Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 14 -

 

Chống thờ quấy

1 Có những người trong hàng kỳ mục Israel đến gặp tôi. Họ ngồi trước mặt tôi. 2 Bấy giờ lời Yavê đến với tôi, mà rằng: 3 Con người hỡi, các người ấy lòng những ngưỡng mộ các thần dơ dáy của chúng và bày dịp tội ngay trước mặt chúng, há Ta lại để chúng thỉnh ý Ta sao? 4 Cho nên ngươi hãy bảo chúng và nói với chúng: Ðức Chúa Yavê phán thế này: Mọi kẻ thuộc Nhà Israel, lòng những ngưỡng mộ các thần dơ dáy của mình và bày dịp tội trước mặt mình, lại dám đi gặp tiên tri, thì chính Ta, Yavê, Ta quyết phải trả lời cho nó, nhân vì các thần dơ dáy nhan nhản của nó, 5 ngõ hầu bắt lòng của toàn thể Nhà Israel phải se lại, vì cả lũ chúng đã phản lại Ta nhân vì các thần dơ dáy của chúng.

6 Cho nên ngươi hãy nói với Nhà Israel: Ðức Chúa Yavê phán thế này: Hãy trở lại, hãy hồi đầu bỏ các thần dơ dáy của các ngươi và hãy quay mặt đi khỏi mọi điều ghê tởm của các ngươi. 7 Quả thế, ai ai thuộc Nhà Israel hay thuộc ngoại kiều ngụ trong Israel mà đã lìa bỏ Ta và lòng những ngưỡng mộ các thần dơ dáy của mình và bày dịp tội trước mặt mình, lại dám đi gặp tiên tri, để nhờ tiên tri thỉnh ý Ta, thì chính Ta, Yavê, Ta quyết phải trả lời cho nó. 8 Ta sẽ tỏ uy nhan Ta trên người ấy, và cho nó thành triệu dấu, thành lời mỉa mai, và Ta sẽ tiễu trừ nó khỏi dân Ta và các ngươi sẽ biết Ta là Yavê.

9 Còn về tiên tri, nếu nó để mình bị dụ hoặc mà nói một lời, thì chính Ta, Yavê, Ta sẽ để cho tiên tri ấy bị dụ hoặc, và Ta sẽ giương tay phạt nó và hủy diệt nó khỏi dân Ta là Israel. 10 Chúng sẽ mang lấy tội chúng, tội kẻ thỉnh ý sao, tội tiên tri cũng vậy; 11 ngõ hầu Nhà Israel không còn lạc xa nữa, không còn mắc uế vì tất cả những sự ngỗ nghịch của chúng, và chúng sẽ là dân của Ta, và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, sấm của Ðức Chúa Yavê.

 

Án công thẳng của Thiên Chúa

12 Có lời Yavê đến với tôi mà rằng: 13 Con người hỡi, nếu một xứ nào có lỗi với Ta mà phạm điều vô đạo và Ta giương tay phạt nó, đập gãy gậy bánh của nó, phái đến trên xứ nạn đói mà tiễu trừ khỏi xứ cả người lẫn vật; 14 và nếu bây giờ trong xứ có ba người kia là Nôê, Ðanel và Yob, thì họ, vì sự công chính của họ, sẽ được thoát mạng, sấm của Ðức Chúa Yavê. 15 Hay là nếu Ta cho thú dữ rảo khắp xứ, mà tàn sát cả xứ, biến xứ thành hoang địa, không người qua lại vì sợ thú (dữ), 16 và nếu bây giờ trong xứ có ba người ấy, thì, Ta sống! - sấm của Ðức Chúa Yavê, -- họ sẽ không cứu được con trai con gái họ, duy chỉ mình họ sẽ thoát, còn xứ sẽ thành hoang địa. 17 Hay là nếu Ta đem gươm đến phạt xứ ấy và bảo: "Gươm hãy rảo khắp xứ", và Ta tiễu trừ khỏi xứ cả người lẫn vật, 18 và (nếu bấy giờ) trong xứ có ba người ấy, thì, Ta sống! - sấm của Ðức Chúa Yavê, -- họ cũng sẽ không cứu được con trai con gái nào, duy chỉ mình họ sẽ được thoát. 19 Hay là nếu Ta phái ôn dịch đến trong xứ và đổ cơn phẫn nộ huyết chiến của Ta xuống trên xứ, để tiễu trừ khỏi xứ cả người lẫn vật, 20 và (nếu bấy giờ) trong xứ có Nôê, Ðanel và Yob, thì, Ta sống! - sấm của Ðức Chúa Yavê, -- họ sẽ chẳng cứu được con trai con gái nào, nhưng chính họ sẽ thoát mạng vì sự công chính của họ. 21 Quả thế Ðức Chúa Yavê phán thế này: Phải, nếu Ta phái đến Yêrusalem, bốn án phạt dữ dằn của Ta: Gươm, đói, thú dữ, ôn dịch để tiễu trừ khỏi xứ cả người lẫn vật, 22 nhưng này trong thành còn chừa lại một nhóm thoát nạn dẫn con trai con gái đi ra; này chúng sẽ trẩy đến với các ngươi, và các ngươi sẽ nhìn thấy hạnh kiểm cùng những việc làm của chúng và các ngươi sẽ tự an ủi mình trước họa tai Ta giáng xuống trên nó. 23 Và chúng sẽ là điều làm các ngươi được an ủi, khi các ngươi nhìn thấy hạnh kiểm cùng những việc làm của chúng và các ngươi sẽ biết là không phải vô cớ mà Ta làm mọi điều Ta đã làm nơi Yêrusalem, sấm của Ðức Chúa Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page