Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 36 -

 

Sấm về núi non Israel

1 Bây giờ, ngươi, hỡi con người, hãy tuyên sấm cho núi non Israel mà nói: Núi non Israel hỡi, hãy nghe lời Yavê! 2 Ðức Chúa Yavê phán thế này: Nhân vì kẻ thù nói về các ngươi: "A ha! Cảnh hoang vu muôn đời! Nó đã thành đất chúng ta chiếm được!" 3 cho nên, ngươi hãy tuyên sấm mà nói: Ðức Chúa Yavê phán thế này: Nhân vì, phải, nhân vì chúng đã tàn phá các ngươi như mồi cho lòng tham của chúng từ tứ phía châu lại, đất đai cho những kẻ còn sót lại nơi các dân tộc chiếm lấy, (nhân vì) các ngươi đã nên dịp cho chúng múa lưỡi trề môi, cho dân chúng đàm tiếu, 4 cho nên hỡi núi non Israel, hãy nghe lời Ðức Chúa Yavê: Ðức Chúa Yavê phán thế này với núi non, gò nỗng, với lòng suối, với thung lũng, với các phế tích hoang tàn, và các thành bị bỏ, (tất cả) là mồi cướp giựt, làm bia nhạo báng cho những kẻ còn sót lại nơi các dân tộc xung quanh. 5 Cho nên Ðức Chúa Yavê phán thế này: Quả thật Ta sắp nói bằng lửa, lòng phẫn ghen của Ta (giáng xuống) trên những kẻ còn sót lại nơi các dân tộc trên toàn thể Êđom, những kẻ đã tự cho mình lấy xứ của Ta làm đất chiếm được, lòng vui ác ý và hồn đầy khinh miệt, mà biến bãi chăn của nó thành mồi cướp giựt.

6 Cho nên hãy tuyên sấm trên thửa đất của Israel và nói với núi non, gò nỗng, lòng suối, thung lũng: Ðức Chúa Yavê phán thế này: Này Ta sắp nói bằng phẫn ghen và phẫn nộ, nhân vì các ngươi đã phải mang lấy lời nhục mạ của các dân tộc.

7 Cho nên Ðức Chúa Yavê phán thế này: Ta giơ tay (thề): Quả thật các dân tộc xung quanh các ngươi, chính chúng nó sẽ hứng lấy sự nhục mạ chúng (nói ra). 8 Còn các ngươi, hỡi núi non Israel, các ngươi sẽ đâm cành, sinh trái, cho Israel dân Ta, vì chúng đã gần về rồi. 9 Quả thế, này Ta (đến) với các ngươi. Các ngươi sẽ được canh tác và gieo vãi. 10 Trên các ngươi, Ta sẽ cho người nên đông đúc, toàn thể Nhà Israel. Các thành sẽ có người ở. Các phế tích sẽ được xây cất. 11 Trên các ngươi, Ta sẽ cho người, cho vật nên đông đúc. Và chúng sẽ sinh sôi nảy nở. Ta sẽ cho các ngươi có người ở như thuở trước. Ta sẽ giáng phúc xuống trên các ngươi hơn là thuở ban đầu. Và các ngươi sẽ biết Ta là Yavê. 12 Trên các ngươi, Ta sẽ cho có người đi lại, chính Israel dân Ta. Chúng sẽ chiếm giữ ngươi. Và ngươi sẽ là cơ nghiệp của chúng. Ngươi sẽ không còn để chúng tiệt nòi vô hậu lần nữa.

13 Ðức Chúa Yavê phán thế này: Chúng nói về ngươi: "Ngươi là xứ ăn thịt người. Ngươi đã làm cho dân ngươi tiệt nòi vô hậu", 14 cho nên (Ta phán): Ngươi sẽ không còn (là xứ) ăn thịt người. Ngươi sẽ không còn làm cho dân ngươi tiệt nòi vô hậu. - Sấm của Ðức Chúa Yavê --. 15 Ta sẽ không còn để ngươi nghe thấy lời nhục mạ của các nước. Ngươi sẽ không còn phải mang lấy lời nhiếc mắng của các dân. Ngươi sẽ không còn làm cho dân ngươi tiệt nòi vô hậu. - Sấm của Ðức Chúa Yavê.

