Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 06 -

 

Án phạt trên Yêrusalem

1 Hãy tẩu thoát khỏi Yêrusalem, hỡi con cái Benyamin;

Ở Têqoa hãy rúc tù và, trên Bet-ha-Kêrem, hãy gióng hiệu lên

vì từ phương Bắc họa tai đã ló, một sự đổ vỡ lớn lao.

2 Nữ tử Sion diễm lệ, yêu kiều, Ta sẽ cho chết ngủm!

3 Mục đồng kéo tới nó với đàn thú vật

trên đó, chúng đã cắm lều xung quanh,

mỗi người đã chiếm bãi chăn cho mình.

"4 Hãy tuyên thánh chiến với nó. Dậy! Ta tiến lên vào lúc ban trưa!

Vô phúc! Ngày đã xế, bóng đã ngã về chiều!

5 Dậy! Ta tiến lên vào lúc đêm hôm,

Ta hãy phá hủy các lâu đài của nó!"

6 Vì Yavê các cơ binh phán thế này:

Hãy chặt cây, hãy đắp lũy hãm Yêrusalem:

Ðó là một thành đã bị lên án, trong nó chỉ tòan là áp bức.

7 Như giếng nhỉ nước, cũng vậy nó nhỉ ra ác độc;

trong nó rặt nghe những hung tợn bạo hành,

luôn luôn trước nhan Ta, giãi ra đau thương, đánh đấm!

8 Yêrusalem hỡi, hãy biết sửa mình, kẻo Ta phải cạch mặt với ngươi,

kẻo Ta sẽ biến ngươi thành hoang địa, một xứ không còn ở được.

9 Yavê các cơ binh phán thế này:

"Hãy mót cho kỹ những gì sót lại của Israel, như mót cây nho;

như người hái nho, hãy luồn tay qua lại trên các nhánh.

10 - Với ai tôi phải nói, phải đoan chứng để họ nghe cho?

Này tai chúng, tai không cắt bì, chúng không thể nào chú ý được,

này lời Yavê đã nên trò cười đối với chúng, chúng không màng tới!

11 Còn tôi, tôi đầy phẫn nộ của Yavê, vô phương cầm lại.

-- Hãy đổ xuống trẻ thơ ngoài ngõ,

trên đám trai tráng tụ lại với nhau, vì bị lôi cuốn hết,

cả đàn ông lẫn đàn bà già nua với những người tuổi tác.

12 Nhà của chúng sẽ sang cho người khác, ruộng và vợ một trật,

vì Ta sẽ giương tay chống lại dân cư trong xứ, -- sấm của Yavê.

13 Ấy vì từ kẻ bé đến người lớn, cả lũ đều trục lợi,

từ tiên tri đến tư tế, cả lũ đều gian ngoa.

14 Sự đổ vỡ của dân Ta, chúng ràng qua quít những rằng:

"Yên lành, yên lành!" Mà nào có yên lành đâu.

15 Chúng sẽ phải xấu hổ, bởi chúng đã làm điều gở.

Nhưng ngay xấu hổ, chúng cũng không còn cảm thấy,

chúng cũng chẳng biết nhục nhã.

Cho nên chúng sẽ ngã giữa những kẻ ngã gục,

vào thời Ta trừng phạt, chúng sẽ lăn nhào, Yavê đã phán.

16 Yavê phán thế này:

Hãy dừng lại trên các đường đi thuở đầu,

hãy tìm hỏi những lối ngàn xưa: Ðâu là đường lành mà đi theo,

và các ngươi sẽ tìm thấy sự nghỉ ngơi cho tâm hồn!

Nhưng chúng nói: "Chúng tôi không đi!"

17 Ta đã đặt trên chúng, quân canh: "Hãy chú ý đến tiếng loa!"

Nhưng chúng nói: "Chúng tôi không chú ý!"

18 Cho nên, hỡi các dân tộc, hãy nghe,

hỡi công bộc, hãy nhận biết điều sẽ xảy đến trên chúng!

19 Ðất hãy nghe: Này Ta sắp giáng họa xuống trên dân này.

Ðó là hoa quả do ý nghĩ của chúng,

vì chúng đã không chú ý vào lời lẽ của Ta,

và lời chỉ giáo của Ta, chúng đã khinh nhờn.

20 Là cái thá gì đối với Ta, hương từ Saba đến,

hay trầm quí phương xa? Thượng hiến của ngươi,

Ta không đoái, lễ tế của các ngươi, Ta không nhận,

21 cho nên đây là lời Yavê phán:

Này đằng trước dân ấy, Ta đặt chướng ngại, và chúng sẽ trượt nhào,

cả cha lẫn con, láng giềng bầu bạn đều vong mạng.

22 Ðây là lời Yavê phán: Này một dân từ đất phương Bắc sẽ đến,

từ địa cực sẽ chỗi dậy một nước lớn.

23 Chúng cầm cung nỏ, câu liêm, chúng độc ác không biết xót thương,

tiếng chúng thét vang như biển động, chúng cỡi trên mình ngựa.

Ai nấy đều trang bị để xung trận, đánh vào ngươi, hỡi nữ tử Sion.

24 Ta nghe tin ấy, tay đã rụng rời,

bồi hồi bíu lấy Ta, cái đau quặn ruột như gái lâm bồn.

25 Ðừng ra đồng, đường cái đừng đi,

vì kìa gươm quân thù, kinh hoàng tứ phía!"

26 Hỡi nữ tử dân Ta, hãy quấn lấy bao bị,

hãy lăn vào tro, hãy để tang, tang con một, và khóc cay khóc đắng,

vì bất thình lình, nó đến trên ta, con người tàn phá.

27 Ta sẽ đặt ngươi để thí luyện dân ta,

để ngươi nhìn biết và sát hạch đường đi của chúng.

28 Chúng hết thảy là những tay tổ loạn tặc,

gieo rắc vu oan và đồi bại cả lũ.

29 Ống bễ hồng hộc, lò đã rực cháy?

Nhưng hão huyền thay, công trình của thợ luyện kim,

chì, đồng, sắt, những đồ bất hảo không chịu tách ra.

30 Người ta gọi chúng là bạc thải, vì Yavê đã thải chúng đi.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page