Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 39 -

 

1 Phần ngươi, hỡi con người, hãy tuyên sấm trên Gog, ngươi sẽ nói: Ðức Chúa Yavê phán thế này: Này Ta có chuyện với ngươi, hỡi Gog, đại lãnh tụ của Mêshek và Tubal. 2 Ta sẽ bắt ngươi quày lại. Ta sẽ dắt ngươi đi, triệu ngươi lên từ vùng cực bắc. Ta sẽ đem ngươi đến đánh núi non của Israel. 3 Ta sẽ đập gẫy cung nỏ nơi tay trái ngươi. Ta sẽ giựt xuống các mũi tên nơi tay phải ngươi. 4 Trên núi non Israel, ngươi sẽ ngã gục, ngươi và tất cả binh đội của ngươi,cùng những dân đông đảo đi với ngươi. Ta sẽ thí ngươi làm mồi cho mãnh cầm và chim chóc hết thảy cùng dã thú. 5 Trên mặt đồng trống, ngươi sẽ ngã gục. Quả thế, chính Ta đã phán, -- sấm của Ðức Chúa Yavê.

6 Ta sẽ phóng lửa trên Magog, trên những kẻ ở yên hàn trên các đảo. Và chúng sẽ biết Ta là Yavê. 7 Ở giữa Israel, Ta sẽ cho biết Danh thánh của Ta. Ta sẽ không còn để Danh thánh Ta ra ô tục nữa. Các dân tộc sẽ biết Ta là Yavê, Ðấng thánh trong Israel. 8 Này, điều ấy sẽ đến và sẽ thành sự! - sấm của Ðức Chúa Yavê - Ðó là ngày Ta đã nói.

9 Dân cư các thành của Israel sẽ ra chụm lửa và thiêu hủy giáp binh [khiên mộc và lá chắn] cung tên, tay thước, giáo mác. Chúng sẽ dùng để chụm lửa bảy năm. 10 Chúng sẽ không phải đi nhặt củi ngoài đồng. Chúng sẽ không phải mót củi trên rừng. Quả thế, chúng sẽ lấy giáp binh chụm lửa. Chúng sẽ đánh cướp những kẻ đã đánh cướp chúng. Chúng sẽ bóc lột những kẻ đã bóc lột chúng.

11 Sẽ xảy ra là, ngày ấy, Ta sẽ cho Gog một chỗ trứ danh làm mồ chôn trong Israel: Thung lũng Ôbơrim, ở phía Ðông Biển, thung lũng bít (đường) những người qua lại. Người ta sẽ chôn Gog ở đó, làm một với tất cả đoàn lũ của nó. Thiên hạ sẽ gọi đó là "Thung lũng Ðống đa Gog". 12 Ðể tẩy uế cho xứ, Nhà Israel sẽ chôn cất chúng bảy tháng trường. 13 Toàn thể nhân dân trong xứ sẽ lo chôn cất. Ðó là một danh dự cho chúng vào ngày Ta được hiển vinh. - Sấm của Ðức Chúa Yavê.

14 Người ta đặt riêng những người có trách nhiệm thường xuyên phải rảo khắp xứ. Họ phải chôn những thây còn sót lại nơi đồng trống trong xứ, để tẩy uế cho xứ. Họ sẽ lục soát như thế mất bảy tháng. 15 Những người phải rảo khắp xứ sẽ ra đi. Và hễ ai thấy có xương người thì cắm tiêu bên cạnh, chờ cho những người lo chôn cất đem xương chôn ở Thung lũng Ðống-đa Gog. 16 Và cả tên thành cũng là "Ðống-đa". Vậy họ sẽ tẩy uế cho xứ như thế.

17 Phần ngươi, hỡi con người, Ðức Chúa Yavê phán thế này: Hãy nói với chim chóc, mọi loài có cánh, và hết thảy dã thú: Hãy tề tựu lại. Hãy đến. Hãy hội lại từ khắp tứ phía vào lễ tế của Ta, chính Ta tế sát mừng các ngươi một lễ tế lớn lao trên núi non của Israel. Các ngươi sẽ được ăn thịt và uống máu. 18 Các ngươi sẽ ăn thịt võ biền. Các ngươi sẽ uống máu các lãnh tụ thế giới: Những cừu đực, chiên non và dê đực, hết thảy đều là những bò tơ và thú béo Bashan. 19 Tham dự vào lễ tế Ta tế sát mừng các ngươi, các ngươi sẽ ăn mỡ béo cho nó ngấy, các ngươi sẽ uống máu đến say đứ đừ. 20 Nơi bàn tiệc của Ta, các ngươi sẽ được no nê, thết bằng (thịt) chiến mã và ngựa xe, với (thịt) võ biền và hết thảy chiến sĩ - sấm của Ðức Chúa Yavê.

21 Ta sẽ làm rạng vinh quang của Ta trong các dân tộc. Hết thảy các dân tộc đều sẽ thấy án phạt Ta ra và tay Ta giáng xuống trên chúng. 22 Từ ngày ấy về sau, Nhà Israel sẽ biết Ta là Yavê, Thiên Chúa của chúng. 23 Các dân tộc sẽ nhìn biết là chính vì tội lỗi của nó mà Nhà Israel đã phải đi đày. Bởi chúng đã bội tín với Ta, Ta đã che khuất nhan Ta với chúng. Ta đã phó nộp chúng trong tay những kẻ nghịch thù với chúng. Và hết thảy chúng đã ngã gục gươm đâm. 24 Ta đã xử với chúng, chiếu theo sự uế nhơ của chúng và những tội nghịch chúng làm. Ta đã che khuất nhan Ta với chúng.

25 Cho nên Ðức Chúa Yavê phán thế này: Bây giờ Ta quyết đổi vận cho Yacob. Ta sẽ chạnh thương toàn thể Nhà Israel. Ta sẽ nồng nhiệt phát ghen cho Danh thánh của Ta. 26 Chúng sẽ mang lấy hổ nhục của chúng và tất cả sự bội tín chúng đã phạm đến Ta, khi chúng được ở yên hàn trên thửa đất của chúng mà không người dọa nạt. 27 Khi Ta đem chúng từ các dân về, và thâu họp chúng lại từ các xứ thù nghịch với chúng, Ta sẽ hiển thánh mình Ta nơi chúng trước mắt những dân đông đảo. 28 Chúng sẽ biết Ta là Yavê, Thiên Chúa của chúng, khi Ta đã đày chúng qua các dân tộc, rồi Ta lại đoàn tụ chúng lại trên thửa đất của chúng. Và Ta đã chẳng để sót lại người nào trong chúng nơi các chốn đó. 29 Ta sẽ không còn che khuất nhan Ta với chúng nữa. Bởi vì Ta đã đổ Thần khí của Ta xuống trên Nhà Israel - Sấm của Ðức Chúa Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page