Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 44 -

 

Lời tiên tri cuối cùng của Yêrêmya

1 Lời đến với Yêrêmya về tất cả những người Yuđa ở đất Aicập, những người ở Migđol, Takhpankhes, Noph, đất Patros, mà rằng:

2 Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của Israel phán thế này: Các ngươi đã thấy tất cả tai họa Ta đã giáng xuống Yêrusalem và tất cả các thành Yuđa: Kìa, ngày nay chúng chỉ là một cảnh điêu tàn, trong đó không ai ở. 3 Vì tội ác chúng đã làm để khiêu khích Ta, là đi huân yên và phụng sự các thần khác, từ xưa chúng không biết, chúng, các ngươi và cha ông các ngươi. 4 Ngay từ sớm Ta đã sai đi sai lại đến với các ngươi, các tôi tớ Ta là các tiên tri, mà rằng: "Các ngươi đừng làm điều ghê tởm Ta gớm ghét ấy!" 5 Nhưng chúng đã chẳng nghe, chẳng ghé tai lại để hối cải bỏ tội ác của chúng và thôi huân yên cho các thần khác. 6 Nên sự phẫn nộ và cơn giận của Ta đã trút xuống thiêu hủy các thành Yuđa và phố xá Yêrusalem, khiến các nơi ấy đã nên cảnh điêu tàn, nên một hoang địa như (thấy) ngày nay! 7 Và bây giờ Yavê Thiên Chúa các cơ binh của Israel phán như vầy: Nhân sao các ngươi tự làm hại cho mình lớn thế, là tự mình tiễu trừ của Yuđa, đàn ông, đàn bà, trẻ con thơ dại, đến nỗi không còn chừa lại cho các ngươi một số sót, 8 vì dám xúc phạm đến Ta bởi những việc tay các ngươi làm: Là huân yên cho các thần ngoại trên đất Aicập, nơi các ngươi đã đến ngụ cư, khiến các ngươi tự tiễu trừ các ngươi, khiến các ngươi nên câu rủa độc, nên điều ô nhục giữa tất cả các dân thiên hạ? 9 Phải chăng các ngươi đã quên tội ác của cha ông các ngươi, tội ác của các vua Yuđa, tội ác của các vợ chúng, tội ác của các ngươi, tội ác của vợ các ngươi: Những điều chúng đã làm trong xứ Yuđa và nơi các phố phường Yêrusalem? 10 Cho đến ngày này, chúng vẫn không ăn năn, không sợ, không đi theo thánh chỉ luật điều Ta đã đặt trước mặt các ngươi, trước mặt cha ông các ngươi. 11 Cho nên Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của Israel phán thế này: Này Ta sẽ quay mặt chống lại các ngươi mà giá họa, mà tiễu trừ tất cả Yuđa. 12 Ta sẽ thủ tiêu số sót của Yuđa, những kẻ đã hướng mặt về đất Aicập và quyết qua ngụ cư ở đó: Chúng sẽ tận tuyệt hết thảy; ở đất Aicập, chúng sẽ ngã gục gươm đâm, và tận tuyệt vì đói; cả bé lẫn lớn chúng đều chết gươm, chết đói; chúng sẽ nên đồ chúc dữ, nên mối kinh rợn, nên câu rủa độc, nên cái ô nhục. 13 Ta sẽ hỏi tội những kẻ lập cư ở đất Aicập, cũng như Ta đã hỏi tôi Yêrusalem bằng gươm, bằng đói, bằng ôn dịch. 14 Và trong số sót của Yuđa, trong những kẻ vào Aicập để ngụ cư ở đó, sẽ không còn mống nào sống sót hay thoát nạn để trở về đất Yuđa, dẫu tâm hồn chúng những mong mỏi trở về lập cư ở đó. Quả thế chúng sẽ chẳng được trở về, trừ phi ít tên đào tẩu.

