RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 12 nam 2008

 


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 31/12/2008:

c Thanh Cha chu s Kinh Chieu va Ta n cuoi nam

 

Ngay 30/12/2008:

Cac Thng Phu keu goi cham dt chien tranh tai Gaza

 

Ngay 29/12/2008:

c Thanh Cha keu goi nh chien tai Gaza

 

Ngay 28/12/2008:

Le Giang Sinh 2008 tai tnh ien Bien, Lai Chau va Sn La

 

Ngay 27/12/2008:

Tan man Noel 2008 Sn La Chuyen la co that

 

Ngay 26/12/2008:

Dong Thanh Phaolo thanh Chartres ky niem 125 nam tai TGP Ha Noi

 

Ngay 25/12/2008:

c Thanh Cha c hanh thanh le em Giang Sinh 2008

S iep Giang sinh 2008 cua c Thanh Cha

Cam nhan em Giang sinh Ha noi

 

Ngay 24/12/2008:

Khanh thanh hang a mang co tai Quang trng Thanh Phero

 

Ngay 23/12/2008:

n khieu nai khan cap cua Dong n Thanh Phaolo Vnh Long

Th mng Giang Sinh cua LM Be Tren Dong Chua Cu The Thai Ha

 

Ngay 22/12/2008:

c Thanh Cha tiep kien Hong y oan va cac chc sac Toa Thanh

 

Ngay 19/12/2008:

Toa Thanh de dat ve tuyen ngon ong tnh luyen ai

Cac c quan thong tan Cong Giao quoc te ung ho lap trng DCCT VN

N tu ngu ngoai ng

 

Ngay 18/12/2008:

Th cua GM Vnh Long ve phan at cua tu vien Dong Thanh Phaolo

 

Ngay 16/12/2008:

Mng ky niem 80 nam thanh lap quoc gia thanh pho Vaticang

 

Ngay 15/12/2008:

Mot ieu nguyen c

 

Ngay 14/12/2008:

Bai Hat Me i oai Thng Xem Nc Viet Nam lai bat au pho bien tr lai

 

Ngay 13/12/2008:

Cac quai vat cua xa hoi tan tien ngay nay

 

Ngay 10/12/2008:

Co mot phien toa x ngc a tuyen an

 

Ngay 8/12/2008:

Vai ghi nhan sau Phien toa s tham x 8 giao dan Thai Ha

Luan C Bao Cha Cho Ba Nguyen th Viet

Tng thuat ve phien toa x 8 giao dan Thai Ha

Ngay Lch S cua Giao dan Thai Ha

Hoan ho Giao Hoi Viet Nam Anh Hung

 

Ngay 5/12/2008:

Th Muc Vu 2008 cua Hoi ong Giam muc Viet Nam

TC chia buon vi GH Chnh Thong Nga ve viec c Alexis II qua i

em Le Hoi tan Giam muc Thanh Nam, Nam nh

 


Tin Tc nam 2008 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | |

Tin Tc nam 2007 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright (C) 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: January 12, 2009 .