Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 47 -

 

Suối tự Ðền thờ

1 Ngài đem tôi về lại lối vào Ðền thờ. Và này: Từ bên dưới thềm của Ðền, có nước phun ra hướng về phía Ðông. Vì mặt Ðền quay về (hướng) Ðông. Nước chảy xuống dưới, bên hữu Ðền, phía Nam tế đàn. 2 Ngài dẫn tôi ra theo lối cổng Bắc, và đem tôi đi vòng quanh bên ngoài đến cổng quay về hướng Ðông. Và này: Nước róc rách ở bên hữu. 3 Khi người ấy ra phía Ðông, tay Ngài cầm một thừng đo. Ngài đo 1000 xích. Ngài đem tôi băng qua nước, nước đến mắt cá. 4 Ngài đo 1000 (xích) nữa. Ngài đem tôi băng qua nước, nước đã đến đầu gối. Ngài lại đo 1000 (xích). Ngài đem tôi băng qua, nước đã đến ngang lưng. 5 Ngài đo 1000 (xích) nữa: Một khe rồi, tôi không thể băng qua được nữa, vì nước đã dâng cao; nước sâu bơi được. Một cái khe không băng qua được.

6 Ðoạn ngài nói với tôi: "Ngươi có thấy không, hỡi con người?" Ngài lại đem tôi vào bờ khe. 7 Khi tôi vào rồi thì này: Trên bờ khe, cả hai bên, có nhiều cây lắm. 8 Ngài nói với tôi: "Nước ấy chảy về miền Ðông, xuống vùng hoang giao, rồi ra Biển, nước mặn đắng. Và nước ấy sẽ hóa lành. 9 Và xảy ra làm mọi sinh vật lúc nhúc các nơi có khe chảy đến sẽ sống. Sẽ có rất nhiều cá, vì nước ấy chảy đến đó, và nước biển sẽ hóa lành. Khe ấy chảy đến đâu, thì mọi vật đều được sống. 10 Và sẽ xảy ra là ngư phủ sẽ lập cư ven bờ. Từ En-Gađi đến En-Êglaim, toàn là bãi phơi lưới. Trong biển có đủ loại cá, như ngoài Biển Lớn, nhiều lắm. 11 Còn những đầm, những phá của Biển sẽ hóa lành, nhưng được dành (lại để lấy) muối. 12 Dọc theo khe, hai bên bờ, mọc lên mọi thứ cây ăn được. Lá chúng không hề úa, và quả không bao giờ hết. Hàng thánh, cây sẽ bói quả. Vì nước khe phun ra từ thánh điện. Trái cây dùng để ăn, còn lá thì để làm thuốc".

 

Chia đất lại

13 Ðức Chúa Yavê phán thế này: Ðây là ranh giới các ngươi sẽ theo mà chia xứ với nhau làm cơ nghiệp giữa mười hai chi tộc Israel. Yuse sẽ được hai phần. 14 Các ngươi sẽ lĩnh lấy xứ ấy làm cơ nghiệp, ai cũng như ai, xứ Ta đã giơ tay lên (mà thề) là Ta ban cho cha ông các ngươi. Xứ ấy sẽ là cơ nghiệp dành cho các ngươi.

15 Ðây là ranh giới của xứ: Phía Bắc: Từ Biển Lớn qua Khetlôn, đến lối vào Khamat: Xơđađ, 16 Bêrôt, Sibơraim, giữa ranh giới Ðama và ranh giới Khamat, Khaxer-ha-Tikôn giáp ranh giới Hauran. 17 Như vậy ranh giới đi từ Biển đến Khaxar-Ênôn, Bắc giáp ranh giới Ðama và ranh giới Khamat. Ðó là phía Bắc. 18 Phía Ðông: (Từ Khaxer-Ênôn) giữa Hauran và Ðama; (rồi sông) Yorđan làm ranh giới giữa Galaađ và xứ Israel, cho đến Biển Ðông, đến Thamar. Ðó là phía Ðông. 19 Phía Nam: Từ Thamar đến vùng nước Mơribah-Cađes, qua Khe (Aicập), (rồi) đến Biển Lớn. Ðó là hướng ly, phía Nam. 20 Phía Tây: Biển lớn là ranh giới cho đến trước mặt lối vào Khamat. Ðó là phía Tây.

21 Các ngươi sẽ chia xứ cho các chi tộc Israel. 22 Và sẽ xảy ra là: Các ngươi sẽ gieo thăm chia xứ làm cơ nghiệp cho các ngươi và khách ngụ cư ở trọ giữa các ngươi, những người đã sinh con đẻ cái giữa các ngươi. Các ngươi phải coi chúng như người bản xứ trong hàng con cái Israel. Làm một với các ngươi, chúng sẽ rút thăm lãnh cơ nghiệp giữa các thị tộc Israel. 23 Sẽ xảy ra là khách ngụ cư ở trọ trong chi tộc nào, thì người ta sẽ cấp cho nó cơ nghiệp ở đó. - Sấm của Ðức Chúa Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page