Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 14 -

 

Ðại hạn

1 Lời Yavê đến với Yêrêmya nhân cơn hạn hán.

2 Yuđa để tang, các nơi đô hội tiêu điều,

chúng ủ rũ rạt xuống đất, tiếng Yêrusalem ai oán kêu lên!

3 Hạng khá giả sai tiểu đồng đi múc nước, chúng đến các hố nước,

nước tìm chẳng ra, chúng đã lui về với vò rỗng,

chúng thẹn thuồng xấu hổ trùm đầu.

4 Vì cảnh đất màu tang thương, bởi không mưa trong xứ,

nhà nông thất vọng trùm đầu.

5 Ngay cả nai mẹ trong đồng sinh con rồi cũng bỏ,

bởi không còn chút xanh tươi.

6 Lừa hoang dừng trên đồi trọc, hồng hộc hít khí như sài lang,

mắt chúng lừ đừ bởi không còn cỏ.

7 Cho đi tội quá phạm lên tiếng cáo chúng tôi,

lạy Yavê, xin Người ra tay vì Danh Người

Phải, quá nhiều, những lần chúng tôi phản phúc,

chúng tôi đã phạm tội nghịch với Người.

8 Hy vọng của Israel, lạy Yavê, Ðấng tế độ nó trong buổi ngặt nghèo,

tại sao Người ở như khách lạ trong xứ,

như lữ hành ghé vào cho qua đêm tối?

9 Tại sao Người lại như kẻ hoảng hốt,

anh hùng mạt lộ, không phương giải cứu?

Nhưng chính Người, Người ở giữa chúng tôi, lạy Yavê,

và trên chúng tôi Danh Người đã được kêu khấn,

xin đừng bỏ mặc chúng tôi!

10 Yavê phán thế này với dân ấy: Thế đó! Chúng đã thích chạy rông, không biết cầm chân chúng lại, nên Yavê đã không còn đoái hoài đến chúng; bây giờ Người nhớ đến tội ác của chúng để trừng trị các lỗi lầm của chúng. 11 Và Yavê phán với tôi: "Ngươi đừng chuyển cầu cho dân ấy được phúc! 12 Khi chúng ăn chay, Ta sẽ không nghe lời chúng kêu van; khi chúng thượng tiến hy sinh thượng hiến và lễ vật, Ta sẽ không đoái nhận của chúng, vì Ta sắp tận diệt chúng, bằng gươm, bằng đói, bằng ôn dịch".

13 Và tôi nói: "Ôi! Lạy Ðức Chúa Yavê, này các tiên tri thường nói với chúng: Ðừng sợ gươm giáo; và đói kém sẽ không xảy ra cho các ngươi, vì ta sẽ ban bình an vững bền cho các ngươi tại chỗ này!"

14 Nhưng Yavê phán với tôi: "Láo khoét đó, điều các tiên tri tuyên sấm nhân Danh Ta! Ta đã không sai chúng; Ta đã không truyền dạy chúng; Ta đã không phán bảo chúng; thị kiến láo, bói hão, mộng mị của lòng chúng, đó là điều chúng nó tuyên sấm cho các ngươi! 15 Cho nên Yavê phán thế này về các tiên tri tuyên sấm nhân Danh Ta mà chính Ta đã không sai: Chúng nói sẽ không có gươm, không có đói trong xứ này - thì chính các tiên tri ấy sẽ xong đời bởi gươm, bởi đói! 16 Còn dân đã được chúng nó tuyên sấm cho, sẽ bị quăng xác ngoài phố xá Yêrusalem, vì đói, vì gươm, mà không được ai chôn cất: Chúng, vợ chúng, con trai con gái chúng, Ta sẽ trút ác đức của chúng trên mình chúng!"

17 Ngươi sẽ nói với chúng lời này:

Mắt tôi ròng ròng nhỏ lệ, đêm ngày không ngớt!

Vì nó đã bị nhừ tử dưới trận đòn quá nặng,

nữ trinh, con gái dân tôi, những đòn bọng quá đau!

18 Tôi ra ngoài đồng, thì này thây ma gươm chém;

Tôi vào lại trong thành, thì này bệnh đói tung hoành!

vì cả tư tế lẫn tiên tri rảo quanh khắp xứ mà chẳng biết gì!

19 - Phải chăng Người đã rẫy từ Yuđa?

và hồn Người đã nhờm tởm Sion? Tại sao Người đánh chúng tôi,

không thầy chạy chữa? Chúng tôi ngóng đợi bình an,

nhưng không gì lành! (đợi) thời cứu chữa, nhưng này khiếp kinh!

20 Lạy Yavê, chúng tôi biết lòng ác chúng tôi

và tội lỗi cha ông chúng tôi đã phạm.

Quả thật chúng tôi có tội với Người!

21 Vì Danh Người, xin đừng khinh bỏ,

xin đừng rẻ rúng tòa ngai vinh hiển của Người!

Xin nhớ lại! Và đừng hủy bỏ

Giao ước của Người với chúng tôi!

22 Phải chăng các thần khí gió của các nước, có kẻ làm mưa?

Phải chăng chính trời ban cho vũ lộ?

Há lại không phải chính Người sao, lạy Yavê,

Thiên Chúa của chúng tôi? Chúng tôi trông cậy vào Người,

vì chính Người đã làm ra tất cả các sự ấy!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page