Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 46 -

 

Các quy định khác

1 Ðức Chúa Yavê phán thế này: Cổng tiền đình bên trong quay về hướng Ðông phải đóng lại trong những ngày làm việc. Ngày Hưu lễ, phải mở nó ra. Ngày sóc, cũng phải mở nó ra. 2 Vị lãnh tụ sẽ đi vào theo lối tiền sảnh, từ bên ngoài. Người sẽ đứng nơi thành cửa. Còn các tư tế sẽ dâng hy sinh thượng hiến và kỳ an của người. Người sẽ thờ lạy nơi ngạch cổng, đoạn đi ra. Cổng không được đóng lại cho đến chiều. 3 Dân trong xứ sẽ thờ lạy trước nhan Yavê nơi lối vào cổng ấy, các Hưu lễ và các ngày sóc.

4 Lễ thượng hiến vị lãnh tụ phải hiến dâng cho Yavê ngày Hưu lễ, là sáu chiên hoàn hảo và một cừu đực hoàn hảo. 5 Còn lỡi cúng, thì cứ mỗi cừu đực một êpha (bột); còn về chiên, thì lỡi cúng sẽ dâng tùy ý. Còn dầu, thì cứ mỗi êpha (bột), một hin (dầu). 6 Ngày sóc, (của lễ là) một con bò tơ hoàn hảo; sáu chiên và một cừu đực. các vật ấy phải hoàn hảo. 7 Nó sẽ dâng làm lỡi cúng, cứ mỗi con bò tơ một êpha (bột), cứ mỗi cừu đực một êpha (bột); còn về các chiên, (lỡi cúng sẽ) tùy sức. Còn dầu, thì cứ mỗi êpha (bột), một hin (dầu).

8 Vị lãnh tụ khi vào thì phải vào theo lối tiền sảnh nơi cổng và cũng theo đường ấy mà ra. 9 Còn dân trong xứ khi vào dự khánh tiết trước nhan Yavê, thì ai vào theo lối cổng Bắc để thờ lạy, sẽ phải ra theo lối cổng Nam. Còn ai vào theo lối cổng Nam, thì sẽ phải ra theo lối cổng Bắc. Người ta không được trở lại bằng lối cổng mình đã vào. Nhưng người ta phải ra bằng phía ngược lại lúc vào. 10 Vị lãnh tụ phải vào giữa dân khi dân vào, và ra khi dân ra. 11 Trong các đại lễ và khánh tiết lỡi cúng (phải dâng là) cứ mỗi con bò tơ một êpha (bột); mỗi cừu đực, một êpha (bột). Còn về chiên, thì lỡi cúng bao nhiêu là tùy ý. Còn dầu, thì cứ mỗi êpha (bột), (dâng) một hin (dầu).

12 Và khi nào vị lãnh tụ dâng lễ vật làm lễ thượng hiến hay kỳ an, làm lễ vật cho Yavê, người ta sẽ mở cổng ở hướng Ðông cho nó. Nó sẽ dâng thượng hiến hay kỳ an như nó đã dâng ngày Hưu lễ. Ðoạn nó đi ra, và người ta sẽ đóng cổng lại.

13 Mỗi ngày ngươi sẽ dâng một con chiên một tuổi hoàn hảo làm thượng hiến cho Yavê. Ngươi sẽ tế nó mỗi buổi sáng. 14 Và mỗi buổi sáng, ngươi sẽ dâng lên Người lỡi cúng là một phần sáu êpha (bột) và một phần ba hin dầu để thấm vào bột tinh làm lỡi cúng dâng Yavê. (Ðó là) một qui định vĩnh viễn. 15 Chúng sẽ dâng chiên, lỡi cúng và dầu mỗi buổi sáng làm thượng hiến hàng ngày.

 

Cơ nghiệp của lãnh tụ

16 Ðức Chúa Yavê phán thế này: Khi vị lãnh tụ lấy cơ nghiệp của nó ban làm tặng vật cho ai trong hàng con cái, của ấy sẽ thuộc về con cái nó. Nó sẽ là sở hữu của họ bởi quyền hưởng thụ gia tài. 17 Còn khi nào nó lấy phần cơ nghiệp của nó ban làm tặng vật cho một người nào trong các bầy tôi của nó, của ấy sẽ thuộc về người bầy tôi cho đến năm giải tỏa; đoạn nó lại về với vị lãnh tụ. Chỉ có phần cơ nghiệp của con cái nó mới thuộc hẳn về họ.

18 Vị lãnh tụ không được lấy phần cơ nghiệp của dân, dùng áp bức truất quyền sở hữu của dân. Nó chỉ được lấy phần sở hữu của nó mà lập cơ nghiệp cho con cái. Ngõ hầu dân Ta không bị phân tán, mỗi người xa sở hữu của mình.

19 Ngài dẫn tôi ngang qua lối vào bên cạnh cổng, đến những phòng thánh dành cho tư tế, (những phòng) quay về hướng Bắc. Và này: Ở đó có một khoảng ở mút phía Tây. 20 Ngài nói với tôi: "Ðây là chỗ các tư tế luộc hy sinh tạ tội và xá tội, và nấu nướng đồ lỡi cúng, để khỏi phải đem ra tiền đình bên ngoài mà truyền sự thánh cho dân". 21 Ðoạn ngài đem tôi ra tiền đình bên ngoài. Ngài dẫn tôi qua bốn góc của tiền đình. Và này: Nơi mỗi góc của tiền đình có một sân. 22 Nơi bốn góc tiền đình có những sân nhỏ, dài 40 (xích), rộng 30 (xích). Cả bốn đầu cùng một kích thước. 23 Có một hàng rào đá chạy xung quanh các sân ấy, cả bốn sân. Có những bếp được kê xung quanh, bên dưới hàng rào. 24 Ngài nói với tôi: "Ðó là nhà bếp, chỗ những người phục vụ Ðền nấu nướng hy sinh của dân".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page