Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 02 -

 

Lời rao giảng cựu trào nhất của Yêrêmya:

Sự tráo đổi ngu dại của Israel

1 Xảy có lời của Yavê đến với tôi mà rằng: 2 Ði đi! Ngươi sẽ kêu vào tai Yêrusalem rằng:

Ðây là lời của Yavê:

Vị tình, Ta nhớ lại tiết nghĩa thiếu thời của ngươi,

mối tình vào buổi đính hôn, làm sao ngươi đã theo Ta trong sa mạc,

trên đất không hề thấy có hạt giống gieo.

3 srael là của thánh dành kính Yavê,

của đầu mùa trong các hoa lợi của Người;

những ai ăn nó thì chuốc lấy họa cho mình,

họa tai sẽ giáng xuống trên những người ấy, sấm của Yavê.

4 Hãy nghe lời Yavê, hỡi nhà Yacob, và trăm họ nhà Israel.

5 Ðây là lời của Yavê: Nơi Ta, cha ông các ngươi

đã gặp gì trái để chúng rời xa Ta,

và đi theo đồ khí gió, mà ra như đồ khí gió?

6 Khiến chúng đã không nói: "Yavê ở đâu,

Ðấng đã đưa chúng tôi lên từ đất Aicập,

Ðấng dẫn chúng tôi đi trong sa mạc, đất hoang dã, đầy hầm hố,

đất hạn hán âm u, đất không ai lai vãng,

không phàm nhân nào lập cư?"

7 Ta đã đem các ngươi vào xứ (sum sê) vườn quả,

cho các ngươi hưởng hoa trái với phúc lành.

Nhưng các ngươi đã vào mà làm nhơ uế đất Ta,

cơ nghiệp của Ta, các ngươi đã biến thành đồ ghê tởm.

8 Các tư tế đã không tự hỏi: "Yavê ở đâu?"

Nhưng kẻ chuyên chú Luật điều đã không biết Ta.

Hàng mục tử đã ngỗ nghịch với Ta,

các tiên tri tuyên sấm của Baal, và đi theo những đồ vô dụng!

9 Cho nên Ta sẽ còn hạch tội các ngươi, -- sấm của Yavê --

Ta sẽ hạch tội cho đến tứ tôn con cái các ngươi!

10 Thì hãy qua các đảo Kittim mà coi,

hãy gửi người đến Qêđar mà quan sát cho tường tận,

hãy coi thử có gì xảy ra như thế?

11 Há có dân nào tráo đổi thần linh

-- mà nào chúng đâu có phải thần linh --

Nhưng dân Ta đã tráo đổi Vinh quang của mình với đồ vô dụng!

12 Trời hỡi, hãy rụng rời trước sự này,

hãy rởn tóc, rất mực kinh hoàng - sấm của Yavê -

13 Vì dân Ta đã làm hai điều bất hảo:

chúng đã bỏ Ta, Mạch nước hằng sống,

để đào cho mình bể nước, nhưng các bể rò không chứa được nước!

 

Những hậu quả của việc phản bội

14 Phải chăng Israel là tên nô lệ,

hay vốn là thân tôi mọi truyền kiếp?

Tại sao nó đã nên đồ chiến phẩm?

15 Sư tử gầm lên hại nó, chúng đã lên tiếng,

và đã làm cho đất nó tan hoang,

các thành của nó bị thiêu, hết cả dân cư!

16 Con cái Nôph và Takhphankhes [nạo] ngươi nhẵn sọ!

17 Há lại không phải chính ngươi là cớ làm ra cơ sự,

bởi ngươi đã bỏ Yavê Thiên Chúa ngươi thờ,

ngay cả trong thời Người dẫn ngươi đi trên đường?

18 Và bây giờ việc gì ngươi trẩy đi Aicập,

để uống nước sông Nil? Và việc gì ngươi trẩy đi Assur,

để uống nước sông Cả?

19 Ngươi làm ác, ngươi tự gia hình,

ngươi phản phúc, nhưng chính ngươi phải lụy.

Hãy nghiệm mà xem khốn khổ cay đắng thế nào,

sự ngươi đã bỏ Yavê Thiên Chúa ngươi thờ,

và đối với Ta, ngươi chẳng màng run sợ,

sấm của Ðức Chúa, Yavê các cơ binh.

20 Ðã từ lâu rồi, ngươi đã đập bể ách ngươi,

ngươi đã bật tung giây ràng buộc ngươi

và ngươi tuyên bố: "Tôi sẽ không làm nô lệ!"

