Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 46 -

 

1 Lời của Yavê đã đến với tiên tri Yêrêmya về các dân tộc.

 

V. Sấm Trên Các Dân Tộc

 

2 Về Aicập:

Chống lại binh của Pharaô Nêkô, vua Aicập, tại bờ sông Phơrat ở Karkơmish, và đã bị Nabukôđônôsor đánh bại, năm thứ tư đời Yôyaqim, con của Yôsya, vua Yuđa:

3 Sẵn sàng thuẫn với lá chắn, hãy xông ra trận tiền!

4 Thắng ngựa đi! Kỵ binh hãy phóc lên,

hàng ngũ chỉnh tề, với chiến mã,

với xà mâu chuốt sáng, với áo giáp trên mình!

5 Mà sao tôi thấy chúng hãi sợ?

Chúng tháo lui, anh hùng của chúng đã thất điên bát đảo,

chúng đã chạy trồn, không dám ngó lui,

kinh hoàng tứ phía - sấm của Yavê!

6 Lanh chai không kịp trốn, anh hùng cũng không thoát nạn!

Trên phương Bắc, nơi mé sông Phơrat,

chúng đã trượt ngã, lăn nhào!

7 Ai đó tiến lên ví thể Nil, nước cuồn cuộn tựa những dòng sông?

8 Aicập tiến lên ví thể Nil, nước cuồn cuộn tựa những dòng sông!

Nó nói: "Ta sẽ tiến lên che rợp đất,

Ta sẽ tiêu diệt thành thị với dân cư!

9 Ngựa hãy xông lên, xe hãy lăn cuồng, xin các anh hùng xuất trận!

Kush và Put, những người cầm thuẫn,

dân Lyđi, những kẻ trương cung",

10 Ðó là ngày của Ðức Chúa Yavê các cơ binh,

ngày báo thù để rửa hận trên quân địch!

Gươm làm thịt và no ứ, tha hồ nhậu huyết chúng,

vì là lễ tế kính Ðức Chúa Yavê các cơ binh,

nơi đất Bắc, trên bờ sông Phơrat.

11 Ngươi hãy lên Galaađ lấy dầu bóp, hỡi trinh nữ con gái Aicập!

Nhưng ngươi có lấy thuốc nhiều cũng vô ích,

vết thương ngươi vô phương se miệng!

12 Các nước đã nghe biết cái nhuốc hổ của ngươi,

tiếng ngươi ai oán đã inh (tai) thiên hạ,

vì anh hùng trượt trên anh hùng, cả hai lăn nhài một trật!

 

Aicập bị xâm lăng

13 Lời Yavê phán với tiên tri Yêrêmya, khi Nabukôđônôsor, vua Babel, tiến đánh Aicập:

14 Hãy rao ở Migđol tại Aicập, hãy thông báo ở Noph và Takhpankhes.

Rằng: Hãy đứng lên, sẵn sàng, vì gươm đã hoành hành tứ phía.

15 Tại sao Apis đã đào tẩu, uy linh của ngươi đã không cầm cự?

Ấy vì Yavê đã cho nó một chưởng ngàn cân.

16 Nó đã trượt ngã, nó đã lăn chiêng!

Ðức này bảo đứa nọ: "Dậy, ta hãy lui về dân ta,

về nơi sinh quán, tránh gươm bạo tàn".

17 Chúng gọi tên Pharaô, vua Aicập, là "ồn ào lỡ dịp!"

"18 Ta sống - sấm của Ðức Vua, Yavê các cơ binh là Danh Người --

Quả như Tabor giữa các núi non,

như Karmel (ngất nghểu) trên biển, nó sẽ đến!"

19 Hỡi con gái ở Aicập, hãy lo bó gói đi đày,

vì Nôph sẽ nên mối kinh rợn, tan hoang không người ở!

20 Aicập như con bò tơ xinh tốt.

Nhưng con ruồi trâu phương Bắc đến trên nó.

21 Cả những lính thuê giữa nó cũng như bò tơ nuôi mập ù,

cả chúng nữa cũng quay lưng

cùng nhau chạy trốn: chúng đã không cầm cự,

khi ngày nguy khốn của chúng đến nơi, thời chúng bị hỏi tội!

22 Nghe kìa, như con rắn nó rít,

trong lúc (địch) với binh hùng kéo đến:

Chúng múa rìu xông tới như những tiều phu

23 đốn rừng của nó - sấm của Yavê --

ai nào đếm nổi, chúng nhiều hơn châu chấu, thật là vô số!

24 Nó phải hổ mặt hổ mày, con gái Aicập,

nó đã bị nộp trong tay một dân phương Bắc.

25 Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của Israel, phán: Này Ta sắp hỏi tội Amôn (thành) Nô, cùng với Pharaô lẫn Aicập, và các thần, các vua của nó, Pharaô và những ai tin cậy vào nó. 26Ta sẽ nộp chúng trong tay những kẻ tìm hại mạng chúng, trong tay Nabukôđônôsor, vua Babel, trong tay các bầy tôi của nó. Nhưng sau đó, xứ sẽ lại có dân ở như những ngày xưa kia - sấm của Yavê.

27 Còn ngươi, đừng sợ, hỡi Yacob, tôi tớ của Ta,

đừng kinh hãi, hỡi Israel!

Vì này Ta sẽ cứu ngươi từ các phương xa,

và dòng giống ngươi từ đất lưu đày;

Yacob sẽ trở về và được an cư, vô tư lự, không người dọa nạt!

28 Còn ngươi, đừng sợ hãi, hỡi Yacob, tôi tớ của Ta - sấm của Yavê --

vì có Ta ở với ngươi khi giữa các dân Ta ra án tru di,

những nơi Ta đã xua ngươi tới. Song với ngươi,

Ta sẽ không ra án tru di, Ta chỉ sửa dạy ngươi theo tình độ lượng,

không muốn để ngươi có tội mà lại vô can.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page