Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 15 -

 

Gỗ nho vô dụng

1 Có lời Yavê đến với tôi mà rằng: 2 Con người hỡi, gỗ nho là gì so với mọi thứ gỗ cây leo, giữa các cây cối trên rừng? 3 Họa chăng có thể lấy gỗ nó dùng vào việc gì? Hay lấy nó làm các mấu dùng để treo bất cứ đồ gì? 4 Này nó đã bị vất làm mồi cho lửa, lửa đã đốt hai đầu, và khúc giữa đã cháy, nó còn dùng được việc gì nữa? 5 Này, ngay khi còn nguyên vẹn, đã không thể dùng nó vào việc gì rồi, huống hồ là khi lửa đã thiêu nó cháy, nó còn có thể dùng vào việc gì nữa? 6 Cho nên Ðức Chúa Yavê phán thế này: Cũng như gỗ nho giữa cây cối trên rừng, mà Ta đã vất làm mồi cho lửa, cũng vậy Ta sẽ vất bỏ dân cư Yêrusalem. 7 Ta sẽ tỏ uy nhan Ta trên chúng; chúng ra khỏi lửa, nhưng lửa sẽ thiêu chúng, và các ngươi sẽ biết Ta là Yavê, khi Ta tỏ uy nhan Ta trên chúng. 8 Và Ta sẽ cho xứ thành hoang địa vì chúng đã phạm điều vô đạo, -- sấm của Ðức Chúa Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page