RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 3 nam 2009

 


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 31/03/2009:

S iep cua c Thanh Cha nhan Ngay The Gii cau cho n goi

 

Ngay 28/03/2009:

Ban tng trnh cua DCCT Thai Ha ve phien toa Phuc Tham x 8 Giao Dan

 

Ngay 27/03/2009:

Luan chng bao cha phien toa phuc tham x 8 giao dan Thai Ha

 

Ngay 26/03/2009:

Chng trnh vieng tham cua c Thanh Cha Bien c 16 tai Thanh a

 

Ngay 25/03/2009:

Thanh le truyen chc Pho Te cho 46 Thay thuoc 6 giao phan Mien Bac VN

trong the gian nhng khong thuoc ve the gian

 

Ngay 22/03/2009:

Thanh le sang chua nht tai Luanda, Angola, Phi Chau

oi thoai lien ton TC gap g ngi Islam tai Phi chau

 

Ngay 21/03/2009:

Ngay th ba c Thanh Cha vieng tham Angola Phi Chau

 

Ngay 20/03/2009:

c Thanh Cha bat au vieng tham Angola Phi Chau

TC tham Cameroun Nhng Tn Th Chia Se Vi Chau Phi

 

Ngay 19/03/2009:

Giao Phan Thanh Hoa oan Tu Trong Ngay ai Hanh

c Thanh Cha chu s thanh le trao Tai Lieu Thng HGM Phi chau

 

Ngay 18/03/2009:

No Le Thi ai Mi Tren at Malaysia

Ky niem 40 nam ai phat thanh Chan ly A chau

Ngay th hai chuyen vieng tham muc vu cua c Thanh Cha tai Camerun

c Thanh Cha bat au len ng vieng tham Phi chau

 

Ngay 16/03/2009:

c Thanh Cha tuyen bo m Nam Linh Muc t 19/06/2009 en 19/06/2010

 

Ngay 14/03/2009:

Vai net ve Huynh oan thanh Pio X va tham canh ly giao

 

Ngay 13/03/2009:

Mot so nhan nh ve bc th TC gi cac Giam Muc tren the gii

 

Ngay 12/03/2009:

Th cua TC gi cac Giam Muc ve viec giai va tuyet thong cho 4 Giam Muc

 

Ngay 9/03/2009:

c Thanh Cha vieng tham Toa o Sanh Roma

 

Ngay 8/03/2009:

c Thanh Cha vieng tham Camerun va Angola Phi Chau

 

Ngay 4/03/2009:

TC keu goi gii tre Cong Giao song va thong truyen hy vong

c Tan Giam Muc Nguyen Van Ban lan au tien s kien Giao Phan

 

Ngay 3/03/2009:

GM Nguyen V Ban Tra Li Phong Van Cua Ban truyen Thong GP BMT

 

Ngay 2/03/2009:

Nhng ieu kien can thiet cho tien trnh hoa bnh tai Thanh a

 

Ngay 1/03/2009:

Huan c cua TC trc gi Kinh Truyen tin Chua nht 1/03/2009

 


Tin Tc nam 2009 :  | | thang 1 | | thang 2 | |

Tin Tc nam 2008 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2007 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright (C) 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: May 02, 2009 .