Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 38 -

 

Yêrêmya trong bể nước

1 Shơphatyah con của Mattan, Gơđalyahu, con của Paskhur, Yukal con của Shêlêmyahu, đã nghe Yêrêmya nói với toàn dân những lời, như: "2 Yavê phán như vầy: Ai ở trong thành này sẽ chết gươm, chết đói, chết dịch; ai ra đầu hàng quân Kanđu sẽ sống và của sót lại ít ra còn có mạng mình, mà được sống. 3 Yavê phán như vầy: Thế nào thành cũng sẽ bị nộp trong tay quân binh vua Babel, và nó sẽ hạ thành". 4 Các tướng lãnh mới tâu vua: "Phải xử tử con người ấy đi! Vì, nói những lời như thế, hắn chỉ làm bủn rủn tay (chân) các chiến sĩ còn sót lại trong thành này và tay (chân) toàn dân! Quả con người ấy không tìm bình an mà là họa tai cho dân này!" 5 Vua Sêđêqya mới nói: "Này hắn ở trong tay các ông, vì với các ông, vua còn có quyền hành gì nữa!" 6 Vậy họ đã đem Yêrêmya đi mà quăng xuống bể nước của hoàng tử Malkiyahu, ở ngay trong khu sân Vệ quân; họ đã lấy thừng giọi ông xuống. Bể không có nước mà chỉ có bùn; và Yêrêmya đã lún xuống trong bùn.

7 Êbeđ-Mêlek, một người dân Kush và là hoạn quan trực thuộc hoàng cung, nghe biết là họ đã bỏ Yêrêmya xuống bể nước. Vả khi ấy vua ngự ra Cổng Benyamin. 8 Êbeđ-Mêlek liền bỏ đền vua ra tâu với vua rằng: "9 Tâu Ðức Vua, chúa công tôi, quân ấy tàn ác quá trong việc đối xử với tiên tri Yêrêmya: Chúng đã quăng ngài xuống bể nước: Ngài sẽ chết tại chỗ vì đói, bởi trong thành không bánh nữa". 10 Bấy giờ vua truyền cho Êbeđ-Mêlek người dân Kush rằng: "Ngươi lấy ba người ở đây dưới quyền ngươi mà đem tiên tri Yêrêmya lên khỏi bể nước (ngay đi) trước khi ông ấy chết". 11 Êbeđ-Mêlek lấy những người ấy dưới quyền mình, đoạn vào đền vua, nơi phòng lễ phục Nhà Kho mà lấy ở đó những là giẻ tã, giẻ rách, rồi cột vào thừng mà thòng xuống cho Yêrêmya trong bể nước. 12 Êbeđ-Mêlek, người dân Kush, nói với Yêrêmya: "Xin ngài lấy giẻ tã, (giẻ) rách mà độn vào thừng chỗ dưới nách!" Và Yêrêmya đã làm như thế. 13 Họ kéo thừng trục Yêrêmya lên khỏi bể nước. Rồi Yêrêmya vẫn cứ ở trong sân khu Vệ quân.

 

Lần hội kiến cuối cùng với Sêđêqya

14 Vua Sêđêqya sai đi triệu tiên tri Yêrêmya đến gặp ông ở lối vào thứ ba nơi Nhà Yavê. Vua nói với Yêrêmya: "Ta muốn hỏi ngươi một điều, ngươi đừng giấu diếm gì với ta!" 15 Yêrêmya thưa với Sêđêqya: "Tôi có nói thật với ngài, chắc ngài sẽ cho giết tôi đi; tôi có khuyên ngài, ngài cũng sẽ không nghe tôi!" 16 Vua Sêđêqya mới thề mật với Yêrêmya rằng: "Yavê hằng sống, Ðấng đã làm cho chúng ta được có mạng sống này: Ta sẽ không cho giết ngươi đâu, ta sẽ không nạp ngươi cho quân ấy, những kẻ tìm hại mạng ngươi!" 17 Yêrêmya mới nói với Sêđêqya: "Yavê Thiên Chúa các cơ binh, Thiên Chúa của Israel phán như vầy: Nếu ngươi ra hàng các tướng lãnh của vua Babel, mạng ngươi sẽ còn sống, thành này sẽ không bị đốt, ngươi và gia đình ngươi sẽ sống. 18 Nếu ngươi không ra hàng các tướng lãnh của vua Babel, thành này sẽ bị nộp trong tay quân Kanđu, chúng sẽ đốt thành, và ngươi sẽ không luột khỏi tay chúng". 19 Vua Sêđêqya mới nói với Yêrêmya: "Ta e ngại những người Yuđa đã đào ngũ theo quân Kanđu; biết đâu họ lại không nộp ta trong tay lũ ấy để chúng ngược đãi ta?" 20 Yêrêmya đáp lại: "Họ sẽ không nộp đâu! Xin ngài cứ nghe lời của Yavê tôi nói với ngài, để ngài được phúc, và mạng ngài được sống! 21 Nhược bằng ngài không ra hàng, thì đây là điều Yavê đã tỏ cho tôi thấy: 22 Này tất cả hàng phụ nữ còn sót lại trong đền vua Yuđa bị điệu đến với các tướng lãnh của vua Babel, và họ nói:

Chúng đã lật lọng với ngài, chúng dương dương đắc thắng,

những kẻ tâm phúc của ngài;

chúng để chân ngài sa lầy rồi chúng tháo chạy!

23 Vợ con ngài hết thảy, người ta sẽ điệu đến cho quân Kanđu; ngài sẽ không luột khỏi tay chúng, vì ngài sẽ bị tay vua Babel chụp được; còn thành này sẽ bị đốt".

24 Sêđêqya nói với Yêrêmya: "Ðừng để ai biết gì về các lời này, chẳng vậy ngươi sẽ phải chết! 25 Nếu các tướng lãnh nghe biết là ta đã nói chuyện với ngươi, nên đến gặp ngươi và bảo: "Hãy tỏ cho chúng tôi biết ông đã nói gì với đức vua, và đức vua đã nói gì với ông? Ðừng giấu chúng tôi điều gì! Chẳng vậy, chúng tôi phải cho giết ông đi", 26 ngươi sẽ nói với họ: "Tôi đệ trình lên đức vua lời thỉnh nguyện, xin ngài đừng bắt tôi phải trở về lại nhà của Yônatan mà chết ở đó!"

27 Các tướng lãnh đã kéo cả đến gặp Yêrêmya và hỏi ông; và ông đã nói với họ theo tất cả các lời vua đã truyền cho ông; nên họ đã yên lặng bỏ ông mà đi, vì cuộc nói chuyện đã không bị tiết lộ. 28 Vậy Yêrêmya đã ở trong sân khu Vệ quân mãi cho đến khi Yêrusalem thất thủ.

Xảy ra là khi Yêrusalem thất thủ...

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page