Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 25 -

 

II. Sấm Trên Các Dân Tộc

 

Sấm trên Ammôn

1 Xảy có lời Yavê đến với tôi rằng: 2 Con người hỡi, hãy quay mặt về phía con cái Ammôn mà tuyên sấm trên chúng. 3 Ngươi sẽ nói với con cái Ammôn: Hãy nghe lời Ðức Chúa Yavê, Ðức Chúa Yavê phán thế này: Nhân vì ngươi (diễu cợt mà) nói: A ha! trên thánh điện của Ta, bởi nó đã bị tục hóa, trên thửa đất của Israel, bởi nó đã bị tan hoang, và trên Nhà Yuđa, bởi chúng đã phải đi đày, 4 cho nên này Ta sẽ nộp ngươi cho con cái Phương Ðông chiếm lấy, chúng sẽ đóng trại của chúng nơi ngươi và nơi ngươi, chúng sẽ dựng lều. Chúng sẽ ngốn hoa quả của ngươi, chúng sẽ uống sữa của ngươi. 5 Ta sẽ cho Rabbah thành bãi chăn lạc đà, và (làng mạc) con cái Ammôn làm ràn chứa cừu dê, và các ngươi sẽ biết Ta là Yavê. 6 Quả thế, Ðức Chúa Yavê phán thế này: Nhân vì ngươi vỗ tay, dậm chân và vui thích, hồn đầy những khinh khỉnh trên thửa đất Israel, 7 cho nên, này Ta giương tay chống lại ngươi và thí ngươi làm mồi cướp cho các dân tộc. Ta sẽ tiễu trừ ngươi khỏi số các dân; Ta sẽ cho ngươi tiêu ma khỏi hàng các xứ, Ta sẽ tru diệt ngươi và ngươi sẽ biết Ta là Yavê.

 

Sấm trên Moab

8 Ðức Chúa Yavê phán thế này: Nhân vì Moab và Sêir dám nói: "Kìa, Nhà Yuđa đã nên như mọi dân tộc khác!" 9 cho nên, này Ta sẽ mở toang sườn núi Moab, triệt hạ các thành của nó, từ đầu đến cuối, kim hoa của xứ sở: Bet-ha-Yơshimôt, Baal-Mơôn, Qiriataim. 10 Ta sẽ nộp Moab làm một với Ammôn cho con cái Phương Ðông chiếm cứ, khiến trong các dân tộc không còn ai nhớ đến con cái Ammôn. 11 Trên Moab, Ta sẽ ra án phạt và chúng sẽ biết Ta là Yavê.

 

Sấm trên Eđom

12 Ðức Chúa Yavê phán thế này: Nhân vì Eđom đã trả thù một cách độc địa trên Nhà Yuđa, và đã phạm trọng tội khi trả thù trên chúng, 13 cho nên, Ðức Chúa Yavê phán thế này: Ta sẽ giương tay trên Eđom mà tiễu trừ khỏi nó cả người lẫn vật, và biến nó thành phế tích từ Têman cho đến Ðơđan; chúng sẽ ngã gục gươm đâm. 14 Ta sẽ trao việc trả thù trên Eđom trong tay dân Ta là Israel, và chúng sẽ chiếu theo cơn giận và sự phẫn nộ của Ta mà xử với Eđom, và Eđom sẽ biết cách Ta trả thù, -- sấm của Ðức Chúa Yavê.

 

Sấm trên Philitin

15 Ðức Chúa Yavê phán thế này: Nhân vì dân Philitin xử theo thù óan và đã trả thù một cách độc địa, hồn đầy khinh khỉnh, chỉ muốn vì mối thù vạn đại mà hủy diệt, 16 cho nên Ðức Chúa Yavê phán thế này: Này Ta giương tay trên dân Philitin và sẽ tiễu trừ quân Kơrêti, và tiêu diệt những gì sót lại ở vùng duyên hải. 17 Ta sẽ trả thù khốc liệt trên chúng và phẫn nộ mà trừng trị chúng, và chúng sẽ biết Ta là Yavê khi Ta báo thù trên chúng.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page