Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 38 -

 

Gog xông đánh, Israel khôi phục

1 Xảy có lời Yavê đến với tôi rằng: 2 Con người hỡi, hãy quay mặt hướng về phía Gog ở xứ Magog, đại lãnh tụ của Mêshek và Tubal. Ngươi hãy tuyên sấm trên nó. 3 Ngươi sẽ nói: Ðức Chúa Yavê phán thế này: Này Ta có chuyện với ngươi, hỡi Gog, đại lãnh tụ của Mêshek và Tubal. 4 Ta sẽ bắt ngươi quày lại. Ta sẽ tra móc vào hàm ngươi. Ta sẽ cho ngươi xuất chinh với tất cả đạo binh của ngươi: Chiến mã và kỵ binh, hết thảy đều ăn vận bảnh bao, một lực lượng hùng hậu với lá chắn và khiên mộc, hết thảy đều quen nghề binh đao. 5 Batư, Kush, và Put (cùng đi) với chúng, hết thảy (đều chỉnh tề) khiên mộc mũ chiến. 6 Gomer và tất cả binh đội, Bet-Togarma mãi vùng cực Bắc với tất cả binh đội. Với ngươi có những dân đông đảo. 7 Hãy sẵn sàng, hãy chuẩn bị, ngươi và tất cả lực lượng ngươi đã chiêu mộ được bên ngươi. Ngươi sẽ túc trực đó cho Ta. 8 Sau bao nhiêu ngày, ngươi sẽ được mộ. Vào buổi niên cùng thế tận, ngươi sẽ đến trong một xứ mà dân đã được phục hồi khỏi nạn binh đao, đã được thâu họp lại từ biết bao nhiêu dân nước trên núi non của Israel, (núi non) đã là tàn tích lâu đời, (một dân) đã được kéo ra khỏi các dân; và hết thảy chúng đang ở yên hàn. 9 Ngươi sẽ tiến lên như vũ bão. Ngươi sẽ đến như đám mây làm rợp cả xứ, ngươi và tất cả binh đội cùng những dân đông đảo với ngươi.

10 Ðức Chúa Yavê phán thế này: Sẽ xảy ra là trong ngày ấy: Tự lòng ngươi sẽ xảy ra những ý nghĩ! Ngươi sẽ mưu mô chước độc. 11 Ngươi nói: "Ta sẽ tiến lên đánh một xứ bỏ ngỏ. Ta sẽ xông vào những kẻ hiếu hòa, hết thảy đều đang ở yên hàn, không tường lũy, những người không có then cài cửa đóng. 12 Ðể đánh cướp, để bóc lột, để tra tay trên những tàn tích đã nên trù mật, trên một dân đã được đoàn tụ từ các dân tộc, (trên một dân) đã gầy lại được súc vật và của cải; trên những ngươi ở chính rốn của thế giới". 13 Saba và Ðơđan, những con buôn Tarsis, và tất cả các thương gia của nó sẽ nói với ngươi: "Phải chăng ngài đến để đánh cướp? Phải chăng là để bóc lột mà ngài đã chiêu binh mộ tướng? Ðể chở đi bạc vàng? Ðể bắt lấy súc vật và của cải? Ðể thu chiến phẩm lớn lao?"

14 Cho nên hãy tuyên sấm, hỡi con người, mà nói với Gog: Ðức Chúa Yavê phán thế này: Ngày ấy, trong khi dân Ta đang ở yên hàn, ngươi sẽ không chỗi dậy đó sao? 15 Ngươi đến từ nơi ngươi, từ vùng cực bắc, ngươi và những dân đông đảo với ngươi. Hết thảy đều phi ngựa! Một lực lượng hùng hậu, một đạo binh lớn. 16 Ngươi tiến lên đánh Israel dân Ta, như đám mây làm rợp cả xứ. Sự sẽ xảy ra vào buổi niên cùng thế tận, Ta để ngươi đến đánh xứ của Ta, ngõ hầu các dân tộc biết Ta, hỡi Gog, khi nơi ngươi, Ta hiển thánh mình Ta trước mắt chúng.

17 Ðức Chúa Yavê phán thế này: Lại không phải chính về ngươi mà Ta đã phán vào những ngày trước kia, qua miệng các tôi tớ Ta là các tiên tri của Israel đó sao? Họ đã tuyên sấm vào những ngày ấy [năm ấy] là Ta sẽ cho ngươi đến đánh chúng. 18 Sẽ xảy ra là trong những ngày ấy, ngày Gog đến trên thửa đất của Israel, -- sấm của Ðức Chúa Yavê - phẫn nộ của Ta sẽ xông lên mũi Ta. 19 Trong sự phẫn ghen, trong lửa chấn nộ của Ta, Ta nói: Ðã hẳn ngày ấy sẽ có động đất dữ dội trên thửa đất của Israel. 20 Trước nhan Ta, (hết thảy) đều run khiếp: Cá biển, chim trời, dã thú, tất cả rắn rít bò trên đất, và loài người hết thảy trên mặt đất. Núi non sập xuống. Những rẫy triền đồi vỡ lở. Mọi thành lũy lăn nhào xuống đất. 21 Ta sẽ gọi cả khối kinh khiếp chống lại nó - sấm của Ðức Chúa Yavê - gươm đứa này chĩa vào đứa khác. 22 Ta sẽ đương đầu với nó bằng ôn dịch và máu đổ. Ta sẽ giáng xuống mưa như thác đổ cùng mưa đá, lửa và diêm sinh, trên nó, trên binh đội của nó, trên những dân đông đảo đi với nó. 23 Ta sẽ cho thấy, Ta lớn lao thánh đức thế nào! Trước mặt những dân đông đảo, Ta sẽ tỏ mình. Và chúng sẽ biết Ta là Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page