 

Israel phục hồi

16 Xảy có lời Yavê đến với tôi rằng: 17 Con người hỡi, thời Nhà Israel còn cư ngụ nơi thửa đất của chúng, chúng đã làm cho đất ấy ra nhơ uế bởi hạnh kiểm và hành vi của chúng, hạnh kiểm của chúng trước nhan Ta, cũng dường như đồ uế nhơ kinh nguyệt. 18 Nên Ta đã trút phẫn nộ của Ta xuống trên chúng vì máu chúng đã đổ ra trong xứ và vì chúng đã làm cho xứ ra uế nhơ bởi các thần dơ dáy của chúng. 19 Ta đã phân tán chúng trong các dân. Chúng đã bị đánh bạt tung ra các xứ. Chiếu theo đường lối chúng đi và việc chúng làm, Ta đã xử án chúng. 20 Ðâu đâu chúng đi đến, trong các dân tộc, chúng đã làm cho Danh thánh Ta ra ô tục, mỗi khi thiên hạ nói: "Dân của Yavê đó! Chúng đã bị đánh bạt khỏi xứ!" 21 Ta đã phải thương hại Danh Ta - Danh nhà Israel đã làm cho ra ô tục, những chỗ chúng đi đến trong các dân tộc.

22 Cho nên ngươi hãy nói với Nhà Israel: Ðức Chúa Yavê phán thế này: Không phải vì các ngươi mà Ta hành động, hỡi Nhà Israel! Nhưng chính vì Danh thánh của Ta, (Danh) các ngươi đã làm cho ra ô tục, những chỗ các ngươi đi đến nơi các dân tộc. 23 Ta sẽ hiến thánh Danh lớn lao của Ta đã ra ô tục trong các dân tộc, (Danh) mà các ngươi đã làm cho ra ô tục ở giữa chúng. Và các dân tộc sẽ biết Ta là Yavê, -- sấm của Ðức Chúa Yavê - vào buổi, ngay trước mắt chúng, Ta sẽ hiến thánh mình Ta nơi các ngươi. 24 Ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi các dân. Ta sẽ thâu họp các ngươi từ mọi xứ. Ta sẽ đem các ngươi về lại thửa đất của các ngươi. 25 Và trên các ngươi, Ta sẽ rảy nước trong sạch. Và các ngươi sẽ được trong sạch. Ta sẽ làm cho các ngươi sạch khỏi mọi uế nhơ và mọi thần dơ dáy của các ngươi. 26 Ta sẽ ban cho các ngươi một tấm lòng mới. Bên trong các ngươi, Ta sẽ ban xuống một thần khí mới, Ta sẽ cất tấm lòng đá khỏi thịt mình các ngươi. Ta sẽ ban cho các ngươi tấm lòng thịt. 27 Bên trong các ngươi, Ta sẽ ban xuống thần khí của Ta. Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo luật điều của Ta. Và các ngươi sẽ giữa các phán quyết của Ta và sẽ thi hành. 28 Các ngươi sẽ lập cư trên đất Ta đã ban cho cha ông các ngươi. Các ngươi sẽ là dân của Ta. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi.

29 Ta sẽ giải thoát các ngươi khỏi mọi sự nhơ uế. Ta sẽ gọi lúa, và cho lúa đầy dẫy, Ta sẽ không để đói kém giáng xuống trên các ngươi. 30 Ta sẽ cho cây nhiều quả, cho ruộng được mùa. Ngõ hầu giữa các dân tộc, các ngươi không còn phải chuốc lấy lời mắng nhiếc là chết đói. 31 Các ngươi sẽ nhớ lại những đường lối xấu xa các ngươi đã theo, cùng những việc bất lương đã làm. Và các ngươi sẽ phải ớn về chính mình vì các tội lỗi, vì những điều ghê tởm của các ngươi. 32 Không phải vì các ngươi mà Ta hành động - sấm của Ðức Chúa Yavê - Các ngươi phải biết tỏ điều ấy! Hãy xấu hổ thẹn thuồng vì các đường lối các ngươi đã theo, hỡi Nhà Israel.

33 Ðức Chúa Yavê phán thế này: Vào ngày Ta tẩy sạch các ngươi khỏi mọi tội lỗi, Ta sẽ cho các thành được có người ở, các phế tích được trùng tu. 34 Xứ sở tan hoang sẽ lại được canh tác, thay vì là hoang vu trước mắt mọi kẻ ngang qua, 35 khiến thiên hạ phải nói: "Xứ sở bỏ hoang ấy đã nên như vườn Êđen; các thành điêu tàn, tan hoang, sụp đổ, lại được phòng thủ nên trù mật". 36 Bấy giờ các dân tộc còn sót lại xung quanh các ngươi sẽ biết chính Ta, Yavê, Ta đã xây lại những gì đã sụp đổ; Ta đã trồng lại cái đã tan hoang. Chính Ta, Yavê, Ta đã nói và sẽ thi hành.

37 Ðức Chúa Yavê phán thế này: Còn nơi điều này nữa, Ta sẽ cho phép Nhà Israel cầu xin Ta làm cho chúng; Ta sẽ làm cho người nên nhiều như đàn chiên. 38 Như chiên dâng làm của lễ, như chiên ở Yêrusalem trong những ngày khánh tiết thế nào, cũng vậy, các thành điêu tàn sẽ đầy dẫy đoàn lũ chiên người! Bấy giờ chúng sẽ biết Ta là Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page