vào thời sau khi Nabukôđônôsor vua Babel đã đày khỏi Yêrusalem: Yơkônyahu, con của Yôyaqim, vua Yuđa và các vương công Yuđa, các thợ rèn thợ khóa; và đã điệu họ đi Babel. 2 Một thúng đựng vả rất tốt, như vả thời trân, và một thúng đựng vả rất xấu, không ăn được vì quá xấu. 3 Yavê phán với tôi: "Yêrêmya, ngươi thấy gì?" Tôi thưa: "Trái vả! Những trái vả tốt thì rất tốt, và những (trái vả) xấu thì rất xấu, không ăn được vì quá xấu". 4 Bấy giờ lời Yavê đến với tôi rằng: 5 Yavê Thiên Chúa của Israel phán thế này: Cũng như trên những trái vả tốt ấy, Ta sẽ đoái nhìn và giáng phúc trên những kẻ lưu đày của Yuđa, những kẻ Ta đã bắt phải bỏ chốn này đi đến xứ Kanđu. 6 Mắt Ta sẽ theo dõi chúng để tác phúc và đem chúng về lại xứ này: Ta sẽ xây dựng chúng lại mà sẽ không lật đổ, Ta sẽ vun trồng chúng lại mà sẽ không nhổ. 7 Ta sẽ ban cho chúng một tấm lòng để biết Ta là Yavê, và chúng sẽ là dân của Ta và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và chúng sẽ hết lòng trở lại với Ta. 8 Nhưng như người ta xử làm sao với những trái vả xấu - quả Yavê phán thế này - Ta cũng sẽ xử như vậy với Sêđêqya vua Yuđa, và các vương công của nó, với số sót của Yêrusalem còn sót lại trong xứ này và những kẻ lập cư ở Aicập. 9 Ta sẽ đặt chúng làm điềm kinh gở, làm họa tai, giữa tất cả các nước thiên hạ, làm cái ô nhục, làm trò cười, làm lời trào lộng, làm câu rủa độc trong mọi chỗ Ta sẽ xua chúng đến. 10 Và Ta sẽ sai đến giữa chúng: Gươm, đói, ôn dịch, cho đến khi chúng tận tuyệt khỏi thửa đất Ta đã ban cho chúng và cha ông chúng!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page