Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 05 -

 

Tại sao có án phạt

1 Hãy rảo các phố phường Yêrusalem mà nhìn cho tỏ,

hãy tìm nơi các công trường xem có kiếm được một người,

một người mà thôi biết giữ công lý, biết tìm sự thật,

để Ta tha tội cho thành, sấm của Yavê.

2 Cho đi chúng nói: "Yavê hằng sống!" Ðã hẳn chúng chỉ thề gian.

3 Lạy Yavê, mắt Người không nhắm vào sự thật hay sao?

Người đánh phạt chúng, nhưng chúng đã không cảm thấy đau,

Người diệt chúng, chúng cũng đã không khinh màng bài học:

Chúng đã mặt dày mày dạn hơn đá, chúng đã không chịu trở lại.

4 Tôi tự nghĩ: "Ðó là dân hèn hạ, chúng dại dột,

vì chúng không biết đường lối Yavê,

đạo nghĩa của Thiên Chúa chúng thờ.

5 Tôi sẽ đi gặp những ông lớn mà nói với họ,

vì họ biết đường lối Yavê, đạo nghĩa của Thiên Chúa họ thờ!"

Nhưng cả họ nữa, họ đã đập bể ách, đã bật tung các giây ràng buộc.

6 Bởi thế chúng bị sư tử từ rừng ra vồ bắt,

sói hoang dã tàn phá, beo rình chực nơi các thành,

ai ra khỏi thành sẽ bị phân thây, vì tội chúng ngỗ nghịch đã nhiều,

và những điều phản phúc cũng lắm.

7 Ðã thế, sao Ta tha tội cho ngươi được? Con cái ngươi đã bỏ Ta,

chúng thề nhân danh cái không phải thần linh. Ta cho chúng no nê,

thì chúng ngoại tình, chúng đổ xô tới nhà chứa.

8 Chúng là những con ngựa béo mỡ động cỡn,

đứa nào đứa ấy hí theo sau vợ người đồng loại.

9 Những điều ấy, há Ta lại không trừng trị hay sao?

-- sấm của Yavê - hay trên một dân tộc ngữ ấy,

hồn Ta lại không báo thù?

10 Hãy lên các nương của nó mà phá hủy đi, nhưng đừng tận diệt;

các nhánh của nó, hãy tỉa đi, vì chúng không thuộc về Yavê;

11 phải, chúng đã bội tín với Ta, nhà Israel và nhà Yuđa,

-- sấm của Yavê -

12 Chúng đã chối bỏ Yavê, chúng nói: "Người không có,

trên ta, họa tai sẽ chẳng đến,

loạn lạc đói kém, ta sẽ không hề phải thấy!

13 Các tiên tri? Chúng khờ đó thôi, nơi họ, sấm ngôn chẳng có!"

14 Cho nên Yavê Thiên Chúa các cơ binh phán thế này:

Vạ đó, sẽ xảy đến trên chúng vì chúng đã nói ra lời ấy,

thì này nơi miệng ngươi, Ta đặt các lời Ta làm lửa,

dân ấy là củi và lửa sẽ thiêu chúng!

15 Này Ta sẽ dẫn một dân tộc từ xa xông đến các ngươi,

hỡi nhà Israel! - sấm của Yavê - một dân tộc sống dai,

một dân tộc lâu đời, dân tộc ngươi không biết tiếng

và nó nói năng gì, ngươi sẽ không hiểu;

16 bao tên của nó như mồ mả banh ra chực nuốt ngươi,

hết thảy chúng đều là tay anh dũng!

17 Nó sẽ ngốn mùa màng và bánh của ngươi,

nó sẽ ngốn con trai con gái ngươi , nó sẽ ngốn chiên bò của ngươi,

nó sẽ tuốt gươm đập phá các thành trì ngươi cậy thế.

18 Nhưng vào những ngày ấy - sấm của Yavê - Ta cũng sẽ không tận diệt các ngươi.

19 Sẽ xảy ra là khi chúng nói: "Tại sao Yavê, Thiên Chúa chúng ta thờ lại làm cho chúng ta các điều ấy?" Người sẽ bảo chúng: "Cũng như các ngươi đã bỏ Ta mà làm tôi các thần xa lạ nơi xứ sở các ngươi, cũng vậy, các ngươi sẽ phải làm tôi người lạ nơi xứ không thuộc về các ngươi!"

20 Hãy rao điều này trong nhà Yacob,

hãy thông báo nơi Yuđa, rằng:

21 Nghe đây, hỡi dân ngu xuẩn vô tri!

Có mắt mà chúng không thấy, có tai mà chúng không nghe!

22 Các ngươi không sợ Ta sao? - sấm của Yavê --

Các ngươi không run trước nhan Ta sao?

Ta, Ðấng lấy cát làm bờ ngăn biển,

làm định luật muôn đời nó không hề quá phạm,

nó quay cuồng nhưng bất lực,

ba đào gầm thét nhưng không hề lướt qua!

23 Nhưng dân này lòng ương ngạnh và ngỗ nghịch

chúng đã quay lưng đánh tháo!

24 Chúng đã không tự nhủ trong lòng:

Ta hãy kính sợ Yavê Thiên Chúa của ta,

Ðấng ban mưa thuận phải thời, mưa đầu mùa, mưa cuối vụ,

và phòng cho ta gặt hái đúng tuần đã định.

25 Tội ác của các ngươi đã đảo lộn thời tiết,

lỗi lầm của các ngươi đã đánh bạt phúc lành.

26 Quả giữa dân Ta, có bọn ác ôn:

Chúng rình, như lũ đánh chim lom khom,

chúng đặt cò ke bắt người.

27 Như lồng đầy ắp những chim, nhà chúng mưu gian ứa đầy,

bởi thế chúng đã làm lớn, làm giàu,

28 và nên béo mập, nhễ nhãi;

về đàng dữ, chúng đã vượt quá mức phải chăng.

Kiện tụng, chúng không xét xử,

không bàu chữa cho mồ côi may mắn,

không xử lý ngay cho kẻ bần cùng.

29 Những điều ấy, há Ta lại không trừng trị hay sao - sấm của Yavê --

hay trên một dân tộc ngữ ấy, hồn Ta lại không báo thù?

30 Những điều rùng rợn quái đản đã xảy ra trong xứ:

31 Tiên tri tuyên sấm nhân danh gian tà,

tư tế thì tự tiện dạy đường đạo lý, dân Ta ưa thích như thế,

nhưng các ngươi sẽ làm gì một khi vận cùng đến nơi?

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page