15 Tất cả những người đàn ông biết vợ chúng có huân yên kính các thần ngoại, tất cả những phụ nữ có mặt, một đám đông, tất cả dân chúng lập cư ở đất Aicập và Patros, đã đáp lại Yêrêmya rằng: "16 Về lời ông nói với chúng tôi nhân Danh Yavê, chúng tôi không nghe ông đâu, 17 song le chúng tôi quyết thi hành cho trọn lời đã xuất từ miệng chúng tôi: Là huân yên kính Ðức Thiên nữ vương, và dâng rượu tế kính bà, như chúng tôi đã làm, chúng tôi, cha ông chúng tôi, các vua và các vương công của chúng tôi, trong các thành Yuđa và nơi các phố phường Yêrusalem; bấy giờ chúng tôi được ăn bánh no nê, được sung sướng và không phải thấy tai họa. 18 Nhưng từ khi chúng tôi thôi không huân yên kính Ðức Thiên nữ vương và dâng rượu tế kính bà, chúng tôi đã phải thiếu thốn mọi sự và đã tiệt dần vì gươm, vì đói". (19 Còn các phụ nữ thì nói): "Khi chúng tôi huân yên kính Ðức Thiên nữ vương và dâng rượu tế kính bà, phải chăng là không có phép của chồng chúng tôi mà chúng tôi đã đóng oản in hình bà và rượu tế kính bà?"

20 Bấy giờ Yêrêmya nói với toàn dân, đàn ông, đàn bà và tất cả dân chúng đã vặn lại lời ông, rằng: "21 Việc huân yên các ngươi đã làm trong các thành Yuđa và nơi các phố phường Yêrusalem, các ngươi, cha ông các ngươi, các vua và các vương công của các ngươi cùng dân trong xứ, Yavê lại đã không nhớ đến hay sao? Ðiều ấy lại đã không canh cánh bên lòng Người hay sao? 22 Yavê đã không còn có thể chịu nổi trước những hành vi ngang trái của các ngươi, cùng những điều ghê tởm các ngươi đã làm. (Bởi đó) xứ sở các ngươi đã nên một cảnh điêu tàn, nên mối kinh rợn, nên câu rủa độc, không còn ai ở, như (thấy) ngày nay. 23 Chính vì các ngươi huân yên và phạm tội nghịch với Yavê, chính vì các ngươi không vâng nghe tiếng của Yavê, và không đi theo thánh chỉ luật điều và chứng tri của Người, bởi thế mà tai họa ấy đã xảy đến cho các ngươi như (thấy) ngày nay.

24 Ðoạn Yêrêmya nói với toàn dân và cách riêng với các phụ nữ: "Hãy nghe lời Yavê, hỡi toàn thể Yuđa ở trong đất Aicập. 25 Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của Israel phán như vầy, rằng: Các ngươi, những phụ nữ, chính miệng các ngươi nói, chính tay các ngươi đã làm trọn; các ngươi những nói: "Chúng tôi quyết thi hành lời chúng tôi đã khấn là huân yên kính Ðức Thiên nữ vương và dâng rượu tế kính bà". Các ngươi cứ việc giữ vững các lời khấn của các ngươi, các ngươi cứ việc thi hành việc dâng rượu tế của các ngươi! 26 Nhưng, hãy nghe lời Yavê, hỡi toàn thể Yuđa đã lập cư ở đất Aicập: Này Ta thề nhân Danh lớn lao của Ta - Yavê phán - Chớ hề Danh Ta còn có miệng người Yuđa nào trong toàn xứ Aicập kêu khấn, rằng: "Ðức Chúa Yavê hằng sống!" 27 Này Ta sẽ tỉnh thức để ý đến chúng: Ðể giá họa chứ không phải để tác phúc; chúng sẽ tiệt dần, tất cả những người Yuđa ở đất Aicập, bởi gươm, bởi đói, cho đến tận tuyệt. 28 Chỉ có ít mạng thoát lưỡi gươm sẽ bỏ đất Aicập về lại được trong đất Yuđa, để cho tất cả số sót của Yuđa - những kẻ đã qua đất Aicập để ngụ cư ở đó - được biết lời của ai ứng nghiệm, của Ta hay của chúng!

"29 Và cái này làm dấu cho các ngươi - sấm của Yavê - là chính Ta sẽ hỏi tội các ngươi ở chỗ này, ngõ hầu các ngươi biết là lời của Ta về các ngươi tất sẽ ứng nghiệm, trong họa tai. 30 Yavê phán thế này: Này Ta sẽ nộp Hôphra, vua Aicập, trong tay các địch thù của nó, trong tay những kẻ tìm hại mạng nó, một kiểu như Ta đã nộp Sêđêqya, vua Yuđa, trong tay Nabukôđônôsor, vua Babel, địch thù của nó, kẻ tìm hại mạng nó".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page