Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 02 -

 

Thị kiến "Quyển sách"

1 Và Người phán với tôi: "Con người hỡi, hãy đứng dậy, Ta muốn nói với ngươi". 2 Và thoạt Người vừa nói với tôi, thì thần khí nhập vào tôi và đặt tôi đứng dậy và tôi nghe Ðấng nói với tôi.

3 Người phán với tôi: "Con người hỡi, Ta sai ngươi đến với Nhà Israel, đến với những dân phiến loạn, đã từng dấy loạn chống lại Ta, chúng và cha ông chúng đã từng làm nghịch với Ta, cho đến mãi ngày hôm nay. 4 Phường con cái mặt trơ tráo, lòng chai đá! Ta sai ngươi đến với chúng, và ngươi phải nói với chúng: Ðức Chúa Yavê phán như vầy. 5 Phần chúng, dù chúng có nghe hay chẳng nghe - vì chúng là Nhà loạn tặc - chúng cũng phải biết là có tiên tri ở giữa chúng. 6 Còn ngươi, hỡi con người, đừng sợ chúng, trước mặt chúng đừng kiếp đảm, khi dằm bao quanh ngươi và ngươi phải ngồi trên bò cạp. Trước lời lẽ của chúng, ngươi đừng sợ; trước mặt chúng, ngươi đừng khiếp đảm, vì chúng là Nhà loạn tặc. 7 Ngươi sẽ nói với chúng các lời của Ta, cho dù chúng nghe hay chẳng nghe, vì chúng là Nhà loạn tặc.

8 Còn ngươi, hỡi con người, hãy nghe điều Ta sắp nói với ngươi; đừng loạn tặc như Nhà loạn tặc! Hãy há miệng ra mà ăn điều Ta sắp ban cho ngươi". 9 Tôi nhìn, thì này có tay chìa ra cho tôi, và này trên tay có quyển sách. 10 Người mở nó ra trước mặt tôi: Quyển (sách) được viết cả trước cả sau; trong đó có viết những lời ai ca, than vãn, và "hỡi ôi!"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page