Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 42 -

 

Trốn qua Aicập

1 Các tướng binh, cách riêng Yôkhanan con của Qarêakh, Azaryah, con của Hôshayah và toàn dân, từ bé đến lớn, đã tới yết kiến 2 và thưa với tiên tri Yêrêmya: "Xin cho lời thỉnh nguyện của chúng tôi lên trước mặt ngài, là mong ngài cầu nguyện với Yavê Thiên Chúa của ngài cho chúng tôi, cho tất cả số sót này, vì chúng tôi trước thì nhiều, mà hiện thì ít oi như mắt ngài nhìn qua chúng tôi cũng nhận thấy. 3 Xin Yavê Thiên Chúa của ngài báo cho chúng tôi biết con đường phải theo và điều phải làm".

4 Yêrêmya, tiên tri nói với họ: "Tôi nghe rồi; này, tôi sẽ cầu nguyện với Yavê Thiên Chúa của các các ông theo lời các ông; và bất cứ lời Yavê Thiên Chúa của các ông đáp lại thế nào, tôi sẽ báo lại cho các ông hay, không giấu diếm điều gì". 5 Còn họ, họ đã quả quyết với Yêrêmya: "Xin Yavê làm chứng nhân chân thành và trung thực cáo tội chúng tôi, nếu chúng tôi không làm theo y như lời Yavê Thiên Chúa của ngài phái đến cho chúng tôi; 6 cho dù vừa lòng hay nghịch ý, chúng tôi xin vâng theo tiếng Yavê Thiên Chúa của chúng tôi, Ðấng chúng tôi đã phái ngài đi thỉnh ý, ngõ hầu chúng tôi được phúc bởi đã nghe tiếng của Yavê Thiên Chúa của chúng tôi".

7 Xảy ra là sau mười ngày, lời Yavê đến với Yêrêmya. 8 Ông cho gọi Yôkhanan, con của Qarêakh lại, cùng các tướng binh đi với (Yôkhanan) và toàn dân từ bé đến lớn. 9 Ông nói với họ: "Các ông đã phái tôi dâng lời thỉnh nguyện lên Yavê Thiên Chúa của Israel, thì Người phán như vầy: 10 Nếu các ngươi ở yên mà lập cư trong xứ này, thì Ta sẽ xây các ngươi chứ không lật; Ta sẽ trồng các ngươi chứ không nhổ, vì Ta đã hối tiếc về tai họa Ta đã làm cho các ngươi. 11 Ðừng sợ trước mặt vua Babel, kẻ các ngươi đang hãi sợ, đừng sợ nó - sấm của Yavê - vì có Ta ở với các ngươi để tế độ cho các ngươi, để giựt thoát các ngươi khỏi tay nó. 12 Ta sẽ dủ tình thương xót các ngươi, và nó sẽ thương xót các ngươi mà cho các ngươi trở về đất đai của các ngươi. 13 Còn nếu các ngươi nói: "Chúng tôi sẽ không ở lại trong xứ này", vì không nghe tiếng của Yavê Thiên Chúa của các ngươi, 14 những rằng: "Không! Song chúng tôi sẽ qua Aicập; một nơi chúng tôi không còn phải thấy giặc giã, không còn phải nghe tiếng loa trận, không còn phải đói bánh ăn, và chúng tôi sẽ lập cư ở đó!" 15 Nếu thế, thì này đây, hãy nghe lời Yavê, hỡi số sót của Yuđa: Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của Israel phán thế này: Nếu các ngươi hướng mặt về Aicập và quyết qua đó, nếu các ngươi vào đó cư ngụ, 16 thì gươm các ngươi sợ sẽ đuổi kịp các ngươi ở đó, ở Aicập, và các ngươi sẽ phải chết ở đó! 17 Tất cả những ngươi hướng mặt về Aicập và quyết qua ngụ cư ở đó, sẽ phải chết gươm, chết đói, chết dịch, mà không mống nào sống sót hay thoát nạn, trước cái tai họa Ta sẽ giáng xuống trên chúng. 18 Vì Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của Israel phán như vầy: Cũng như cơn giận và phẫn nộ của Ta đã trút xuống dân cư Yêrusalem thế nào, thì sự phẫn nộ của Ta cũng sẽ trút xuống trên các ngươi như vậy, khi các ngươi vào Aicập, và các ngươi sẽ nên đồ chúc dữ, nên mối kinh rợn, nên câu rủa độc, nên cái ô nhục, và các ngươi sẽ không hề được thấy lại chốn này!"

- Chương 43 -

1 Xảy ra là Yêrêmya vừa nói xong với toàn dân tất cả các lời của Yavê, Thiên Chúa của họ, những lời Yavê Thiên Chúa của họ đã gửi đến cho họ -- tất cả các lời trên. 2 thì Azaryah, con của Hôshayah, và Yôkhanan con của Qarêakh, các tướng binh, những người lỗ mãng và ương ngạnh đã nói với Yêrêmya rằng: "Ông nói láo! Yavê Thiên Chúa của chúng tôi đâu có sai ông nói: "Các ngươi không được qua Aicập để ngụ cư ở đó!" 3 Nhưng chính Baruk, con của Nêriyah, đã xúi ông chống lại chúng tôi, cố ý nộp chúng tôi trong tay quân Kanđu, hoặc để họ giết chúng tôi, hoặc để họ đày chúng tôi qua Babel.

- Chương 42 -

19 (Yêrêmya đáp lại): "Hỡi số sót Yuđa, chính Yavê đã bảo các ông: "Các ngươi không được qua Aicập". Hãy nhận cho tỏ là tôi cam đoan như thế với các ông hôm nay! 20 Các ông đã tự dối mình mà chuốc họa vào thân, vì chính các ông đã phái tôi đi gặp Yavê Thiên Chúa của các ông mà rằng: "Xin ngài cầu nguyện cho chúng tôi với Yavê Thiên Chúa của các ông mà rằng: "Xin Ngài cầu nguyện cho chúng tôi với Yavê Thiên Chúa của chúng tôi, và như Yavê Thiên Chúa của chúng tôi phán, bất cứ như thế nào, xin ngài cứ báo lại cho chúng tôi như vậy và chúng tôi sẽ thi hành". 21 Vậy hôm nay tôi đã báo lại cho các ông, nhưng các ông đã không vâng nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của các ông, chiếu theo mọi sự Người đã sai tôi nói với các ông. 22 Vậy bây giờ xin các ông biết cho rằng: Các ông sẽ chết gươm, chết đói, chết dịch ở nơi các ông muốn qua để ngụ cư ở đó!"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page