Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 29 -

 

Sấm trên Aicập

1 Năm thứ mười, tháng mười, ngày mười hai tháng ấy, xảy có lời Yavê đến với tôi rằng: 2 Con người hỡi, hãy quay mặt hướng về phía Pharaô, vua Aicập mà tuyên sấm trên nó và trên toàn thể Aicập. 3 Hãy lên tiếng. Ngươi sẽ nói: Ðức Chúa Yavê phán thế này: Này Ta chống lại ngươi, hỡi Pharaô, vua Aicập, hỡi thuồng luồng vĩ đại, nằm giữa các kênh Nil của nó, kẻ đã dám nói: "Các kênh Nil thuộc về Ta, chính Ta đã làm ra chúng". 4 Ta sẽ tra móc vào hàm ngươi và Ta sẽ cho cá mú các kênh Nil của ngươi dính vào vảy ngươi, và Ta sẽ nhắc ngươi lên khỏi các kênh Nil của ngươi làm một với tất cả cá mú các kênh Nil của ngươi dính nơi vảy ngươi. 5 Ta sẽ quăng ngươi vào sa mạc, ngươi và tất cả cá mú các kênh Nil của ngươi. Ngươi sẽ ngã gục trên mặt cánh đồng, không ai đi nhặt mà thâu lượm lại. Ta sẽ thí ngươi làm mồi cho thú đất, chim trời. 6 Và toàn thể dân cư Aicập sẽ biết Ta là Yavê! Nhân vì ngươi là cái gậy sậy cho Nhà Israel, 7 chúng có nắm lấy ngươi, thì ngươi răng rắc trên bàn tay và xước rách chúng đến cả vai; chúng có vịn vào ngươi thì ngươi gãy và làm chúng vẹo cả lưng sườn.

8 Cho nên Ðức Chúa Yavê phán thế này: Này Ta sẽ đem gươm đến trên ngươi, Ta sẽ chém phăng nơi ngươi cả người lẫn vật. 9 Và đất Aicập sẽ nên một chốn hoang vu, một cảnh điêu tàn. Và chúng sẽ biết Ta là Yavê! Nhân vì ngươi nói: "Nil thuộc về ta, chính ta đã làm ra!" 10 cho nên này Ta chống lại ngươi và các kênh Nil của ngươi, Ta sẽ biến đất Aicập nên cảnh điêu tàn, nên chốn hoang vu từ Migđol đến Syêna, mãi tận ranh giới Kush. 11 Sẽ không có chân người nào ngang qua nó; sẽ không có chân con thú nào ngang qua nó; nó sẽ không có người ở suốt bốn mươi năm. 12 Ta sẽ biến đất Aicập nên chốn hoang vu gấp mấy những xứ đã bị tan hoang; và gấp mấy thành đã bị tàn phá, các thành của nó sẽ là hoang vu, suốt bốn mươi năm. Ta sẽ phân tán Aicập trong các dân, và đánh bạt chúng đi trong các xứ.

13 Quả thế, Ðức Chúa Yavê phán thế này: Mãn bốn mươi năm, Ta sẽ thâu họp Aicập lại từ các dân, những nơi chúng đã bị phân tán. 14 Ta sẽ đảo vận Aicập và đem chúng về lại xứ Patros nguyên quán của chúng và ở đó chúng sẽ làm thành một nước yếu hèn. 15 Nó sẽ ra yếu hèn hơn các nước để nó đừng cứ tâng mình lên trên các dân tộc; Ta sẽ làm cho chúng thành thiểu số, để chúng đừng đô hộ các dân tộc. 16 Aicập sẽ không còn mối cậy hão cho Nhà Israel, gợi lại cho nó cái tội là hướng theo chúng (mà cầu viện). Và chúng sẽ biết Ta là Ðức Chúa Yavê!

17 Xảy ra là năm hai mươi bảy, tháng thứ nhất, mồng một tháng ấy, có lời Yavê đến với tôi rằng: 18 Con người hỡi, Nabukôđônôsor, vua Babel đã bắt binh lính sung vào dịch vụ nặng nề để đánh Tyrô, đến trọc cả đầu, trầy cả vai mọi người, mà nó và lính của nó chẳng thu được gì ở Tyrô, để bù lại công lao chúng đã đánh thành ấy. 19 Cho nên Ðức Chúa Yavê phán thế này: Này Ta sẽ phó nộp đất Aicập cho Nabukôđônôsor, vua Babel. Nó sẽ lấy đi cái phồn hoa của đất ấy. Nó sẽ tha hồ cướp của, tha hồ cướp bóc. Ðất ấy sẽ là công trả cho binh lính của nó. 20 Ta thí đất Aicập cho nó làm tiền thù lao vì chúng đã giúp việc cho Ta - sấm của Ðức Chúa Yavê!

21 Ngày ấy Ta sẽ cho sừng mọc lên cho Nhà Israel; về phần ngươi, Ta sẽ cho ngươi mở miệng ở giữa chúng; và chúng sẽ biết Ta là Yavê!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page