Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 28 -

 

Sấm trên ông hoàng Tyrô

1 Xảy có lời Yavê đến với tôi rằng: 2 Con người hỡi, hãy nói với nguyên thủ Tyrô: Ðức Chúa Yavê phán thế này: Nhân vì lòng ngươi tự cao, và ngươi đã dám nói: "Ta là thần! Ta ngự nơi thần linh trấn ngự, trong lòng biển cả", trong khi ngươi chỉ là người, không phải là thần. Ngươi đã ngông tưởng về mình với những ý nghĩ của thần linh. 3 Kìa, ngươi khôn ngoan hơn Ðaniel! Không có gì huyền vi nan giải đối với ngươi! 4 Bởi khôn ngoan thông thái, ngươi đã làm ra của cải, đã thu vào kho, nào vàng nào bạc. 5 Bởi có lắm khôn ngoan và tài buôn bán, của cải ngươi đã tăng gấp bội, và vì của cải, lòng ngươi đã sinh tự cao.

6 Cho nên Ðức Chúa Yavê phán thế này: Nhân vì ngươi ngông tưởng về mình với những ý nghĩ của thần linh, 7 cho nên này Ta dẫn đến trên ngươi những người xa lạ, dân tộc hung hãn, dữ dằn nhất thiên hạ, chúng sẽ tuốt gươm trên cái khôn ngoan quá đẹp của ngươi, và coi như đồ tục huy hoàng của ngươi. 8 Chúng sẽ xô ngươi xuống hố, ngươi sẽ chết cái chết của kẻ chết đâm, trong lòng biển cả. 9 Ngươi sẽ nói được ư: "Ta là thần linh", trước mặt những kẻ giết ngươi, trong khi ngươi chỉ là người, chẳng phải là thần trong tay những kẻ đâm ngươi? 10 Ngươi sẽ chết cái chết của phường tục tử bởi tay ngươi xa lạ. Quả thế chính Ta đã nói, -- sấm của Ðức Chúa Yavê.

 

Ai ca trên vua Tyrô

11 Xảy có lời Yavê đến với tôi rằng: 12 Con người hỡi, hãy xướng ai ca trên vua Tyrô và nói với nó: Ðức Chúa Yavê phán thế này: Ngươi là ấn tuyệt tác đầy khôn ngoan và xinh đẹp tuyệt vời. 13 Ngươi ở trong Êđen, vườn của Thiên Chúa; áo choàng ngươi dát đủ thứ ngọc, hồng não, hoàng ngọc, lục châu, mã não, ngọc thạch, lam ngọc, xích ngọc, bích ngọc, và dệt bằng kim tuyến, bài vàng hốt ngọc có nơi ngươi đã dọn sẵn rồi, ngay ngày ngươi được dựng nên. 14 Ta đặt ngươi với một Kêrub cao lớn làm hộ vệ, ngươi ở trên núi thánh của Thiên Chúa, ngươi dạo qua những đá hỏa hào. 15 Ngươi thật vẹn toàn nơi đường đi nước bước, từ ngày ngươi được dựng nên, cho đến khi gặp thấy gian trá nơi ngươi.

16 Bởi buôn bán lớn, ở giữa ngươi, ngươi đã chất đầy độc ác, ngươi đã sa ngã phạm tội. Và Ta đã (xua) ngươi như đồ tục tử khỏi núi Thiên Chúa. Và Kêrub hộ vệ đã diệt ngươi đi khỏi giữa những đá hỏa hào. 17 Lòng ngươi đã sinh tự cao vì đẹp, khôn ngoan của ngươi tán tận vì vẻ huy hoàng của ngươi. Ta đã quăng ngươi xuống đất. Ta đã bêu ngươi trước mặt các vua để làm trò cho họ. 18 Vì tội đầy dẫy của ngươi, vì sự gian trá nơi nghề buôn bán của ngươi, ngươi đã khinh tục các thánh điện của ngươi, nên Ta đã cho lửa phát tự giữa lòng ngươi, nó đã thiêu hủy ngươi, và Ta sẽ biến ngươi ra tro trên đất, trước mắt những kẻ nhìn ngươi. 19 Những kẻ quen biết ngươi trong các dân, đã phải rởn ốc vì ngươi. Ngươi đã nên như cái ác mộng, ngươi đã ra không cho đến đời đời.

 

Sấm trên Siđôn

20 Xảy có lời Yavê đến với tôi rằng: 21 Con người hỡi, hãy quay mặt hướng về phía Siđôn mà tuyên sấm trên nó. 22 Ngươi sẽ nói: Ðức Chúa Yavê phán thế này:

Này Ta chống lại ngươi, hỡi Siđôn!

Ta sẽ hiển vinh ở giữa ngươi.

Và chúng sẽ biết Ta là Yavê, khi Ta xử án nó và tỏ uy thánh của Ta nơi nó. 23 Ta sẽ sai đến trên nó ôn dịch và huyết chiến nơi phố phường của nó; và những kẻ chết đâm sẽ ngã gục ở giữa nó, khi mà gươm từ tứ phía châu lại vào nó. Và chúng sẽ biết Ta là Yavê. 24 Nhà Israel sẽ không còn bị dằm xước, gai châm do tất cả các xứ xung quanh chúng, những kẻ khinh miệt chúng. Và chúng sẽ biết chính Ta là Ðức Chúa Yavê.

25 Ðức Chúa Yavê phán thế này: Vào thời Ta thâu họp lại Nhà Israel từ muôn dân, những nơi chúng bị phân tán; vào thời Ta tỏ uy thánh của Ta trước mắt các dân tộc; vào thời chúng sẽ lập cư trên thửa đất thuộc về chúng, thửa đất Ta đã ban cho tôi tớ Ta là Yacob, 26 và ở đó chúng sẽ an cư, xây nhà, trồng vườn nho và được an cư; vào thời Ta xử án mọi kẻ khinh miệt chúng, những kẻ thuộc các xứ xung quanh chúng, bấy giờ chúng sẽ biết Ta là Yavê Thiên Chúa của chúng.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page