Trong khi trên mọi đồi cao, dưới mọi cây rậm,

ngươi nằm giang ra, hỡi con điếm!

21 Ta đã trồng ngươi như nho đan tử,

nhất nhất đều là giống nho chính cống.

Nhưng làm sao ngươi đã đổi thành nho dại, một thứ giống lai?

22 Cho dù ngươi có rửa bằng hôi dưỡng và chà lắm bồ hòn,

tì ố tội ngươi vẫn rành rành trước nhan Ta --

sấm của Ðức Chúa Yavê -

23 Làm sao ngươi dám nói: "Tôi không nhiễm uế,

sau các Baal, tôi không hề chạy theo?"

Hãy coi lại thử đường ngươi đi trong Thung lũng,

hãy nhận rõ việc ngươi đã làm.

Hỡi con lạc đà cái tênh tênh ngang dọc như mắc cửi!

24 Nó xông vào sa mạc, lòng những tấp tểnh, nó rít hơi,

trong khi động cỡn, ai nào sẽ ghì nó lại?

Những ai kiếm nó không cần phải mệt thân,

cứ tháng đến là họ sẽ gặp nó!

25 Hãy ngừng chân lại, kẻo mà long móng, kẻo họng ngươi chết khát!

Nhưng ngươi nói: "Rõ thật uổng công! Không có thế!

Vì tôi yêu khách lạ, tôi cứ chạy theo".

26 Như tên trộm mặt vương sầu khi bị tóm,

cũng vậy Nhà Israel đã chuốc lấy xấu hổ,

-- chúng và vua quan của chúng, với cả tư tế, tiên tri của chúng -

27 những kẻ nói với súc gỗ: "Ngài là cha tôi!"

hay với cục đá: "Chính ngài đã sinh thành ra tôi!"

Vì chúng quay lưng lại với Ta, chứ không quay mặt;

nhưng vào buổi hoạn nạn chúng thưa:

"Xin hãy chỗi dậy mà cứu chúng tôi!"

28 Ðâu rồi những thần ngươi đã tạc cho ngươi?

Chúng hãy chỗi dậy, nếu chúng cứu được ngươi trong buổi hoạn nạn.

Vì các thành của ngươi nhiều bao nhiêu,

các thần của ngươi cũng đông ngằn ấy, hỡi Yuđa!

và Yêrusalem có bao nhiêu phố, thì tế đàn Baal cũng có bấy nhiêu.

 

Cố tình chối bỏ Yavê

29 Tại sao các ngươi gây sự với Ta. Hết thảy các ngươi

đều đã ngỗ nghịch với Ta - sấm của Yavê -

30 Ta đã đánh phạt các con cái ngươi, nhưng vô ích,

chúng đã không ăn lời sửa dạy,

gươm đã ngốn các tiên tri các ngươi, như sư tử tru diệt!

31 Ôi thế hệ gì, lũ các ngươi, hãy coi lời của Yavê:

Phải chăng đối với Israel, Ta là sa mạc,

hay là đất u minh hắc ám?

Tại sao dân dám nói: "Chúng tôi là lũ giang hồ?

Chúng tôi sẽ không còn trở lại với Người?"

32 Hồ dễ trinh nữ quên được nữ trang, hay tân nương quên yếm?

Thế mà dân Ta đã quên Ta từ những ngày không sao đếm xuể!

33 Ngươi đã khéo xoay xở lối đi để ruổi theo ái tình!

Cho nên với cả những điều xấu xa,

ngươi cũng quen thuộc các ngõ.

34 Ngay cả nơi tà áo ngươi

cũng tìm thấy máu mạng người bần cùng vô tội,

mà nào có phải vì ngươi bắt được chúng đang đào ngạch.

Với bấy nhiêu cơ sự,

35 ngươi còn dám nói: "Tôi vô tội!

Hẳn rằng cơn giận của Người đã rời khỏi tôi!"

Này Ta sắp banh tội ngươi ra,

bởi ngươi dám nói: "Tôi không có tội!"

36 Sao ngươi quá dễ thay đường đổi lối?

Aicập cũng sẽ làm ngươi bẽ mặt,

như ngươi đã từng bẽ mặt vì Assur!

37 Từ nơi đó, ngươi cũng sẽ đi ra hai tay trên đầu,

vì Yavê đã khử đi những gì làm ngươi hy vọng,

với chúng ngươi sẽ chẳng gặp may!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page